MEVZUAT

 

Sosyal Sigortalar Mevzuat Arşivi >> Sosyal Güvenlik Konuları >> Diğer Sosyal Güvenlik Konuları


02.02.2016 TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER İÇİN İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KAYNAK AKTARIMINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK


Türkiye İş Kurumundan:
 
TÜRKİYE İŞ KURUMU TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER İÇİN
İŞSİZLİK SİGORTASI FONUNDAN KAYNAK AKTARIMINA
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK
 
(2 Şubat 2016 tarih ve 29612 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)
 
Amaç ve kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Türkiye İş Kurumu tarafından 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasında belirtilen hizmetlerin yerine getirilmesine ilişkin giderlerin İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına yönelik usul ve esasları belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bir önceki yıl prim gelirleri: Fondan Kuruma kaynak aktarımının gerçekleşeceği tarihten önceki takvim yılında (1 Ocak ila 31 Aralık tarihleri arasında, bu tarihler dahil) Fon Muhasebesine gelir kaydı yapılan prim gelirleri toplamını,
b) Fon: İşsizlik Sigortası Fonunu,
c) Kanun: 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununu,
ç) Kurum: Türkiye İş Kurumunu,
d) Yönetim Kurulu: Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
Kaynak aktarma konuları
MADDE 4 – (1) 4447 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinin yedinci fıkrası ve 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendinin (c) alt bendi gereği;
a) İşgücünün istihdam edilebilirliğini artırmak,
b) Çalışanların vasıflarını yükselterek işsizlik riskini azaltmak,
c) Teknolojik gelişmeler nedeniyle işsiz kalması beklenenlerin başka alanlara yönlendirilmesini sağlamak,
ç) İstihdamı artırıcı ve koruyucu tedbirler almak ve uygulamak,
d) İşe yerleştirme ve danışmanlık hizmetleri temin etmek,
e) İşgücü piyasası araştırma ve planlama çalışmaları yapmak,
f) Fondan ödenmek üzere vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışanlar ile bunlardan ilgili mevzuatına göre Kurum kadrolarına atanan ve Kurumda çalışmaya devam eden personelin mali ve sosyal haklarına ilişkin ödemeleri gerçekleştirmek,
amaçlarıyla Kurum tarafından yapılacak giderler Fondan karşılanacaktır.
Kaynak aktarma sınırı
MADDE 5 – (1) 4 üncü maddede Fondan karşılanacağı belirtilen giderler, yıllık olarak Fonun bir önceki yıl prim gelirlerinin Kanunun 48 inci maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen oranı kadar tespit edilen sınırı aşamaz.
(2) Bu sınır çerçevesinde yapılan harcama tutarının tespitinde, işsizlik ödeneğinden yararlanmakta olanlara yönelik hizmetlerin bedelleri dikkate alınmaz. Bu sınıra ulaşılması halinde de sigortalı işsizler için 4 üncü maddede belirtilen giderler Fondan karşılanmaya devam olunur.
Kaynak aktarma usulü
MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sunulacak hizmetlere ilişkin ödenekler, yılı bütçe hazırlığı esnasında Kurum bütçesine dahil edilerek Kurumun tabi olduğu harcama usul ve esasları doğrultusunda harcanır.
(2) Yılı bütçesinin ilgili tertibine konulan ödenekler dikkate alınarak yürütülen hizmetler karşılığı nakit ihtiyaçları harcama birimlerince, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bildirilir.
(3) Harcama birimlerince, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığına bildirilen nakit talepleri, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirilerek Fon Yönetimi ve Aktüerya Dairesi Başkanlığından talep edilir ve talep edilen tutar Kurumun ilgili banka hesabına aktarılır.
Yürürlük
MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.