DERGİLERDE ARAMA

MEVZUAT ARAMA

ELEKTRONİK MEVZUAT SETİ

EMS

EMS' yi DENEYİN!

Elektronik Mevzuat Seti (EMS) ile tüm mevzuatı bilgisayarınızdan sürekli güncel izleyin. Bir tuşla aradığınız bilgiye hemen ulaşın.

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


ELEKTRONİK DERGİ

ELEKTRONİK DERGİ

Aylık olarak yayımlanan Dergilerimizi ve güncel mevzuatı internetten takip edebilir, 2004 yılından bu güne kadar olan tüm dergilerimizi görebilir... >>>

Ayrıntılar ve Denemek için Tıklayınız.


PİYASALAR

İSTATİSTİK - BİLGİ

Sistemde Kayıtlı:
Dergi: 252
Dergi İçeriği: 9627
Mevzuat: 2058

 

DERGİ İNDEKSİ >> 01 Şubat 2006 , 457 SAYILI DERGİ

ÖNSÖZ  --  DÖVİZ KURLARI


 1. Sorular - Cevaplar
     1.1. Mali Konularda
           Sayın 07/5741 No.lu Abonemiz, SORU- Yurt dışında 6 aydan fazla çalışma ve oturma izni olan bir Türk vatandaşımız Türkiye’de 26.7.2001 tarihinde ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Okuyucumuz, SORU- Eş durumu nedeniyle istediğim naklen atama talebim üzerine tayin atamam gerçekleşmiş olup esk ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Okuyucumuz, SORU- İşletme Fakültesi mezunuyum. Çalıştığım devlet dairesinden emekli oldum. Mali Müşavirlik sta ...
           Sayın İsminin Açıklanmasını İstemeyen Abonemiz, SORU- Rakı üretimi yapmak üzere 2005 yılı başında kurulmuş bir şirketiz. Halen üretime geçemedik. Çal ...
           Sayın EMS 1740 No.lu Abonemiz; SORU- İşletmemizin bilançosunda 250 no.lu hesapta arsamız bulunmaktadır. Bu arsayı lizingle aldık ve üzerine kendi bin ...
           Sayın 21/14634 No.lu Abonemiz, SORU- İhalelerden alınması gereken damga vergisi ile ilgilidir. İdarelerin doğrudan temin suretiyle yapmış olduğu ihal ...
           Sayın 26/3589 No.lu Abonemiz, SORU- 1- İlgili yılda indirilemeyip ertesi yıla devreden yatırım indirimi tutarının endekslenmesi (GVK. 19/2) TEFE oran ...
           Sayın 50/13840 No.lu Abonemiz, SORU- 1- Muhasebesini tuttuğum bir yapı kooperatifinin tamamlanmış inşaatında işyeri ve meskenler bulunmaktadır. Bu iş ...
           Sayın 07/5721 No.lu Abonemiz, SORU- 1- 453 sayılı Derginizin basit usulde belge ve kayıt düzeni yazısında irsaliyeli fatura bölümünde 211 sıra no.lu ...
           Sayın 06/8750 No.lu Abonemiz, SORU- ............’ta onlarca Türk firmasının bir sürü müteahhitlik ve diğer hizmetlerle ilgili olarak iş yaptığı ...
     1.2. Sosyal Güvenlik Konularında
           Sayın Hasan GÖRMEZ, SORU- Kendi köyümüzde sınırlı sorumlu ....... tarımsal kalkınma kooperatifini kurduk. Defterimizi tutan muhasebeci kooperatif üy ...
           Sayın Hatice DEMİROĞLU, SORU- Eşim bundan iki yıl önce öldü. Öldüğü zaman Bağ-Kur’a 15 milyar borcu bulunmaktaydı. Bunun büyük bir kısmı gecik ...
           Sayın Turgut KASAL, SORU- İşyeri sicil numarası olması nedeniyle; -İşe giriş bildirgesini zamanında SSK. Kurumuna verdim, -16 ay kadar Sosyal Sigor ...

 2. Mali Konular
     2.1. Vergi
          2.1.1. Gelir Vergisi
           Ali Hadi ORHUN- 2005 TAKVİM YILINDA KİRA GELİRİ YANİ GAYRİMENKUL SERMAYE İRADI ELDE EDENLER İÇİN ÖNEM ARZEDEN HUSUSLAR ...
           İrfan ERMİN- GELİR VERGİSİNDE YENİ HADLER ...
           Mehmet Zeki SOLAK- 2005 YILINDA ELDE EDİLEN KÂR PAYLARI VE TAHVİL FAİZLERİNİN BEYAN SINIRI ...
          2.1.2. Kurumlar Vergisi
          2.1.3. Vergi Usul Kanunu
           M. Bülent AYDIN- KAYIT DIŞI EKONOMİ-VERGİ DENETİMİ-İDARİ YAPI -1 ...
           Özkan ATİLA- İRSALİYELİ FATURA UYGULAMASI ...
           Muhammet Ali YENİ- ALACAK VE BORÇ SENETLERİNDE REESKONT UYGULAMASI ...
           Vural GÜNAL- ZORUNLU KARŞILIKLAR ...
          2.1.4. Katma Değer Vergisi Kanunu
           Süleyman TURAN- ULUSLARARASI ANLAŞMA HÜKÜMLERİNE GÖRE UYGULANAN KATMA DEĞER VERGİSİ İSTİSNALARI ...
          2.1.5. Diğer Vergi Kanunları
           Erdal SANLI- ZİLYETLİK İLE MAL EDİNİMİNDE ELDEN TESLİM ...
           Nurullah ÇUHADAR- Ömer DÖNMEZ- SERBEST MESLEK KAZANCI ELDE EDEN AVUKATLARIN BELGE DÜZENİ VE VERGİSEL YÜKÜMLÜLÜKLERİ - 1 ...
           Mehmet AKSOY- BEDELİN TESPİTİ AÇISINDAN HAZİNEYE AİT TAŞINMAZ MALLARIN SATIŞI ...
           Haluk ESENER- HAZİNEYE AİT TAŞINMAZLARIN SATIŞ İŞLEMLERİ - 5 ...
           - KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLAMSIZ İCRA YOLU İLE TAHLİYESİ - 2 ...
           Nihat ARI- ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİNİN İNDİRİMİ, İADESİ VE İSTİSNALARI İLE İLGİLİ OLARAK 1 SERİ NO.LU ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ İLE YAPILAN AÇIKLAM ...
           M. Meftun CANBEK- YABANCI ULAŞTIRMA KURUMLARINDA MATRAH VE SORUNLAR - 2 ...
     2.2. Mali Konu

 3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları, TTK, SPK
     3.1. Türk Ticaret Kanunu
           Hamit DÜNDAR- ANONİM ORTAKLIKLARDA İMTİYAZLI PAYLARIN MEVCUT TÜRK TİCARET YASASI VE DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI BAKIMINDAN İNCELENMESİ - 8 ...
     3.2. SPK
           Y. Ziya ERÇOKLU- SERMAYE PİYASASI DEĞİŞİKLİK TASARISINA GÖRE CEZAİ MÜEYYİDELER ARTIRILIYOR ...
     3.3. Kooperatif, Belediye ve İhale Kanunları
          3.3.1. Kooperatifçilik Kanunu
          3.3.2. Belediyeler Kanunu
           Ahmet ÖZDEMİR- İL ÖZEL İDARESİNİN ORGANLARI - 2 ...
          3.3.3. İhale Kanunu
           Harun Hakan BAŞ- İTİRAZEN ŞİKAYET BAŞVURULARI ÜZERİNE KAMU İHALE KURUMU TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER KONUSUNA GENEL BAKIŞ ...
           Edat Yücel SEYHAN- İDARECE ALINAN İHALE İŞLEMLERİNE DEVAM KARARINA KARŞI İTİRAZEN ŞİKAYET YOLU ...
           Cengiz DİŞLİ- KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE YAPILACAK İHALELERDE VERGİ UYGULAMASI ...
           Sadettin DOĞANYİĞİT- KAMU İHALELERİNE GİRMEYİ ENGELLEYEN İŞ VE MESLEK AHLAKINA AYKIRI DAVRANIŞ ...
     3.4. Diğer Konular

 4. Mukteza - Genelge - Danıştay Kararları
     4.1. Mukteza
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Alt firma olumsuzluğundan dolayı incelemeye sevk edilen mükellefin mahsup talebi Hk.) ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Yurt dışında bulunan bir firmanın Türkiye’ye satacağı mallarının tanıtımı, pazarlanması ve pazar paylarının genişlet ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (Yurt dışı faturalarında mal bedeli üzerinden çeşitli oranlarda uygulanan iskontoların, ihracat istisnası bedeli hesaplanır ...
           MALİYE BAKANLIĞI MUKTEZASI (3065 sayılı KDV. Kanununun 29/2’nci maddesi gereğince indirimli orana tabi işlerden doğan KDV. iade alacaklarının ma ...
     4.2. Genelge
           BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ İÇ GENELGESİ SIRA NO: 2005/1 ...
     4.3. Danıştay Kararları
           DANIŞTAY KARARI (İnceleme elemanınca tespit edilen matraha göre salınan kurumlar vergisi ile birlikte bu matraha esas teşkil eden ve beyan dışı bırakı ...
           DANIŞTAY KARARI (2002 yılında yararlanılan yatırım indirimi tutarından gelir vergisi tevkifatı yapılacağı gibi, kurumlar vergisinden istisna olan ve s ...
           DANIŞTAY KARARI (Tasfiye dönemi tamamlandıktan sonra tüzel kişiliği sona eren şirket adına düzenlenip tasfiye memuruna tebliğ edilen ödeme emirlerinin ...
           DANIŞTAY KARARI (Tamamlama vizesi için zamanında başvurmamasına karşın teşvik belgesi iptal edilmeyen davacının gerçekleşen haliyle 2002 yılında tamam ...

 5. Sosyal Güvenlik Konuları
     5.1. SSK Kanunu
           Kemal GÜNDOĞMUŞ- İŞVERENLERCE DÜZENLENEN SİGORTALI HESAP FİŞLERİNİN İNTERNET ORTAMINDA GÖNDERİLMESİ HAKKINDA GENELGE ...
           İsmail AYDEMİR- 2006 DÖNEMİ İÇİN BELİRLENEN ASGARİ ÜCRET ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ...
           Erkan ÖZKAN- SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDA EMEKLİ AYLIKLARININ HESAPLANMA ŞEKLİ ...
           Kazım YILDIRIM- ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAŞKANLIĞI HİZMET MERKEZLERİ ...
           Aydın GEDİKLİ- BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE VE HAYAT SİGORTALARINA ÖDENEN KATKI PAYLARININ SSK. VE VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ...
     5.2. Bağ-Kur Kanunu
     5.3. Diğer Sosyal Güvenlik Konuları

 6. İş Hukuku Konuları
     6.1. İş Kanunu
           Mahmut ERSERT- ÖZELLEŞTİRME NEDENİYLE NAKLEDİLEN PERSONELİN PARASAL HAKLARI - 4 ...
           Doğan KESKİN- YILLIK İZİN HAKKININ İZİN OLARAK KULLANDIRILMA ZORUNLULUĞU VE ZAMAN AŞIMI ...
           Hüseyin ACAR- 4857 SAYILI İŞ KANUNUNA GÖRE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI ...
     6.2. Diğer İş Hukuku Konuları

 7. Diğer Mevzuat
     7.1. Devlet Memurları Kanunu
           M. Nadir ARICA- KAMU GÖREVLİLERİNDE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA - 4 ...
           Vecdi KARANFİL- MEMURLARIN YURT İÇİ SÜREKLİ VE GEÇİCİ GÖREV YOLLUKLARININ ÖDENMEMESİYLE İLGİLİ UYUŞMAZLIKLAR - 2 ...
     7.2. 3568 Nolu Kanun
           Fatih DARDAĞAN- SINIRLI UYGUNLUK DENETİMİ KAPSAMINDA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLERİN MESLEKİ SORUMLULUKLARI VE TÜM MESLEK MENSUPLARINA İLİŞKİN DİSİPLİN CEZALARI ...
     7.3. Diğer Kanunlar
           Faruk ŞAHİN- TURİZM BELGESİNE SAĞLANAN HAKLAR ...
           Zekeriya CESUR- TEKNOPARKLARDA VERGİ İSTİSNASI ...
           Ünal DEMİRCİ- HAKİMİN DAVA BAKMAKTAN MEMNUİYETİ VE REDDİ - 1 ...
           Hidayet MAT- EN SON YAPILAN DÜZENLEMELER ÇERÇEVESİNDE AB VE TÜRKİYE’DE YABANCILARIN GAYRİMENKUL EDİNİMİ ...
           Türkben PEDÜK- ULUSAL BANKALARIN KIYI BANKACILIĞI MERKEZİ OLARAK VERGİ CENNETLERİNİ SEÇME NEDENLERİ ...
           Tezcan ATAY- YENİ BİR UYGULAMA OLAN KABAHAT – 1 (Beklenen Kabahat Tebliği Yayımlandı) ...
           Erdoğan DEDEOĞLU- ANAYASA MAHKEMESİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN BÜTÇE YASALARININ ANAYASAL DENETİMİ SIRASINDA GÖZÖNÜNDE BULUNDURULAN TEMEL İLKELER - 1 ...
           Av.Atilla İNAN- KAMU KURUMU VE BELEDİYELERİN ÜCRETSİZ VEYA İNDİRİMLİ TARİFE İLE HİZMET VERMESİ ...

 8. Kararlar - Tebliğler
     8.1. Kararlar
     8.2. Tebliğler
     8.3. Sirküler