MEVZUAT

 

Sosyal Sigortalar Mevzuat Arşivi >> Sosyal Güvenlik Konuları >> Diğer Sosyal Güvenlik Konuları


22.08.2016 GENELGE 2016-18 Kurum alacaklarının 6736 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılması


T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü
Sayı : 24010506-613
22/8/2016 Konu: Kurum alacaklarının 6736 sayılı Kanun uyarınca yapılandırılması
GENELGE 2016-18
1) GENEL AÇIKLAMALAR Bilindiği üzere, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun 19/8/2016 tarihli ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Anılan Kanun ile Kurumumuzun birikmiş alacaklarına ödeme kolaylığı getirilmiş olup ayrıca, 6183 sayılı Kanun ve 6552 sayılı Kanunun 81 inci maddesiyle 5510 sayılı Kanuna eklenen Geçici 60 ıncı madde kapsamındaki yapılandırma işlemlerine ilişkin bazı yeni düzenlenmeler yapılmış bulunmaktadır.
2) YASAL DAYANAKLAR 6736 sayılı Kanununda Kurumumuz alacaklarına ilişkin işlemler; 1, 8, 9, 10, 11 ve 13 üncü maddelerde düzenlenmiş olup, uygulamada kanunun ilgili maddelerine ihtiyaç duyulabileceği göz önünde bulundurularak söz konusu Kanun maddelerine aşağıda yer verilmiştir. “Kapsam ve tanımlar
 MADDE 1- (1) Bu Kanun hükümleri; e) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil daireleri tarafından 6183 sayılı Kanun kapsamında takip edilen ve bu Kanunun yayımlandığı tarihe veya bu Kanunun ilgili hükümlerinde belirtilen sürelerin sonuna kadar tahakkuk ettiği halde ödenmemiş olan;
1) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan, 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
2) 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
3) Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre ödenmesi gereken 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
4) 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
5) 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup ilgili kanunları uyarınca uygulanan idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları,
6) İlgili kanunları gereğince takip edilen 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı alacakları,
 7) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası prim alacakları,
hakkında uygulanır.
(2) Bu Kanunda geçen;
ç) Yİ-ÜFE aylık değişim oranları tabiri; Türkiye İstatistik Kurumunun her ay için belirlediği 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2005 tarihinden itibaren üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranlarını, 1/1/2014 tarihinden itibaren yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) aylık değişim oranlarını (Bu madde hükümlerine göre ödenecek alacaklara bu Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır.) ifade eder.
(3) Bu Kanun, bazı varlıkların millî ekonomiye kazandırılmasına ve diğer bazı alacakların yapılandırılmasına ilişkin hükümleri de kapsar.”
“Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları
MADDE 8- (1) 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan;
 a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
b) Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,
c) Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ilgili kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(2) Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(3) 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(4) 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası asıllarının %50’si ile bu tutara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde idari para cezası asıllarının kalan %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilir.
(5) Bu madde kapsamına giren alacakların; asıllarının bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın %40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde kalan %60’ının tahsilinden vazgeçilir.
(6) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalıların, 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanların, ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanların, bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları halinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır.
(7) 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımını takip eden aybaşından itibaren dört ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucunun tescil edildiği gelir testi seviyesinden daha düşük olması şartıyla yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.
(8) 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu aslının peşin veya oniki ayda eşit aylık taksitler halinde ödenmesi durumunda son taksit ödeme tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmez. Bu fıkra kapsamında olup bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından itibaren beş ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunmaları, ilk taksiti veya peşin ödenmesinin istenmesi halinde prim borcunun tamamını bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından itibaren altı ay içinde ödemeleri gerekir.”
“Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları
MADDE 9- (1) 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için bu Kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulduğu halde bu sürenin sonuna kadar Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, ilk taksit bu Kanuna göre hesaplanan tutarın işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci aydan başlamak üzere, bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçilir. Şu kadar ki, bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilen eksik işçilik tutarları üzerinden hesaplanan sigorta prim tutarları, bu Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen alacaklar için öngörülen süre ve şekilde ödenir.
(2) Bu madde ile 8 inci madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, bu maddelerde belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.
(3) Bu madde ile 8 inci madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.”
“Ortak hükümler
 MADDE 10- (1) Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;
a) Bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar ilgili idareye başvuruda bulunmaları,
b) Maliye Bakanlığına, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına, il özel idarelerine ve belediyelere bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ilk taksitini bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen üçüncü aydan, Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri
şarttır.
(2) Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.
(3) Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın;
a) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.
b) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar (Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dahil) üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılır.
c) Taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.
ç) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,045),
2) Dokuz eşit taksit için (1,083),
3) Oniki eşit taksit için (1,105),
4) Onsekiz eşit taksit için (1,15),
 katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
 d) Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; il özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami otuzaltı eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmidört eşit taksit için (1,194), otuz eşit taksit için (1,238), otuzaltı eşit taksit için (1,318) olarak uygulanır.
e) Bu Kanun kapsamında belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarca ödenmesi gereken tutarlar, belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından, 2/7/2008 tarihli ve 5779 sayılı İl Özel İdarelerine ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü fıkrasındaki yüzde 40 oranı dikkate alınmaksızın aylık dönemler halinde azami yüz kırk dört eşit taksitte tahsil edilir. Şu kadarki, bu kapsamda yapılacak kesinti tutarı her hal ve takdirde bu idareler adına genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan payların aylık tutarının yüzde 50’sini aşamaz.
1) Taksitle yapılacak ödemelerde belirlenen tutar;
a) Altı eşit taksit için (1,032),
b) Dokuz eşit taksit için (1,053),
c) Oniki eşit taksit için (1,064),
 ç) Onsekiz eşit taksit için (1,086),
d) Yirmidört eşit taksit için (1,109),
e) Otuzaltı eşit taksit için (1,19),
f) Kırksekiz eşit taksit için (1,247),
g) Altmış eşit taksit için (1,304),
ğ) Yetmişiki eşit taksit için (1,361),
 h) Yüzkırkdört eşit taksit için (1,703),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar, taksit sayısına bölünmek suretiyle aylık dönemler halinde tahsil edilecek taksit tutarı hesaplanır.
2) 5779 sayılı Kanuna göre yapılacak kesintilerin Bakanlar Kurulunca durdurulması halinde aylık taksitlerin ödeme süreleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulur ve taksit ödemeleri yönünden bu Kanun hükümlerine göre ihlal nedeni sayılmaz. Bu taksitler, taksit ödeme süresinin sonundan itibaren ayrıca bir katsayı ve geç ödeme zammı uygulanmaksızın aylık dönemler itibarıyla paylardan kesinti suretiyle tahsil edilir. Taksit tutarlarının, bu bent kapsamındaki borçluların genel bütçe paylarından daha yüksek olması halinde ise eksik tutarlar borçlularca taksit ödeme süresini takip eden ay sonuna kadar geç ödeme zammı uygulanmaksızın ödenir.
(4) Maliye Bakanlığı ve Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine bu Kanun kapsamında ödenecek olan alacakların 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesine göre kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi uygun görüldüğü takdirde, ödemeye aracılık yapan bankalarca, kart kullanıcılarına kredi kartı işlemine konu borç tutarının, taksitler halinde yansıtılması ve taksit ödeme aylarında hesaplarına borç kaydedilmesi koşuluyla, bu ödemeler için ödeme tarihi olarak kredi kartının kullanıldığı gün esas alınır ve borçluya tahsilatın yapıldığını gösterir makbuz verilir. Bu şekilde tahsil edilen tutarların bankalarca Hazine/Sosyal Güvenlik Kurumu hesaplarına aktarılmasına ilişkin 6183 sayılı Kanunun 41 inci maddesinde belirlenen süre, taksit aylarının son gününü izleyen günden itibaren hesaplanır. Taksitlerin kredi kartı kullanılmak suretiyle ödenmesi bu madde hükmüne göre katsayı uygulanmasına engel teşkil etmez.
(6) Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksidin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.
(7) Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ve 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk Lirasına (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz. (8) Bu Kanun kapsamına giren alacakların altıncı fıkrada belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması halinde, bu Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ve 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla borçlular, ödedikleri tutarlar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.
(9) 13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak üzere, bu Kanun kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.
(10) Bu Kanundan yararlanılarak süresinde ödenen alacaklara, bu Kanunda yer alan hükümler saklı kalmak kaydıyla Kanunun yayımlandığı tarihten sonraki süreler için faiz, gecikme zammı, gecikme cezası gibi fer’i amme alacağı hesaplanmaz.
(11) Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir. Bu Kanuna göre ödenecek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi halinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu talep, Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların Kanun hükümlerine göre ödenmesine engel teşkil etmez.
(12) 5393 sayılı Kanunun Geçici 5 inci maddesi ile 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan alacaklar ile 6552 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamında yapılandırılan alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.
(13) a) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. Borçlularca, Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi halinde idarece de ihtilaflar sürdürülmez.
b) Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsili gerektiği halde tahakkuku diğer kamu idarelerince yapılan alacaklara ilişkin ilgili kamu idaresi aleyhine açılmış davalardan vazgeçme dilekçelerinin verileceği idari mercii belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
c) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz.
ç) Bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri geri alınmaz.
(14) İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.
(16) Bu Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar ile bu maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında yapılan tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin bu Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz. Ancak, bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında olup dava konusu edilen tarhiyatlara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödeme yapılmış olması halinde, ödenen bu tutarlar, vergi mahkemesinde esasa ilişkin olarak hiç karar verilmemiş veya verilen kararın bozulması nedeniyle yeniden karar verilmek üzere mahkemesine iade edilmiş davalara konu alacaklar için bu maddeden yararlanılmak üzere yapılan başvurular ile vergi mahkemesince verilmiş terkin kararları üzerine red ve iade edilebilir.
(17) Bakanlar Kurulu, bu Kanunda öngörülen başvuru ve ilk taksit ödeme sürelerini bir aya kadar, yabancı ülkelerde de faaliyette bulunan vergi mükelleflerinden, Ekonomi Bakanlığı 8/59 tarafından olağanüstü politik riskin gerçekleştiği tespit edilen ülkede faaliyette bulunan ve bu ülkedeki faaliyetleri nedeniyle durumları 213 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre mücbir sebep hali kabul edilenlerin, bu Kanun kapsamında alacakları yapılandırılan alacaklı idarelere mücbir sebep hallerinin devam ettiği süre içinde ödemeleri gereken taksitlerin ödeme süreleri ile 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hali ilan edilen yerlerdeki dairelere (alacaklı idarelere) mücbir sebep halinin vukuu tarihinden itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, mücbir sebep halinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere topluca veya ayrı ayrı bir yıla kadar uzatmaya yetkilidir.
 (18) Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hali ilan edilmiş ve devam eden yerlerdeki vergi dairelerinde mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler ile Sosyal Güvenlik Kurumunca mücbir sebep hali nedeniyle belge verme süresi ve prim ödemelerinin ertelendiği yerlerdeki kayıtlı işveren, sigortalı ve diğer prim ödeme yükümlülerinin, bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde beyan ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartıyla Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, mücbir sebep hali süresi içerisinde ödenmesi gereken taksitleri, mücbir sebep halinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere 6 ay içinde ödenir. (19) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hali ilan edilmiş ve mücbir sebep süresi iki yılı aşmış yerlerdeki mükelleflerden, bu Kanunun yayımını izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvuruda bulunanlar açısından mücbir sebep hali başvuru süresinin son günü itibarıyla sona erer ve mücbir sebep ilanı nedeniyle verilmeyen beyanname ve bildirimler aynı süre içerisinde verilir. Bu Kanunda öngörülen başvuru süresinin son günü bu alacaklar için vade tarihi kabul edilir. Bunun üzerine tahakkuk eden vergiler bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde 2 nci madde kapsamında yapılandırılarak azami yirmi dört eşit taksitte ödenir. Bu şekilde ödenen vergilere herhangi bir zam, faiz, katsayı uygulanmaz. Şu kadarki öngörülen sürede ödenmeyen taksitler hakkında bu madde hükümleri uygulanır.
(20) Bu maddenin onyedinci fıkrası hükümlerine göre mücbir sebep nedeniyle ödeme süresi uzatılan taksitler ile onsekizinci fıkra hükümlerine göre ödeme süresi uzatılan taksitler için altıncı fıkrada yer alan taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmesi şartı aranmaz.
(21) Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye ilgisine göre Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı veya Sosyal Güvenlik Kurumu yetkilidir. İl özel idarelerine ve belediyelere ait amme alacaklarına ilişkin hükümlerin uygulamasına dair usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca, diğer kurumlara ait alacaklara ilişkin usul ve esaslar bu kurumlar tarafından belirlenir.”
“Diğer hükümler
MADDE 11- (1) 6552 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 6552 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanuna göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır.
(4) 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin olup işyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2014 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 50 Türk Lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 100 Türk Lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.”
“Yürürlük
MADDE 13- Bu Kanun hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.”
3) YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN KURUM ALACAKLARI, TÜRÜ VE DÖNEMİ
6736 sayılı Kanun hükümleri uyarınca;
2016 yılı Haziran ayı/dönemi ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarih itibarıyla ödenmemiş olan;
3.1- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan; sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, ek karşılık primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi,
3.2- Bu Kanuna göre yapılan başvuru tarihi itibarıyla ilgili mevzuatına göre ödenmesi imkanı ortadan kalkmamış isteğe bağlı sigorta primi ve topluluk sigortası primi,
3.3- Kurumumuzca ilgili Kanunları gereğince takip edilen damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı,
3.4- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi,
3.5- Yaşlılık aylığı, emekli aylığı veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen sigortalılık statüsü kapsamında sigortalı sayılmasını gerektirir nitelikte çalışması nedeniyle ilgili mevzuatına göre sosyal güvenlik destek primi ödemesi gerekenlerden, 2016 yılı Şubat ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan sosyal güvenlik destek primi,
3.6- 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edildiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan; özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yapılan ön değerlendirme, araştırma veya tespitler sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,
3.7- 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için bu Kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulduğu halde bu sürenin sonuna kadar Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi,
3.8- 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezası,
3.9- Bu madde kapsamına giren ve kanunun yayımı tarihinden önce asılları ödenen alacakların; Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla henüz ödenmemiş olan fer’ileri,
3.10- 5510 sayılı Kanunun ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlara ait sigorta primi, 3.11- 2925 sayılı Kanun kapsamındaki tarım sigortalılarına ilişkin sigorta primi, ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı alacakları, yeniden yapılandırılması mümkün olan Kurum alacaklarını oluşturmaktadır.
4) BAŞVURU SÜRESİ, YERİ, ŞEKLİ VE TAKSİT ÖDEME SÜRELERİ 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca; borçluların, kapsama giren Kurum alacaklarını yapılandırabilmeleri için Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla; 2016/Haziran ayı/dönemi ve önceki aylara/dönemlere ilişkin olup Kanunun yürürlük tarihi olan 19/08/2016 tarihine kadar ödenmemiş olan borçlarını yapılandırabilmelerini teminen 31/10/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) ilgili üniteye/birime başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Ancak, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 31/10/2016 tarihine kadar başvurmamaları halinde, bu kapsama giren borçları başvuru şartı aranmaksızın 144 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır. Bu duruma göre Kanunda aksine bir düzenleme olmayan hallerde;
4.1-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için örneği Ek: 1/a’da yer alan başvuru formunun doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, (Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının yapılandırılmasına ilişkin olarak 6736 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası ve 9 uncu maddesine göre, 30/6/2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup Kanunun yayımlandığı tarihten önce Kurumca resen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilen eksik işçilik tutarı ile 31/10/2016 tarihinden sonra tebliğ edilen eksik işçilik tutarından kaynaklanan prim borçlarının yeniden yapılandırma kapsamına alınabilmesi için; işverenlerce 31/10/2016 tarihine kadar Kuruma yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması gerekmektedir.)
ÖRNEK: 25/9/2015 tarihinde bitirilmiş olan ihale konusu işle ilgili olarak, işverence 31/10/2016 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunulmamış olduğu varsayıldığında, anılan işverenin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 6736 sayılı Kanuna göre yapılandırılmasına imkan bulunmamaktadır.
4.2-5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borçları için örneği Ek: 1/b’ de yer alan başvuru formunun doldurulması suretiyle elden ya da posta yoluyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
4.3- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan,
a) Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile sigorta primi için örneği Ek:1/c’ de yer alan başvuru formunun doldurulmak suretiyle, e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığına,
b) Fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin prim borçları için örneği Ek:1/ç’ de yer alan başvuru formunun doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığına,
c) İdari para cezası borçları için örneği Ek:1/d’ de yer alan başvuru formunun doldurulmak suretiyle e-Sigorta kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
d) Ek karşılık prim borçları için örneği Ek:1/e’ de yer alan başvuru formunun doldurulmak suretiyle MOSİP Sistemi kanalıyla veya elden ya da posta yoluyla Strateji Geliştirme Başkanlığı Bütçe Daire Başkanlığına, başvurulması gerekmektedir.
 4.4-Sosyal güvenlik destek primi borçlarına ilişkin yapılacak başvurular için bu maddenin aşağıda yer alan (a), (b) ve (c) bentlerinde belirtilen borçlar dolayısıyla Ek: 1/f’ de, (d) bendinde belirtilen borçlar dolayısıyla Ek:1/g’ de yer alan başvuru formu doldurulacaktır. Bu nitelikteki borçlar için yapılacak başvuruların yeri, borçluların yaşlılık veya malullük aylığı bağlandığı sigortalılık statüsüne ve borcun 1/10/2008 tarihinden önce veya sonra olmasına göre farklılık arz etmekte olup;
a) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamında yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için elden ya da posta kanalıyla, herhangi bir sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
b) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında yaşlılık aylığı bağlandıktan sonra aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan veya çalışması devam edenlerin 1/10/2008 tarihinden önceki veya sonraki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine,
c) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı bağlandıktan sonra aynı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayan veya çalışması devam edenlerin 1/10/2008-29/2/2016 tarihleri arasındaki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için elden ya da posta kanalıyla borç dosyalarının oluşturulduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimine,
d) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların 1/10/2008-29/2/2016 tarihleri arasındaki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek primi borçları için elden ya da posta kanalıyla “Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhiye/Ankara” adresinde bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Kamu Görevlileri Ödemeler Daire Başkanlığına,
 başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında malullük ve yaşlılık aylığı alanlar yönünden bu madde hükümlerinden yararlanmak üzere yapılandırma talebinde bulunanlar için birleştirilmiş talep formu oluşturulduğundan, yukarıda belirtilen nitelikteki her bir sosyal güvenlik destek primi borcu yönünden ayrı ayrı başvuru formu düzenlenecektir.
Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bendi kapsamında yaşlılık veya malullük aylığı alanların borç dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi takip birimince yapılandırma işlemleri sonuçlandırıldıktan sonra başvuru formları ve ödeme planlarının bir örneği tahsis dosyalarında muhafaza edilmek üzere ilgili ünitelere gönderilecektir.
4.5-5510 sayılı Kanunun Ek 5 inci ve Ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar, 4(a) İsteğe Bağlı Sigortalılar (506 SK Mülga 85. Md), 4(a) Topluluk Sigortalıları (Avukat/Noter-506 SK Mülga 86. Md.), Yurtdışı Topluluk Sigortalıları (5510 SK 5. Md (g) bendi), Kısmi Süreli Çalışanlardan Ay İçerisinde Eksik Kalan Günlerini İsteğe Bağlı Olarak Ödeyen Sigortalılar ile 2925 Sayılı Kanuna Tabi Tarım Sigortalıları için örneği Ek:1/h’ da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla sigortalı dosyalarının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
4.6-5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddesi kapsamında ev hizmetlerinde 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlere ilişkin prim alacakları için örneği Ek:1/ı’ da yer alan başvuru formu doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla işveren dosyasının bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
 4.7-5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalıların bu statüden kaynaklanan genel sağlık sigortası prim borçlarını peşin veya 12 ayda eşit aylık taksitle ödeyebilmesi için en geç 31/1/2017 tarihine kadar Ek:1/i' de yer alan formun doldurulmak suretiyle elden veya posta yoluyla ikametgahının bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
 4.8- 5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre tarımsal kesinti sorumlularına uygulanan idari para cezalarına örneği Ek: 1/j’de yer alan başvuru formunun doldurulmak suretiyle elden ya da posta yoluyla tarımsal kesinti sorumlusunun bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine,
başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Diğer taraftan, gelir testine hiç başvurmayanlardan 6736 sayılı Kanunda öngörülen dört aylık süre içerisinde gelir testine başvuranların, gelir testine müracaatları, aynı zamanda yapılandırma müracaatı olarak kabul edilip, gelir testi sonucuna göre güncellenecek prim borçları 12 ayda eşit aylık taksitler halinde ödenebilecek şekilde yapılandırılacaktır.
Ek karşılık prim borçları yönünden MOSİP Sistemi kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvuruları Kurum internet sayfasında (www.sgk.gov.tr) “E-SGK” menüsünün içerisinde yer alan “MOSİP” üzerinden “Kesenek Bilgi Sistemi” kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılacaktır. Başvuruların onaylanmasını müteakip ödeme planı görüntülenebilecektir.
e-Sigorta kanalıyla yapılacak olan yeniden yapılandırma başvurularının www.sgk.gov.tr adresinden e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi / kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifresi girilmek suretiyle yapılması mümkün bulunmaktadır.
Ancak, kanun kapsamından çıkmış olup daha önce e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresi almamış veya e-Sigorta kullanıcı kodu ve şifresini unutmuş olan işverenlerce e-Sigorta kanalıyla başvuru yapılamayacağından, bu nitelikteki işyeri işverenlerince yeniden yapılandırma başvurularının elden ya da posta kanalıyla işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine yapılması gerekmektedir.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran kamu idarelerinden, kapatılması veya faaliyetine son verilmesi nedeniyle kesenek bilgi sistemi kullanıcı adı ve şifreleri iptal edilenlerin emeklilik keseneği ve kurum karşılığı ile prim borçları, fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresine ilişkin kesenekkurum karşılığı ile prim borçları yönünden Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığına, idari para cezası borçları yönünden ise işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine, elden veya posta yoluyla yapılması gerekmektedir.
e-Sigorta kanalıyla yapılacak başvurularda, başvuru girişinin yapılması sırasında işverence yapılan işlemin mutlak surette onaylanması gerekmektedir. Onaysız başvurular kabul edilmeyecektir.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan borçlar için e-Sigorta kanalıyla yapılan başvuruların listesi, Kurumumuz işveren intra sisteminde mevcut Tahsilat/Yapılandırmalar/6736 menüsü üzerinden alınacaktır.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerce aynı veya farklı illerde birden fazla işyerinin bulunması halinde her bir işyeri için ayrı ayrı başvuruda bulunulması gerekmekle birlikte, başvuru süresi içinde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulduğu halde bazı işyerleri için yapılandırma başvurusunda bulunulmadığı durumlarda, süresi içinde yapılan başvuru formu ilk taksit ödeme süresinin son günü olan 2/1/2017 tarihine kadar ibraz edilmek ve yazılı olarak başvuruda bulunmak kaydıyla, bu işyerleri için de süresi içinde başvuruda bulunulmuş kabul edilerek işlemler sonuçlandırılacaktır. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (1), (2) veya (3) nolu alt bentleri ile (4) nolu alt bendinden kaynaklanan prim borçları için ayrı ayrı başvuruda bulunmaları gerekirken yalnızca biri için başvuruda bulunan sigortalılar, her iki borç türü için de başvuruda bulunmuş kabul edilecektir. 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalıların dosyalarının bulunduğu ünitelerin dışında başvuruda bulunmaları halinde başvuru yapılan ünitece yapılandırma işlemleri sonuçlandırılacak ve başvuru formları ile ödeme planlarının bir örneği sigortalının dosyasının bulunduğu üniteye gönderilecektir. Dosyanın bulunduğu ünitece sigortalının sigortalılık bilgileri incelenecek ve düzeltme işlemi yapılması gerekli ise sigortalılık bilgilerinin de güncelleme işlemi yapılarak yapılandırma ödeme planında değişiklik olması halinde yeni ödeme planı 7201 sayılı Kanuna göre sigortalıya yeniden tebliğ edilecektir.
Başvuruların posta yolu ile yapılması halinde; taahhütlü, iadeli taahhütlü, APS veya PTT Kargo yoluyla yapılan gönderilerde, başvuru formunun/dilekçenin postaya verildiği tarih Kuruma verildiği tarih, buna karşılık, adi posta yolunun tercih edilmiş olması halinde, başvuru formunun Kurum evrak kayıtlarına giriş tarihi Kuruma verildiği tarih olarak kabul edilecektir.
Borçların yeniden yapılandırılması için başvurulan sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi, başvurunun ünitelerinde sonuçlandırılacak nitelikte olmadığı hallerde, başvuru formları/dilekçeler, herhangi bir gecikmeye mahal verilmeksizin ilgili merkez birimine veya sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine gönderilecektir.
5) YENİDEN YAPILANDIRMA USÜL VE ESASLARI 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen hükümler kapsamında yapılandırılan tutarın ilk taksit ödeme süresinin sonuna (2/1/2017 tarihine) kadar peşin, taksitle ödeme talebinde bulunmaları halinde ise (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen hükümler kapsamında ikişer aylık eşit taksitler halinde ödenmesi gerekmektedir.
 5.1-Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının genel olarak hesaplanması
6736 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin birinci fıkrasında; Yapılandırma kapsamına giren borç asılları ile bu alacaklara ödeme sürelerinin bittiği tarihlerden Kanunun yayımlandığı tarihe kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutarın, Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının tahsilinden vazgeçileceği,
10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (a) bendinde; söz konusu alacakların, ilk taksit ödenme süresi içinde (peşin) ödenmesi halinde bu tutara Kanunun yayımlandığı tarihten, ödeme tarihine kadar geçen süre için her hangi bir faizin alınmayacağı,
(b) bendinde; ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılacağı, Beşinci fıkrasında ise, bu madde kapsamına giren alacakların, asıllarının Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olmasına rağmen fer’ilerinin Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın % 40 ının Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde kalan % 60 ının tahsilinden vazgeçileceği,
öngörülmektedir.
Buna göre, alacak asıllarına ilave edilecek tutar, alacağın ödeme vadesinin sona ermesine ya da alacak aslının tahsil edilmiş olmasına rağmen fer’isinin tahsil edilmemiş olmasına göre farklı şekilde hesaplanacaktır.
a) Alacak asıllarının yeniden yapılandırılması
6736 sayılı Kanun kapsamına giren alacak asıllarına, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için Ek:2’de yer alan TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları basit usulde uygulanmak suretiyle, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.
Dolayısıyla, kapsama giren alacaklar için;
- 31/12/2004 tarihine kadar toptan eşya fiyatları endeksi (TEFE) aylık değişim oranları,
- 1/1/2005 tarihinden 31/12/2013 tarihine kadar üretici fiyatları endeksi (ÜFE) aylık değişim oranları, - 1/1/2014 tarihinden itibaren Yİ-ÜFE aylık değişim oranları,
basit usulde uygulanmak suretiyle gecikme cezası ve gecikme zammı yerine tahsil edilecek tutar hesaplanacaktır.
 Diğer taraftan, anılan Kanunun 1 inci maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan; “Bu madde hükümlerine göre ödenecek alacaklara bu Kanunun yayımlandığı ay için uygulanması gereken Yİ-ÜFE aylık değişim oranı olarak, bu Kanunun yayımlandığı tarihten bir önceki ay için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranı esas alınır.” hükmüne istinaden, yeniden yapılandırmaya esas borcun hesaplanması sırasında, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten, 2016/Temmuz ve önceki aylar için belirlenen TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları aylık olarak, Kanunun yürürlüğe girdiği 2016/Ağustos ayı için ise 2016/ Temmuz ayına ilişkin Yİ-ÜFE aylık değişim oranı 18 gün olarak dikkate alınacaktır.
Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanması sırasında, esas alınacak oran TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları artı (+) değerler toplanmak, eksi (-) değerler düşülmek suretiyle hesaplanacaktır. İlgili ay için peşin veya taksitler halinde ödenecek tutar, her halükarda alacağın asıl tutarından aşağı olamayacaktır.
Sonuç itibariyle; gecikme cezası ve gecikme zammının yerine dikkate alınacak tutarın hesaplanmasının ardından, bulunan bu tutar ile alacak aslı toplanarak yeniden yapılandırılmış olan alacak tutarı hesaplanmış olacaktır.
ÖRNEK: (A) Limited Şirketinin 5510 sayılı Kanunun 4/1-a maddesi kapsamında çalıştırmış olduğu sigortalılara ait 2010/Mayıs ayına ilişkin düzenlemiş olduğu aylık prim ve hizmet belgesinden kaynaklanan sigorta primi borç aslının 2.500,00 TL olduğu varsayıldığında;
Söz konusu borcun ödeme vadesinin 30/6/2010 tarihinde sona ermesi nedeniyle, 1/7/2010 tarihinden itibaren Kanunun yürürlük tarihine kadar, TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE aylık değişim oranları ( eksi nitelikli olanlar düşülmek, artı nitelikli olanlar birbiri ile toplanmak, Kanunun yürürlüğe girdiği ay için de bir önceki ayın Yİ-ÜFE oranı esas alınmak kıst hesaplanmak) ve asıl alacağa basit usulde uygulanmak suretiyle, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacaktır.
b) Aslı ödenmiş fer’i alacaklar için hesaplama
6736 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrasında;“Bu madde kapsamına giren alacakların; asıllarımın bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olmasına rağmen, fer’ilerinin bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olduğu durumlarda, aslı ödenmiş fer’i alacağın % 40’ının bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde kalan % 60’ının tahsilinden vazgeçilir.” hükmü yer almaktadır.
Kapsama giren alacak asıllarının 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödenmiş olmasına rağmen fer’ilerinin ödenmemiş olduğu durumlarda, fer’i alacaklara Kanunun yürürlük tarihi olan 19/8/2016 tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatının ilgili hükümleri doğrultusunda hesaplanan tutarın % 40’ı yeniden yapılandırmaya esas alınacaktır.
5.2- İdari para cezası alacaklarının genel olarak hesaplanması
6736 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan işverenlerin, 30/6/2016 tarihi (bu tarih dahil) ve önceki sürelerde işlemiş oldukları fiiller dolayısıyla uygulanan idari para cezalarından en geç 18/8/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) kesinleşmiş olan idari para cezaları (İPC) yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.
Dolayısıyla, idari para cezalarının yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilebilmesi için; fiilin işlendiği tarihin 30/6/2016 veya öncesine ait bir tarih olması ve en geç 18/8/2016 tarihi itibariyle kesinleşmiş olması gerekmektedir.
Bu yapılandırmaya mahsus, idari para cezasının kesinleşmesinde, idari para cezasının borçluya tebliğ tarihinden itibaren onaltıncı gün esas alınır.
İdari para cezası;
 -Belge veya bildirgenin yasal süresi dışında Kuruma verilmiş olmasından kaynaklanıyor ise idari para cezasına konu fiil, belge veya bildirgenin yasal olarak verilmesi gereken son gününde,
-İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin ibraz edilmemesinden kaynaklanıyor ise idari para cezasına konu fiil, defter, kayıt ve belgelerin ibraz edilmesine ilişkin tebligatın alındığı tarihten itibaren onbeşinci günde,
-Defter, kayıt ve belgelerin geçersiz olduğunun tespitinden kaynaklanıyor ise idari para cezasına konu fiil geçersiz defter, kayıt ve belgenin ilişkin olduğu ayın/dönemin son gününde,
işlenmiş sayılmaktadır.
Dolayısıyla, idari para cezalarının sisteme girilmesi sırasında, işveren intra sistemi İDARİ PARA CEZASI başlığı altında bulunan İDARİ PARA CEZASI GİRİŞ menüsünden, İPC' nin Oluştuğu Tarih:…../…../….. alanına, idari para cezasına konu fiilin işlendiği tarih yazılacaktır.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan idari para cezası borçlarına ait yeniden yapılandırma işlemleri sosyal güvenlik il müdürlükleri/sosyal güvenlik merkezleri tarafından MOSİP Sisteminde hazırlanan yapılandırma programı vasıtasıyla yapılacak olup, idari para cezası borcunun yapılandırma kapsamına girip girmeyeceği, “Kesenek4cİntra” programındaki “İdari Para Cezası İşlemleri” uygulaması veri tabanında mevcut idari para cezası kaydına ait dönem ve işverene tebliğ ve tebellüğ tarihi, itiraz tarihi bilgilerine göre belirleneceğinden, MOSİP Sistemindeki yapılandırma programında başvuruların onaylanarak ödeme planı oluşturulmasından önce, tebliğ edildiği halde tebellüğ tarihi girilmemiş olanların tebellüğ tarihlerinin sisteme girilmesi sonrasında ödeme planları oluşturulacaktır.
ÖRNEK: 17/10/2014 tarihinde işten ayrılan bir sigortalının işten ayrılış bildirgesinin Kuruma verilmediğinin tespit edildiği varsayıldığında, idari para cezasına konu fiil 27/10/2014 tarihi itibariyle işlenmiş sayılacağından, İPC' nin Oluştuğu Tarih alanına 27/10/2014 tarihi yazılacaktır.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunda öngörülen yükümlülüklerin yerine getirilmesi gereken sürenin son gününün resmi tatile rastlaması halinde, süre her ne kadar takip eden ilk iş gününe uzasa da, yükümlülüklerin resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde de yerine getirilmemesi halinde, idari para cezasına konu fiil yasal verilmesi gereken sürenin son gününde işlenmiş sayılmaktadır. Bu nedenle, bu nitelikteki idari para cezalarının sisteme girişi sırasında, IPC' nin Oluştuğu Tarih: __/__/____ alanına sürenin son gününün resmi tatile rastlayıp rastlamadığına bakılmaksızın, yasal sürenin son günü yazılacaktır.
Bu bağlamda, idari para cezası alacaklarına ilişkin yeniden yapılandırılacak tutar aşağıda belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.
ÖRNEK: D şahsın 2008/2 aya ait 1.010,00 idari para cezası asıl borcu bulunmaktadır. Söz konusu borcu 6736 sayılı Kanun kapsamında peşin ödeme yolu ile yapılandırmış olması halinde hem İPC aslından hem de Yİ-ÜFE ye göre hesaplanan tutardan %50 peşin ödeme indirimi yapılacaktır. Buna göre; İPC Aslı :1.010,00TL Gecikme Zammı :1.485,00TL Toplam :2.495,00TL 6736 SK’ na 6 Taksitle Ödenmesi Halinde İPC Aslı : 505,00TL(1010 x 50/100) Yİ-ÜFE : 252,50TL Taksitlendirme Farkı : 34,09(505+252,50=757,50 x1.045= 791,59-757,50) Toplam : 791,59TL(505,00+252,50+34,09 ) 6736 SK’na Peşin Ödenmesi Halinde İPC Aslı : 505,00TL 6736 SK’na Göre Peşin ödeme indirimi : 126,25TL (252,50x50/100) Toplam : 631,25TL
Sonuç olarak 6736 sayılı Kanuna göre peşin ödenecek tutar: 505,00+126,25=631,25TLdir.
a)Kanunun yürürlük tarihinden önce kesinleşmiş olan idari para cezası alacakları için hesaplama 30/6/2016 tarihi ve öncesinde işlenen fiillere ilişkin olup 6736 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 19/8/2016 tarihinden önce kesinleşen idari para cezası alacak asıllarının % 50’si ile bu tutara ödeme vadesinin sona erdiği tarihten 18/8/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) geçen süre için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine, Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesap edilen tutarın ilave edilmesi suretiyle yapılandırma kapsamında ödenecek tutar tespit edilecektir.
Bu durumda idari para cezası asıllarının %50’si ile idari para cezasına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecektir.
ÖRNEK: 23/10/2014 tarihinde tebliğ edilmiş ve tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içinde Kuruma itiraz edilmemiş olan idari para cezası için 6736 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulduğu varsayıldığında;
Söz konusu borç, Kanunun yürürlük tarihi olan 19/8/2016 tarihinden önce (7/11/2014 tarihi itibariyle) kesinleşmiş olmaktadır.
 Yapılandırılacak alacak tutarı hesaplanmasında izlenecek yol aşağıda belirtilmiştir.
Alacak tutarı İPC nın % 50 si alınacak, (8/11/2014-7/12/2014) (8/12/2014-7/1/2015) şeklinde Kanunun yürürlük tarihini içine alan aya kadar aylık değişim oranları eksi değerler çıkartılmak, artı değerler toplanmak suretiyle alınarak, uygulanacak değişim oranı bulunacaktır. (Yürürlük tarihini içindeki ay için bir önceki ayın değişim oranının kıst olarak alınacağı unutulmamalıdır.); bulunan değişim oranı İPC nın % 50 sine takabül eden tutara uygulanacak ve bu defa TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarı bulunacak, bu tutar ile İPC nın %50 si toplanarak yapılandırılacak tutara ulaşılacaktır.
Dönemler veya tarih aralıklarına ait değişim oranlarında dönemin/tarih aralığının ilk gününün içinde olduğu aya ait TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE değişim oranı esas alınacaktır.
 Bu yöntemle bulunan değişim oranının 4.7, İPC nın %50 sine denk gelen tutarın (760x50/100) 380,00 TL. olduğu varsayıldığında;
 Gecikme cezası gecikme zammı yerine uygulanacak olan tutar 380 X 4,7/100 = 17,86
Yapılandırmaya esas tutar ise (380,00 + 17,86 =) 397,86 olmaktadır.
ÖRNEK: 17/12/2015 tarihinde işe başlayan bir sigortalıya ilişkin işe giriş bildirgesinin Kurumumuza 20/1/2016 tarihinde verildiği ve bahse konu fiile ilişkin 1.273,00 TL tutarındaki idari para cezasının işverene 6/2/2016 tarihinde tebliğ edildiği halde itiraz edilmediği ve ödenmediği varsayıldığında, söz konusu cezanın yasal ödeme süresi 21/2/2016 tarihinde sona erdiği dikkate alınarak;
Yeniden yapılandırılacak olan alacak aslı 1.273,00 X 50 / 100 = 636,50 TL olacaktır.
Bahse konu alacak için gecikme cezası ve gecikme zammı yerine hesaplanacak Yİ-ÜFE tutarı ise aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.
22/2/2016 ila 21/3/2016 dönemi için; 2016/Şubat ayının Yİ-ÜFE’si (-0,20)
22/3/2016 ila 21/4/2016 dönemi için; 2016/Mart ayının Yİ-ÜFE’si 0,40
22/4/2016 ila 21/5/2016 dönemi için; 2016/Nisan ayının Yİ-ÜFE’si 0,52,
22/5/2016 ila 21/6/2016 dönemi için; 2016/Mayıs ayının Yİ-ÜFE’si 1,48,
22/6/2016 ila 21/7/2016 dönemi için; 2016/Haziran ayının Yİ-ÜFE’si 0,41,
22/7/2016 ila 18/8/2016 dönemi için ise 2016/Temmuz ayı için belirlenen Yİ-ÜFE aylık değişim oranının 28 günlüğü esas alınacağından
0,21 / 30 X 28 = 0,20 olmak üzere,
636,50 TL tutarındaki asıl alacağa uygulanacak Yİ-ÜFE oranı;
(-0,20) + 0,40+ 0,52 + 1,48 + 0,41 + 0,20 = 2,81 olacaktır.
Bu durumda, gecikme cezası ve gecikme zammı yerine dikkate alınacak tutar;
636,50 TL X 2,81 / 100 = 17,89 TL,
Yapılandırılacak alacak tutarı ise 636,50 + 17,89 = 654,39 TL olacaktır.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan idari para cezalarının yeniden yapılandırılması sırasında, alacak aslından % 50 oranında yapılacak olan terkin tutarı, yukarıda belirtilen açıklamalar doğrultusunda sosyal güvenlik il müdürlüklerindeki/sosyal güvenlik merkezlerindeki ilgili personel tarafından belirlenerek sisteme girilecektir.
Dolayısıyla, 30/6/2016 tarihinden önceki fiillere ilişkin olup Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleşmiş olan; İPC nın terkin edilen (kesinleşen) tutarı ünitedeki kullanıcılar tarafından, işveren intra sistemi Tahsilat/Yapılandırmalar/6736 seçeneği altında bulunan İPC Terkin menüsü vasıtasıyla, İPC’ nın terkin edilen %50 oranındaki tutarı kaydedilecektir.
 5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre tarımsal kesinti sorumlularına 30/6/2016 tarihine kadar işlenen fiillere ilişkin olarak da yukarıda açıklandığı gibi işlem yapılacaktır.
b) 6331 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi kapsamında yapılandırılacak idari para cezaları
30/6/2012 tarih ve 28339 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun “İdari Para Cezaları ve Uygulanması” başlıklı 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde, işverenlerin ve sağlık hizmet sunucularının iş kazası ve meslek hastalıklarını Kurumumuza bildirmelerine ilişkin yasal sürelere uymamanın yaptırımları hüküm altına alınmış olup; “…14 üncü maddesinin … ikinci fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen işverene ikibin Türk Lirası, dördüncü fıkrasında belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen sağlık hizmeti sunucuları veya yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularına ikibin Türk Lirası” uygulanır hükmü getirilmiştir.
Aynı maddenin üçüncü fıkrasında;
“Bu maddede belirtilen idari para cezaları;
a) Ondan az çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yirmi beş oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
b) On ila kırk dokuz çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için aynı miktarda,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,
c) Elli ve daha fazla çalışanı bulunan işyerlerinden;
1) Az tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde elli oranında artırılarak,
2) Tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde yüz oranında artırılarak,
3) Çok tehlikeli sınıfta yer alanlar için yüzde iki yüz oranında artırılarak,
uygulanır.”
hükmü yer almaktadır.
Ayrıca, 26 ncı maddenin ikinci fıkrasının (e) bendinde öngörülen ikibin Türk Lirası tutarındaki idari para cezası her yıl Kabahatler Kanununda öngörülen yeniden değerleme oranı kadar artırılarak uygulanmaktadır. 2016 yılı için söz konusu idari para cezası 2.603 TL olarak hesaplanmıştır. 23/04/2015 tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun idari para cezaları ve uygulanması başlıklı 26 ncı maddesi ile 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinde değişiklik yapılmış, Kanuna Geçici 63 üncü madde eklenmesiyle söz konusu idari para cezalarının uygulaması Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmiştir. (Bu nedenle 23/04/2015 tarihinden sonra tahakkuk eden idari para cezalarının yapılandırılmasıyla ilgili işlemler Kurumumuzca yürütülecektir. Belirtilen tarihten önce tahakkuk eden idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüklerince uygulanacaktır.)
Bu kapsamda, 23/4/2015 tarihinden 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği halde yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezaları anılan Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (5) numaralı alt bendi uyarınca yapılandırma kapsamına alınmış olup, aynı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrasında belirtilen esaslara göre ve 10 uncu maddesinde belirtilen hükümler dikkate alınarak 18/59 yapılandırılacaktır.
c) 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca uygulanacak idari para cezaları
5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendi uyarınca 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100 üncü maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri, hiç yapılmaması halinde ise sigortalı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında uygulanan idari para cezaları yapılandırma kapsamındadır.
Bu kapsamda 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) işlenen fiillere ilişkin olup 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarihten önce kesinleştiği halde yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan idari para cezaları anılan Kanunun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinin (5) numaralı alt bendi uyarınca yapılandırma kapsamına alınmış olup, aynı Kanunun 8 inci maddesinin dördüncü ve beşinci fıkrasında belirtilen esaslara göre ve 10 uncu maddesinde belirtilen hükümler dikkate alınarak yapılandırılacaktır.
5.3) Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarının hesaplanması ve borcun ödenme süresi
6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinde;
(1)“Bu Kanunun ilgili maddelerindeki başvuru ve ödeme süresine ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;
a) …
b) …Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı tahsil dairelerine ödenecek tutarların ise ilk taksiti bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen dördüncü aydan başlamak üzere ikişer aylık dönemler halinde azami onsekiz eşit taksitte ödemeleri
şarttır.
(2) ...
(3) Bu Kanun hükümlerine göre hesaplanan tutarın;
a) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, bu tutara bu Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için herhangi bir faiz uygulanmaz.
b) İlk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar (Bu Kanunun 4 üncü maddesine göre fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar ile birlikte hesaplanan gecikme faizi dahil) üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılır.
c) Taksitle ödenmek istenmesi halinde, ilgili maddelerde yer alan hükümler saklı kalmak şartıyla borçluların başvuru sırasında altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödeme seçeneklerinden birini tercih etmeleri şarttır. Tercih edilen taksit süresinden daha uzun bir sürede ödeme yapılamaz.
ç) Taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;
1) Altı eşit taksit için (1,045),
2) Dokuz eşit taksit için (1,083),
3) Oniki eşit taksit için (1,105),
4) Onsekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılır ve bulunan tutar taksit sayısına bölünmek suretiyle ikişer aylık dönemler halinde ödenecek taksit tutarı hesaplanır. Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlulara tercih ettikleri taksit süresine uygun ödeme planı verilir. Ancak, tercih edilen süreden daha kısa sürede ödeme yapılması halinde ödenecek tutar ilgili katsayıya göre düzeltilir.
d) Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarlar; il özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami otuzaltı eşit taksitte ödenebilir. Bu takdirde bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmidört eşit 19/59 taksit için (1,194), otuz eşit taksit için (1,238), otuzaltı eşit taksit için (1,318) olarak uygulanır.”
hükmü yer almaktadır.
Buna göre, yapılandırılan borçların peşin veya taksitler halinde ödenmesi mümkün bulunduğundan, başvuru formlarına, borcun ne şekilde (peşin veya taksitle) ödeneceği, taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde her bir borç türü için talep edilen taksit sayısı mutlaka yazılacaktır.
Diğer taraftan, yeniden yapılandırılan alacak tutarının tamamının anılan Kanunda belirtilen süre içinde peşin veya taksitler halinde ödenmesi durumunda,
-İdari para cezası dışındaki alacaklara uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacakların tamamının,
-Aslı ödenmiş fer’i alacak nitelikteki alacakların kalan % 60’ının,
-Kanunun yürürlük tarihi olan 19/8/2016 tarihinden önce kesinleşmiş olan idari para cezası alacak asıllarının kalan % 50’si ile tamamına uygulanan gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’i alacaklarının tamamının,
tahsilinden vazgeçilmektedir.
ÖRNEK: Kurumumuzda tescilli işyeri bulunan (A) Limited Şirketinin, Kurumumuza 2016/Haziran öncesi dönemin çeşitli yıllarının aylarına ait, Kanun kapsamına giren sigorta primi borçlarının ve yasal süresinde ödenmemesi nedeniyle oluşan gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunduğu, işveren şirketin bu borçlarını yapılandırmak üzere başvurduğu varsayıldığında;
Her bir döneme ait borç aslı için hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı yerine, aynı dönemlere ait TEFE/ÜFE ve Yİ-ÜFE tutarlarının ayrı ayrı hesaplanması suretiyle bulunan TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarlarının alınması gerekmektedir.
Bu durumda borç aslı için hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarları arasındaki fark Kurumumuz tarafından borçlu lehine tahsilinden vazgeçilen tutarı, Diğer taraftan, her bir borç için aynı döneme ait hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı toplam tutarı ile TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE toplam tutarları arasındaki oran, ay/dönem bazında tahsilinden vazgeçilen alacak oranını, yine her iki kalemin toplamlarının mukayesesi ise genel dönem itibariyle tahsilinden vazgeçilen toplam alacak oranını,
göstermektedir.
Bu bağlamda, borçlularca talep edilecek ödeme şekline bakılarak peşin veya taksitle ödenecek tutarın hesaplanması ve hesaplanan borçların ödeme süreleri aşağıda açıklanmıştır.
a) Peşin ödenecek tutarın hesaplanması ve borcun ödeme süresi
a.1) Genel olarak peşin ödenecek tutarın hesaplanması ve borcun ödeme süresi
6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri ile üçüncü fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinin bir arada değerlendirilmesinden;
 Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların;
-31/10/2016 tarihine kadar e-Sigorta kanalıyla veya ilgili üniteye/birime başvuruda bulunmaları,
-Peşin ödemenin tercih edilmesi halinde, alacak aslı (idari para cezası alacakları için alacak aslının % 50’si) ile bu alacaklara ödeme süresinin bittiği tarihten Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınmak suretiyle hesaplanan tutarın tamamının 2/1/2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
Hesaplanan tutarın;
-İlk taksit ödeme süresi içerisinde (2/1/2017) tamamen ödenmesi halinde, bu tutara Kanunun yayımlandığı tarihten ödeme tarihine kadar geçen süre için gecikme cezası, gecikme zammı ve faiz uygulanmayacak,
-Borcun, ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi halinde, fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutar üzerinden ayrıca % 50 indirim yapılacaktır. Diğer taraftan, 6736 sayılı Kanun uyarınca yapılan başvuru sırasında, anılan Kanuna göre hesaplanan borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının yine ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde de, peşin ödeme talebinde bulunulmuş gibi kabul edilerek, aynı şekilde Kanunun yürürlük tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için gecikme cezası, gecikme zammı ve faiz alınmayacağı gibi peşin ödeme indiriminden de yararlandırılacaktır. ÖRNEK: (A) Limited Şirketinin 1/10/2016 tarihinde kapsama giren borçları için 6736 sayılı Kanun uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulunduğu ve yapılandırılan tutarın;
Alacak aslı : 7.512,00 TL
Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine hesaplanan TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarının; 874,00 TL. olduğu varsayıldığında;
7.512,00 + 874,00 = 8.386,00 TL tutarındaki alacak yapılandırılacak tutarı göstermektedir.
Bu tutarın tamamının ilk taksit ödeme süresi sonuna kadar (2/1/2017) ödenmesi halinde, Kanunun yürürlük tarihi ile ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacağı gibi 874,00 TL. tutarındaki TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarından % 50 daha indirim yapılacak (874x50/100= 437,00 ) ve tahsilat 7.512,00+437,00=7.949.00 TL. olarak gerçekleştirilecektir.
a.2)Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31/10/2016 tarihine kadar hesaplanarak işverene tebliğ edilmiş olması halinde peşin ödenmesi
Özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31/10/2016 tarihine kadar işverene tebliğ edilmiş olması ve peşin ödeme seçeneği ile yapılandırma başvurusunda bulunulmuş olması halinde, söz konusu borcun tamamının varsa diğer borçlarla birlikte en geç 2/1/2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
Dolayısıyla, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31/10/2016 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması halinde, söz konusu borç tutarı varsa diğer sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme planında gösterilecektir.
a.3) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31/10/2016 tarihinden sonra işverene tebliğ edilmesi halinde peşin ödenmesi
30/6/2016 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için 31/10/2016 tarihine kadar başvurulmuş olmasına rağmen, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının re’sen tahakkuk ettirilerek 31/10/2016 tarihine kadar işverene tebliğ edilememiş olması halinde, eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağının asılları ile bu alacaklara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammının hesaplanan sürenin başlangıç tarihinden, Kanunun yayımı tarihine kadar geçen süre için Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanan tutarın ilk taksiti ilgililere tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayından başlamak üzere bu Kanunda belirtilen süre ve şekilde ödenmesi halinde gecikme cezası ve gecikme zammı feri’lerinin tamamının tahsilinden vazgeçilir.
ÖRNEK: (B) Gerçek kişisinin, 28/10/2014 tarihinde bitirdiği ihale konusu işe ilişkin borçlarının yapılandırılması için 11/9/2016 tarihinde peşin ödeme tercihi ile Kurumumuza başvuruda bulunduğu, ancak eksik işçilik borcu ile yapılandırma kapsamında ödenecek tutarın 11/11/2016 tarihi itibariyle işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, eksik işçilikten kaynaklanan prim borcunun tamamının 31/1/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde, Kanunun yayım tarihi olan 19/8/2016 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.
Öte yandan, 30/6/2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup peşin ödeme tercihi ile yararlanmak için 31/10/2016 tarihine kadar başvuruda bulunulmasına rağmen, 31/10/2016 tarihine kadar eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilemediği, ancak, işverenin aynı işyerinden dolayı kapsama giren sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının bulunduğu durumlarda,
- Kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın son günü olan 31/10/2016 tarihine kadar tebliğ edilememiş eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarına ilişkin 6736 sayılı Kanuna göre hesaplanan tutarın tamamının, işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar,
- Kapsama giren sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının ise, en geç 2/1/2017 tarihine kadar, ödenmesi halinde, Kanunun yayım tarihi olan 19/8/2016 tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.
ÖRNEK: Özel nitelikteki inşaat işinin 30/11/2015 tarihi itibariyle tamamlandığı ve işyerinde sigortalı çalıştırmaya son verildiği hususunda 23/12/2015 tarihinde ilgili Sosyal Güvenlik Merkezine yazılı bildirimde bulunmuş olan (A) işvereninin, özel nitelikteki inşaat işyerinden kaynaklanan sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları ile eksik işçilikten kaynaklanan borçları için 30/9/2016 tarihinde 6736 sayılı Kanun uyarınca peşin ödeme başvurusunda bulunduğu ve 6736 sayılı Kanuna göre ödenecek eksik işçilikten kaynaklanan prim borcunun 31/10/2016 tarihinden sonra 2/12/2016 tarihinde işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, özel nitelikteki inşaat işyerinin;
Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçlarının en geç 2/1/2017 tarihine kadar, Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının ise en geç 28/2/2017 tarihine kadar, ödenmesi halinde, Kanunun yayımı tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz alınmayacaktır.
Bu bağlamda, 30/6/2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlerle ilgili olarak 31/10/2016 tarihine kadar borçlarının yapılandırılması için peşin ödeme başvurusunda bulunmuş olan borçluların, sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası gibi borçlarının yanı sıra, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının da bulunması halinde;
Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları, 31/10/2016 tarihine kadar işverene tebliğ edildiği takdirde, sigorta prim alacağı ile eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı için bir ödeme planı hazırlanarak sigorta prim borçları en geç 2/1/2017 tarihine kadar,
Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları, 31/10/2016 tarihine kadar işverene tebliğ edilemediği takdirde, sigorta prim alacağı ile eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı ayrı ayrı hesaplanacak ve sigorta prim alacağı en geç 2/1/2017 tarihine kadar, eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı ise bu borca ilişkin ödeme planının işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar, ödenecektir.
a.4) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçların peşin ödenmesi ile ilgili ortak hükümler
30/6/2016 tarihine kadar bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulmasına rağmen eksik işçilikten kaynaklanan prim alacaklarının Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek 31/10/2016 tarihine kadar işverene tebliğ edilememiş olması halinde, 6736 sayılı Kanuna göre ödenecek tutar örneği Ek:3’ de yer alan matbu forma kaydedilerek eksik işçilik borçları ile birlikte aynı tebliğ zarfında işverenlere 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecektir.
7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilen yazının;
-31/10/2016 tarihinden önce tebliğ edilmiş olması halinde eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları diğer sigorta prim borçları ile birlikte,
-31/10/2016 tarihinden sonra tebliğ edilmiş olması halinde, eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları sigorta prim borçlarından ayrı olarak,
yapılandırılacaktır.
Yapılandırma kapsamında ödenecek eksik işçilikten kaynaklanan prim borcunun 31/10/2016 tarihinden sonra tebliğ edilmiş olması halinde, Kurumumuz işveren intra sisteminde mevcut “Tahsilat/Yapılandırmalar/6736” menüsü üzerinden yapılacaktır.
Buna karşın, eksik işçilikten kaynaklanan prim borcunun 31/10/2016 tarihinden önce tebliğ edilmiş olması halinde, söz konusu borç tutarı, varsa sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme planı içinde yer alacağından, bahse konu ekranlardan herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
b)Taksitler Halinde ödenecek tutarın hesaplanması ve taksitlerin ödenme süreleri
b.1) Genel olarak taksitler halinde ödenecek tutarın hesaplanması ve taksitlerin ödenme süresi
6736 sayılı Kanun kapsamına giren borçların, ikişer aylık süreler itibariyle olmak üzere altı, dokuz, oniki veya onsekiz eşit taksitte ödenmesi mümkün bulunmaktadır.
Borçlarını taksitler halinde ödemek isteyen borçluların, başvuru formunda taksit sayısı olarak bu taksit sürelerinden birini seçmeleri gerekmektedir.
Başvuru formunda borcun ne şekilde ödeneceği beyan edilmemişse, borcun azami taksit süresi içinde ödeneceği kabul edilerek işlem yapılacaktır.
Yine, borçlarını taksitler halinde ödeme yolunu tercih eden borçluların, başvuru formunda seçebilecekleri altı, dokuz, oniki veya onsekiz taksitten biri yerine, tercihi mümkün olmayan bir taksit sayısını seçmeleri halinde, taksit sayısına en yakın üst dilimdeki taksit sayısını, 18 taksitten daha fazla süreli bir taksit süresini tercih etmiş olmaları halinde ise 18 taksit süresini tercih ettikleri kabul edilerek işlem yapılacaktır.
Kapsama giren tüm borç türleri için aynı ödeme şekli (peşin veya taksitle) tercih edilebileceği gibi bir borç türü için peşin, diğer borç türleri için taksitle ödeme yolu veya bir borç türü için farklı sayıda taksit, diğer borç türü için farklı sayıda taksit de seçilebilecektir.
Taksitler halinde ödenecek olan tutarın tespiti sırasında, öncelikle kapsama giren alacaklara ilişkin alacak aslı ile gecikme cezası ve gecikme zammı yerine Yİ-ÜFE tutarı hesaplanacak, ardından bulunan bu tutar, borçlularca talep edilen taksit sayısına göre;
-Altı eşit taksit için (1,045),
-Dokuz eşit taksit için (1,083),
-Oniki eşit taksit için (1,105),
-Onsekiz eşit taksit için (1,15),
katsayısı ile çarpılacak, bulunan yapılandırmaya esas toplam alacak tutarı tercih edilen taksit sayısına bölünerek ikişer aylık dönemler itibariyle ödenecek taksit tutarı belirlenecektir.
ÖRNEK: (B) Limited Şirketinin kapsama giren sigorta primi borçlarını dokuz eşit taksitte, işsizlik sigortası primi borçlarını ise altı eşit taksitte ödemek amacıyla yapılandırma başvurusunda bulunduğu ve 6736 sayılı Kanuna göre hesaplanan borç tutarının;
Not: Katsayı dışındaki veriler varsayımdır.
Sigorta primi alacak aslı .............: 28.000 TL
Yİ-ÜFE tutarı............ : 5.000 TL
Toplam : 33.000 TL varsayıldığında;
Taksitle (9 taksitte) ödenecek toplam tutar; 33.000X1.083 = 35.739 TL
İşsizlik sigortası primi alacak aslı...: 3.500 TL
Yİ-ÜFE tutarı……………………. : 216.00 TL Toplam : 3.716 TL olduğu varsayıldığında,
Taksitle (6 taksitte) ödenecek toplam tutar;3.716X1.045=3.883.22 TL olmaktadır.
Taksitlendirme farkı;
-Sigorta primi yönünden; 35.739 – 33.000 = 2.739 TL
-İşsizlik sigortası primi yönünden 3.883,22 - 3.716= 167,22 TL’si olmaktadır.
Taksitle ödeme talebine ilişkin yukarıda açıklandığı şekilde hesaplanan borç tutarı talep edilen taksit sayısına bölünmek suretiyle taksit tutarı bulunacaktır.
Aylık Taksit tutarı ise; 23/59
Sigorta primi borçları için, 35.739 /9 = 3971 TL
İşsizlik sigortası primi için, 3.883,22 / 6 = 647,20 TL olmaktadır.
Ödeme planı taksit tutarlarından; taksit tutarları ise Borç Aslı (Borç Aslı + Yİ-ÜFE) + Taksitlendirme Farkından oluşmakta olup 2 şer aylık dönemlerin son günleri, son ödeme günleridir.
Taksitlerin ödeme süresi iki aylık dönemin ikinci ayının son günü itibariyle sona ermekle birlikte, 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan; “Bu Kanuna göre ödenecek taksitlerin ödeme süresinin son gününün resmi tatile rastlaması halinde süre tatili izleyen ilk iş günü mesai saati sonunda biter.” hükmü gereğince, ayın son gününün resmi tatile rastlaması halinde vade tarihi, resmi tatili izleyen ilk iş günü içinde sona erecektir.
b.2) Borcun belirtilen taksit süresinden önce ödenmesi
Borcun tamamının tercih edilen taksit sayısından daha kısa süre içinde ödenmek istenmesi halinde; öncelikle taksitlendirme farkının ilgili taksit sayısına ait katsayıya göre yeniden hesap edilmesi, ardından kalan taksit tutarları, ilgili katsayıya göre hesaplanan bakiye taksitlendirme farkı üzerinden tahsil edilmesi gerekmektedir.
Diğer taraftan başvuru süresi sona ermeden talep edilen taksit sayısından daha fazla taksit sayısının tercih edilmesi mümkün bulunmaktadır.
ÖRNEK: Yukarıda belirtilen örnekteki borçlunun kapsama giren sigorta prim borçlarını dokuz taksitte ödeme talebinde bulunmuşken dördüncü taksit ödeme süresi geçtikten sonra kalan taksitlerinin tamamını altıncı taksit süresi içinde ödemek istediği varsayıldığında;
Daha önce dokuz taksite göre hesaplanan taksitlendirme farkı, bu defa altı taksit üzerinden yeniden hesaplanacaktır.
Bu durumda, sigorta prim borcuna isabet eden tutar için taksitlendirme farkı olarak; 9 taksite ait 1,083 katsayısı üzerinden değil (6 taksite ait) 1,045 katsayısı üzerinden yeniden hesaplanacak, dokuz taksit üzerinden hesaplanan taksitlendirme farkı yerine, altı taksit üzerinden yeniden hesaplanan taksitlendirme farkı dikkate alınarak, bakiye taksit tutarı ile bakiye taksitlendirme farkı tahsil edilecektir.
Öte yandan, kapsama giren borçları için, peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçluların, birinci taksit ödeme süresinin sona erdiği 2/1/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) talepte bulunmaları kaydıyla, peşin ödeme başvuruları talep edecekleri taksit sayısına çevrilebilecektir. Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için peşin veya taksitle ödeme yolunu tercih etmeleri halinde, yeniden yapılandırılan borçların anlaşmalı bankalara ödenmesi gerekmektedir.
Yaşlılık, emeklilik veya malullük aylığı bağlandıktan sonra 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, 1/10/2008- 29/2/2016 tarihleri arasındaki sürelere ilişkin sosyal güvenlik destek prim borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmeleri halinde, yeniden yapılandırılan borç tutarları 4/1(a) kapsamındakiler için banka kanalıyla ya da aylıktan kesme, 4/1(c) kapsamındakiler için sadece aylıktan kesme yoluyla tahsil edilecektir.
b.3) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının taksitler halinde ödenecek tutarının hesaplanması ve taksitlerin ödenme süresi
6736 sayılı Kanun kapsamına giren eksik işçilik prim borçları için taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde, taksitlerin ödeme süresi 31/10/2016 tarihinden önce tebliğ edilen borçlar için ayrı, 31/10/2016 tarihinden sonra tebliğ edilen borçlar için ayrı şekilde hesaplanacaktır.
b.4) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31/10/2016 tarihine kadar hesaplanarak işverene tebliğ edilmiş olması halinde
30/6/2016 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31/10/2016 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması ve 6736 sayılı Kanuna göre taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş olması halinde, söz konusu borçlar varsa diğer borçlarla birlikte yapılandırılacaktır.
Dolayısıyla, 6736 sayılı Kanun kapsamına giren prim borçları için taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31/10/2016 tarihine kadar tebliğ edilmiş olması halinde, söz konusu borçlar varsa diğer sigorta prim borçları ile birlikte aynı ödeme planında gösterileceğinden ilk taksitin en geç 2/1/2017 tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.
b.5) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31/10/2016 tarihinden sonra işverene tebliğ edilmesi halinde taksitle ödenmesi
30/6/2016 tarihine kadar bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31/10/2016 tarihine kadar tebliğ edilememiş olması ve 6736 sayılı Kanuna göre taksitle ödeme başvurusunda bulunulmuş olması halinde, ilk taksit ödeme yükümlülüğü, 6736 sayılı Kanuna göre ödenecek tutarın ilgililere tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar olacaktır.
ÖRNEK:(D) Anonim Şirketinin ihale konusu işten kaynaklanan eksik işçilik prim borçlarını 6736 sayılı Kanun uyarınca altı eşit taksitte ödemek üzere başvuruda bulunduğu, ancak fark işçilikten kaynaklanan prim borcunun ve yeniden yapılandırma başvurusuna istinaden ödenecek tutarın 5/12/2016 tarihinde işverene tebliğ edildiği varsayıldığında, kapsama giren borca ilişkin ilk taksit ödeme yükümlülüğünün son günü 28/2/2017 tarihi olacaktır.
b.6) Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının taksitle ödenmesi ile ilgili ortak hükümler
Kapsama giren borçları için 6736 sayılı Kanuna göre taksitle ödeme başvurusunda bulunan borçluların, sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası gibi borçlarının yanı sıra, 30/6/2016 ve öncesinde bitirilen özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının da bulunması halinde;
-Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları, 31/10/2016 tarihine kadar işverene tebliğ edildiği takdirde, sigorta prim alacağı ile eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı için bir ödeme planı hazırlanarak, ilk taksit en geç 2/1/2017 tarihine kadar,
-Eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları 31/10/2016 tarihine kadar işverene tebliğ edilemediği takdirde, sigorta prim alacağı ile eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı için ayrı ayrı ödeme planı hazırlanarak, sigorta prim alacağına ilişkin ilk taksit en geç 2/1/2017 tarihine kadar, eksik işçilikten kaynaklanan prim alacağı ise 6736 sayılı Kanuna göre hesaplanan alacağın işverene tebliğ edildiği tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar,
ödenecektir.
Dolayısıyla, 6736 sayılı Kanun kapsamına giren prim borçları için taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi ve eksik işçilikten kaynaklanan prim borçlarının 31/10/2016 tarihinden sonra tebliğ edilmiş olması halinde, peşin ödeme başvurularında olduğu gibi taksitle ödeme başvurularında da işveren sistemi üzerinde gerekli girişler yapılmak suretiyle eksik işçilikten kaynaklanan prim borcu için ayrıca ödeme planı hazırlanarak ilgililere tebliğ edilecektir.
İhale konusu işyerleri ile ilgili olarak, idare nezdindeki banka teminat mektuplarının süreli olması halinde, gerek eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları için, gerekse daha önce çeşitli nedenlerle hak edişlerden kesilememiş olan prim ve idari para cezası borçları için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, bu teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olacak şekilde değiştirilmesi ya da teminat mektuplarının süresinin peşin veya taksitle ödeme başvurusuna bakılarak son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar uzatılması gerekmektedir.
Teminat mektuplarının süresiz ve kat’i olması veya süreli ise süresinin (en az peşin veya taksitle ödeme başvurusuna göre) son ödeme tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar devam ediyor olması halinde, teminat mektupları ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmasına gerek bulunmamaktadır. Hal böyle olmakla birlikte, idare nezdindeki banka teminat mektupları süreli olan, ancak süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş veya 31/1/2017 tarihinden önce sona erecek olan işyeri işverenlerince, 6736 sayılı Kanuna göre hesaplanacak tutarın tamamının 2/1/2017 25/59 tarihine kadar peşin olarak ödenmesi halinde, teminat mektuplarının süresinin uzatılmasına gerek bulunmamaktadır.
b.7) Kurumumun denetim ve kontrolle görevli memurları ile SMMM veya YMM’ lerce Kurumumuza bildirilmesi gerekli olan asgari işçilik miktarının tespiti hususunda düzenlenen raporlarda tespit edilen eksik işçiliğe ilişkin prim borçlarının yapılandırılması
6736 sayılı Kanunu 9 uncu maddesinin birinci fıkrasında; 30/6/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için bu Kanunun yayım tarihini izleyen ikinci ayın sonuna kadar başvurulduğu halde bu sürenin sonuna kadar Kurumca re’sen tahakkuk ettirilerek işverene tebliğ edilememiş olan ön değerlendirme, araştırma veya tespit sonucunda bulunan eksik işçilik tutarlarının da yapılandırılması öngörülmüştür.
Dolayısıyla gerek ihale konusu işlere ilişkin gerekse özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin 31/10/2016 tarihine kadar Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca veya (meslek mensupları) SMMM ile YMM’ lerce düzenlenen raporlara istinaden tespit edilen fark işçilik tutarlarına ait primlerin yapılandırılabilmesi için,
-Tespit edilen fark işçilik tutarlarının 30/6/2016 ve önceki aylara ilişkin olması,
-Kurumun denetim ve kontrolle görevli memurlarınca, meslek mensuplarınca raporların en geç 31/10/2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) düzenlenmiş olması,
halinde sözkonusu raporda tespit edilen fark işçilikten kaynaklanan prim tutarlarının 31/10/2016 tarihinden önce tebliğ edilenler için bu genelgenin 5.3-a.2 maddesinde açıklandığı şekilde; 31/10/2016 tarihinden sonra tebliğ edilenler için ise 5.3-a.3 maddelerinde açıklanan esaslar çerçevesinde peşin ödeme veya taksitli ödeme tercihine göre yapılandırılması gerekmektedir.
6) BELEDİYELER VE BUNLARA BAĞLI MÜSTAKİL BÜTÇELİ VE KAMU TÜZEL KİŞİLİĞİNİ HAİZ KURULUŞLARCA TALEP EDİLEBİLECEK TAKSİT SAYISI
Anılan Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendine istinaden, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların kapsama giren borçlarını yüzkırkdört eşit taksitte ödeyebilmeleri mümkün bulunmaktadır.
Ancak, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar kapsama giren borçları için 31/10/2016 tarihine kadar yapılandırma başvurusunda bulunmamaları halinde bu kapsama giren borçları başvuru şartı aranmaksızın 144 aylık eşit taksitlerle yapılandırılacaktır.
Bu durumda, anılan borçluların yapılandırdıkları Kurum alacaklarını peşin ödeme hakları saklı olmak kaydıyla, aylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan toplam alacak tutarının talep edilen taksit sayısına göre,
-Altı eşit taksit için (1,032),
-Dokuz eşit taksit için (1,053),
-Oniki eşit taksit için (1,064),
 -Onsekiz eşit taksit için (1,086),
-Yirmidört eşit taksit için (1,109),
-Otuzaltı eşit taksit için (1,19),
 -Kırksekiz eşit taksit için (1,247),
-Altmış eşit taksit için (1,304),
-Yetmişiki eşit taksit için (1,361),
-Yüzkırkdört eşit taksit için (1,703),
katsayısı ile çarpılmak suretiyle hesaplanan toplam tutarın talep edilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle belirlenecektir.
Diğer taraftan, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların borçlarının, yirmidört ila yüzkırkdört ay arasında tercih edilecek taksit sayısına bölünebilmesi için ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işyeri tescil kütüklerinde yer alan “Faaliyette Bulunulan Sektör” alanının “BELEDİYE”, 26/59 “BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ”, “BELEDİYE BAĞLI-İLGİLİ KURULUŞ” olarak seçilmiş olması gerekmektedir.
Belediyelere bağlı şirketlerin borçları, Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendi kapsamında belediyeler gibi yapılandırılmayacak olup, özel sektör işverenleri gibi borçları yapılandırılarak ödemeleri kendileri tarafından yapılacaktır.
6.1) Belediyeler ile bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların genel bütçe vergi gelirlerinden yapılacak kesintiler ile taksitlerin tahsil edilmesi ve diğer işlemler
Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar (belediye şirketleri hariç) ile ilgili yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.
a) Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların Kanun kapsamındaki borçlarının yapılandırılmasına ilişkin talepleri üzerine yapılandırma kapsamına giren dönemlerden dolayı Kanunun yürürlük tarihinden önce 5779 sayılı İl Özel İdareleri ve Belediyelere Genel Bütçe Vergi Gelirlerinden Pay Verilmesi Hakkında Kanunun 7 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında ilgisine göre İller Bankası veya Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilen kesinti yazıları iptal edilecektir.
b) Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların 5393 sayılı Belediye Kanunun Geçici 5 inci maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan borçları ve 6552 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki borçları genel bütçe paylarından kesinti yapılarak tahsil edilmesi gerektiğinden bu kapsamdaki borçlar için genel bütçe paylarından kesinti yapılmaya devam edilecektir.
Diğer taraftan, 5393 sayılı Belediye Kanunun Geçici 5 inci maddesi ile 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun Geçici 3 üncü maddesi kapsamında uzlaşılan borçlar ve 6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması devam eden borçlar ile 6552 sayılı Kanunun Geçici 2 nci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki borçlar 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmayacaktır.
c) Belediyelerin ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların yapılandırma kapsamındaki borçlarının talep edilen taksit sayısına göre hesaplanmasını müteakip ödeme planları işyeri ve borç türü bazında hazırlandığından söz konusu borçlar borçlu bazında konsolide edilerek Ek:4’ de kayıtlı konsolide edilmiş borç tablosu 1/12/2016 tarihinden önce ilgisine göre İller Bankası veya Muhasebat Genel Müdürlüğüne iadeli taahhütlü gönderilecektir.
Ayrıca söz konusu konsolide edilmiş borç tablosu borçlu belediyeye/kuruma iadeli taahhütlü olarak gönderilecektir.
d) İlk taksit ödeme süresinin sonuna kadar genel bütçe paylarından yapılacak kesinti tutarları veya borçlu tarafından yapılacak ödeme ile borcun aslının tamamı ve Yİ-ÜFE aylık değişim oranına göre hesaplanan tutarın %50 sinin tahsil edilmiş olması halinde bu borçlular Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi kapsamında peşin ödeme indirimi hükümlerinden yararlandırılacaktır.
e) Yapılandırma kapsamına giren dönemlere ilişkin Kanunun yürürlük tarihinden sonra genel bütçe paylarından gelen tutarlar ile icra takip dosyalarına mahsuben yapılan her türlü ödemeler (ödeme tarihi yapılandırma müracaat tarihinden önceki bir tarih olsa bile) yapılandırma kapsamında mahsup edilecektir.
f) Talep edilen taksit sayısına göre hesaplanan tutarlara ilişkin ödeme planları ilgisine göre İller Bankasına / Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilmesini müteakip genel bütçe paylarından yapılacak kesinti tutarı belediyenin aylık taksit tutarından düşük ise aylık taksit tutarı ile genel bütçe payı arasındaki farkın borçlu tarafından takip eden ayın sonuna kadar geç ödeme zammı uygulanmaksızın ödenmesi gerekmektedir. Bu taksit farkının (ilk iki taksitin farkı dahil) bu süre içinde de ödenmemesi ya da eksik ödenmesi halinde taksit yönünden ihlal sayılacaktır. Ancak, takip eden ayda genel bütçe payından gelen tutar öncelikle bir önceki ayın eksik taksit tutarına mahsup edilecektir. Bu tutarın, eksik tutarın tamamını karşılaması halinde, bir önceki ayın taksiti süresinde tahsil edilmiş sayılacaktır.
g) Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendine göre 5779 sayılı Kanuna göre yapılacak kesintilerin Bakanlar Kurulunca durdurulması halinde aylık taksitlerin ödeme süreleri kesinti yapılmayan aylar için de durdurulacak ve bu aylardaki taksit ödemeleri yönünden ihlal sayılmayacaktır. Buna göre, Bakanlar Kurulunca kesinti oranının 0 (sıfır) uygulandığı aylardaki taksitler, kesintinin başladığı aydan itibaren herhangi bir ilave katsayı ve geç ödeme zammı alınmadan genel bütçe paylarındaki kesintilerden tahsil edilir. Bu durumda kesinti yapılmayan ay sayısı kadar taksit süresine ilave edilecektir.
h) 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılık statüsünden kaynaklanan Belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşların kapsama giren borçlarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak, başvuruların alınarak ödeme planların oluşturulması ve ilgili belediyelere tebliğ işlemleri idari para cezası borçları yönünden sosyal güvenlik il müdürlükleri/merkezlerince, emeklilik keseneği ve kurum karşılıkları ile prim borçları yönünden ise merkezden Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığınca yürütülecektir. Ancak tüm borç türlerine ait yapılandırma taksit tutarlarının belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri tahsilat toplamı üzerinden ayrılan paylarından kesilmek suretiyle ödenmesine esas olmak üzere ilgisine göre İller Bankası veya Muhasebat Genel Müdürlüğüne bildirilmesi ve bu kapsamda yapılan kesinti tutarlarının ödeme planlarına mahsuplaştırma işlemleri Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Daire Başkanlığınca yapılacaktır.
ı) Kanunun 10 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasına göre belediyeler, il özel idareleri ve bunlara bağlı kuruluşların tahakkuk edecek cari aylara ilişkin sigorta primlerinin ödenmemesi yapılandırmanın bozulma koşulu sayılmadığından yapılandırma süresince tahakkuk edecek cari ay borçları yönünden 2011/24 sayılı Genelge hükümlerine göre işlem yapılacaktır.
i) İl özel idareleri hakkında yapılandırma işlemleri Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi kapsamında yapılandırılacak olup, yapılandırılan borçlara ilişkin taksitlerin kendileri tarafından ödenmesi gerektiğinden yapılandırmaya müracaat edilmesi ve ilk taksitin ödenmesi halinde Kanunun yürürlük tarihinden önce genel bütçe payından kesinti yapılması için ilgisine göre İller Bankasına / Muhasebat Genel Müdürlüğüne gönderilen kesinti yazılarının iptal edilmesi gerekmektedir.
6.2) İl Özel İdareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince talep edilebilecek taksit sayısı
6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi uyarınca; Bu Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların,
6111 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması devam edenler hariç olmak üzere İl özel idareleri ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar ile Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve özerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş olan ve Türkiye’de sportif alanda faaliyette bulunan spor kulüplerince ikişer aylık dönemler halinde azami otuzaltı eşit taksitte ödenebilmesi mümkün bulunmakta olup, bu durumda bu fıkra hükmüne göre hesaplanacak katsayı yirmidört eşit taksit için (1,194), otuz eşit taksit için (1,238), otuzaltı eşit taksit için (1,318) olarak uygulanacaktır.
Hal böyle olmakla birlikte, kapsama giren borçlarla ilgili olarak yirmidört ila otuzaltı taksit arasında bir tercih yapılabilmesi için, talepte bulunan spor kulüplerinden, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarına tescil edilmiş olduklarını, ilgili Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü veya federasyondan alacakları belge ile kanıtlamaları istenilecektir.
Dolayısıyla, Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu veya özerk spor federasyonlarınca tescil edilmiş olduklarını belgeleyen spor kulüpleri, amatör veya profesyonel oldukları üzerinde durulmaksızın kapsama giren borçlarının yeniden yapılandırılması amacıyla otuzaltı taksite kadar tercihte bulunabileceklerdir.
Bu durumda, anılan borçluların aylık taksit tutarları, yeniden yapılandırılan toplam alacak tutarının talep edilen taksit sayısına göre,
-Altı eşit taksit için (1,045),
-Dokuz eşit taksit için (1,083),
-Oniki eşit taksit için (1,105),
-Onsekiz eşit taksit için (1,15),
 -Yirmidört eşit taksit için (1,194),
-Otuz eşit taksit için (1,238),
-Otuzaltı eşit taksit için (1,318), katsayısı ile çarpılmak suretiyle hesaplanan toplam tutarın talep edilen taksit sayısına bölünmesi suretiyle belirlenecektir.
Diğer taraftan, ilgili müdürlük veya federasyonca tescil edildiklerini belgeleyen spor kulüplerinin borçlarının, yirmidört ila otuzaltı ay arasında tercih edilecek taksit sayısına bölünebilmesi için, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince işyeri tescil kütüklerinde yer alan “Faaliyette Bulunulan Sektör” alanının “SPOR KLUBÜ.” olarak seçilmiş olması gerekmektedir.
7) 6183 SAYILI KANUNUN 48 İNCİ MADDESİ GEREĞİNCE TECİL VE TAKSİTLENDİRİLMİŞ OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRMA KAPSAMINA ALINMASI
6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dokuzuncu fıkrasında; “13/2/2011 tarihli ve 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun hükümlerine göre bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla taksit ödemeleri devam eden alacaklar hariç olmak üzere, bu Kanun kapsamına giren alacakların, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce 6183 sayılı Kanun ve diğer kanunlar uyarınca tecil edilip de tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olanlarından, kalan taksit tutarları için borçlular, talep etmeleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilirler. Bu takdirde tecil şartlarına uygun olarak ödenen taksit tutarları için tecil hükümleri geçerli sayılır. Bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için sadece ilgili kanunun öngördüğü faiz uygulanır. Kalan taksit tutarları vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilir ve bu alacaklar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.” hükmü yer almaktadır.
Buna göre, borçları, 6736 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş olan borçluların, bu borç için yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde tecil ve taksitlendirme işleminin 6736 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle bozma koşuluna girip girmediği gerek taksit ödeme yükümlülükleri gerekse cari ay primleri yönünden ilgili servislerce kontrol edilecek olup tecil ve taksitlendirme işleminin bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle;
-Bozma koşuluna girmiş olduğunun anlaşılması halinde gerekli bozma işlemi yapılarak kalan borç yapılandırılacaktır.
 -Bozma koşuluna girmemiş olduğunun anlaşılması halinde ise tecil ve taksitlendirmenin durdurma işlemi yapılarak kalan taksit tutarlarına ilişkin alacak asılları yeniden yapılandırma kapsamında değerlendirilecektir.
 Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılardan 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil taksitlendirme talebi olanlar için tecil taksitlendirme talepleri iptal olmadığı sürece 5510 sayılı Kanunun Geçici 63 üncü madde hükmü uygulanmayacağından tecil taksitlendirme talebi devam edenlerden yapılandırma başvurusunda bulunanların, kalan tecil taksit borçları için Geçici 63 üncü madde hükmü uygulanmadan borçlu olunan aylar yapılandırma kapsamında değerlendirilecektir.
8) İSTEĞE BAĞLI SİGORTA, TOPLULUK SİGORTASI, 5510 SAYILI KANUNUN EK 5 İNCİ VE EK 6 NCI MADDELERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE 2925 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILIK STATÜSÜNDEN KAYNAKLANAN ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI SIRASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
8.1- Yapılandırma kapsamına giren sigortalılık süreleri
a) 506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesine tabi sigortalılar yönünden
506 sayılı Kanunun mülga 85 inci maddesi 1/10/2008 tarihinde yürürlükten kaldırıldığından 1/5/2003 ile 30/9/2008 tarihleri arasında isteğe bağlı sigortalılığı devam edenlerden, sigortalılığı 1/5/2003 tarihinden sonra sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olarak çalışmaya başlama, istekle sona erdirme ya da cari ay primlerinin ard arda üç ay ödenmemesi nedeniyle sona erenlerin 30/9/2008 tarihine kadar ödenebilir nitelikte olan hizmet sürelerine ilişkin prim borçları 6736 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.
b) 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamına tabi sigortalılar yönünden
5510 sayılı Kanunun 52 nci maddesinin üçüncü fıkrası gereğince isteğe bağlı sigorta priminin ait olduğu ay dahil 12 ay içinde ödenmesi gerekmekte olup, bu süre içinde ödenmemesi halinde primi ödenmemiş süreler sigortalılık süresinden sayılmadığından 5 inci maddenin (g) bendi kapsamında ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçilerinden isteğe bağlı sigortaya prim ödeyenlerin,
-2016 yılı Ağustos ayında başvurmaları halinde 2015 yılı Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı,
-2016 yılı Eylül ayında başvurmaları halinde 2015 yılı Ekim, Kasım, Aralık, 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı,
-2016 yılı Ekim ayında başvurmaları halinde 2015 yılı Kasım, Aralık, 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı,
 isteğe bağlı sigorta primlerini 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırabileceklerdir.
c) Kısmi süreli çalışanlardan ay içerisinde eksik kalan günlerini isteğe bağlı olarak ödeyen sigortalılar yönünden
5510 sayılı Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrası kapsamında ay içerisinde 30 günden az çalışan veya 80 inci madde uyarınca prim ödeme gün sayısı, ay içindeki toplam çalışma saatinin 4857 sayılı Kanuna göre belirlenen günlük normal çalışma saatine bölünmesi suretiyle hesaplanan sigortalıların kalan süreleri için aynı ay içerisinde isteğe bağlı sigorta primi ödemeleri halinde, bu süreler 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak kabul edildiğinden, bu durumdaki sigortalıların ait olduğu aydan itibaren 12 aylık süre içinde ödenme imkanı ortadan kalkmış süreler hariç isteğe bağlı sigortalılık süreleri 6736 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır. Yapılandırmaya giren isteğe bağlı sigortalılık süreleri bu Genelgenin “b)5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamına tabi sigortalılar yönünden” başlıklı bölümünde belirtildiği şekilde oluşturulacaktır.
Diğer taraftan, bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olanlar % 3 oranındaki işsizlik sigortası primlerini kendileri ödeyebilmekte, ancak işsizlik sigortası priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası priminin ödenme imkanı ortadan kalktığından ödenmemiş işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dahil edilmeyecektir.
d) 506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesine tabi olan avukat ve noterler yönünden
506 sayılı Kanunun mülga 86 ncı maddesine göre topluluk sigortası uygulaması 1/10/2008 tarihinde yürürlükten kalktığından bu tarihten önce sigortalı olan avukat ve noterlerin 1/10/2008 tarihinden önceki sürelere ait malullük, yaşlılık ve ölüm, hastalık ve analık ile iş kazası ve meslek hastalığı topluluk sigortası sözleşmelerinden kaynaklanan prim borçları için baro ya da noter odasından alacakları belgeler ile 1/10/2008 tarihinden önce sigortalı olduklarını belgeleyenlerin yapılacak tescil işleminden sonra oluşan prim borçları 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında 6736 sayılı 30/59 Kanuna göre yapılandırılacaktır.
Bu sigortalıların, 1/10/2008 tarihinden sonraki prim borçlarının tamamı ise, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamında 6736 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.
e) 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar yönünden 2925 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (a) bendi gereğince primlerini gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ait olduğu yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar ödemeyenlerin sigortalılıkları o yılın 1 Ocak gününden itibaren sona ermektedir. Diğer taraftan, 22/2/2013 tarihli ve 2013/11 sayılı Genelge gereğince prim borcu olup 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılığı devam ettirilenlerin;
1984 tarihinden 30/9/2008 tarihine kadar prim borcu olması ve yıl içinde bazı aylara ait prim borcunun bulunması ile birlikte diğer yılların priminin ödenmiş olması halinde bu süreler yapılandırma kapsamına alınacaktır. Prim borcunun birbirini izleyen (ard arda) yıllarda olması halinde ilk yılın prim borcu yapılandırmaya dahil edilecektir.
1/10/2008-2014 yılı Nisan ayı arasında prim borcu olması ve;
2008 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 75,18 TL’nin,
2009 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 26,34 TL’nin
2010 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 30,72 TL’nin
2011 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 39,48 TL’nin
2012 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 52,62 TL’nin
2013 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 41,82 TL’nin
2014 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 61,43 TL’nin
2015 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 70,20 TL’nin
altında olması halinde bu sürelere ait borçlar ile 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları yapılandırmaya dahil edilecektir.
2008 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 75,18 TL’nin üstünde olması ve 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2008 yılı prim borcu ile 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları,
2009 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 26,34 TL’nin üstünde olması ve 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2009 yılı prim borcu ile 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları,
2010 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 30,72 TL’nin üstünde olması ve 2011, 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2010 yılı prim borcu ile 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları,
2011 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 39,48 TL’nin üstünde olması ve 2012, 2013, 2014 ve 2015 yıllarına ait primlerini ödemiş olması halinde 2011 yılı prim borcu ile 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları,
2012 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 52,62 TL’nin üstünde olması 2013, 2014 ve 2015 yılına ait primlerini ödemiş olması halinde 2012 yılı prim borcu ile 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları,
2013 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 41,82 TL’nin üstünde olması, 2014 ve 2015 yılına ait primlerini ödemiş olması halinde 2013 yılı prim borcu ile 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları,
2014 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 61,43 TL’nin üstünde olması 2015 yılına ait primlerini ödemiş olması halinde 2014 yılı prim borcu ile 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları,
2015 yılı ilk ve ikinci altı aylık süredeki prim borcunun 70,20 TL’nin üstünde olması halinde 2015 yılı prim borcu ile
2016 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları, 2016 yılı Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları,
6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılacaktır.
f) 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine tabi sigortalılar yönünden
5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesine göre tarım veya orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz çalışanlardan sigortalılığı devam edenler ile sigortalılığı sona erenlerin 31/59 1/3/2011 tarihinden itibaren 2016 yılı Haziran ve önceki aylara ilişkin tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri 6736 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.
Ayrıca, 5510 sayılı Kanunun Geçici 29 uncu maddesi gereğince 1/5/2008 ila 30/9/2008 tarihleri arasında 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalı olanlar hakkında 1/3/2011 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci maddesi hükümleri uygulandığından, bu sigortalıların ek 5 inci madde kapsamına aktarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yapılandırma işlemleri yapılacaktır.
g) 5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesine tabi sigortalılar yönünden
5510 sayılı Kanunun ek 6 ncı maddesi ile 1/3/2011 tarihinden itibaren ticari taksi, dolmuş ve benzeri nitelikteki şehir içi toplu taşıma araçlarında çalışanlar ile Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenecek alanlarda kısmi süreli iş sözleşmesiyle bir veya birden fazla kişi tarafından çalıştırılanlardan ay içerisinde çalışma saati süresine göre hesaplanan çalışma gün sayısı on günden az olanların sigortalıkları sağlanmış olup bu kapsamda çalışanlardan sigortalılığı devam edenler ile sigortalılığı sona erenlerin 1/3/2011 tarihinden itibaren 2016 yılı Haziran ve önceki aylara ilişkin tahakkuk ettiği halde ödenmemiş sigorta primleri 6736 sayılı Kanuna göre yapılandırılacaktır.
Diğer taraftan, bu sigortalılardan 4447 sayılı Kanuna tabi olanlar % 3 oranındaki işsizlik sigortası primlerini kendileri ödeyebilmekte, ancak işsizlik sigortası priminin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmemesi halinde o aya ait işsizlik sigortası priminin ödenme kabiliyeti ortadan kalktığından ödenmemiş işsizlik sigortası primleri yapılandırmaya dahil edilmeyecektir.
8.2- Yapılandırma kapsamında borcun hesaplanması
İsteğe bağlı sigorta, topluluk sigortası, 5510 sayılı Kanunun ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri kapsamındaki sigortalılar ile 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklar için yapılandırma kapsamında borçların hesaplanmasına ilişkin hususlar bu Genelgenin “5.1-Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının genel olarak hesaplanması” bölümünde, yeniden yapılandırılan alacakların peşin veya taksitler halinde ödenmesine ilişkin hususlar ise bu Genelgenin “5.3) Prim, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, idari para cezası, damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı alacaklarının peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarının hesaplanması ve borcun ödenme süresi” bölümünde belirtildiği şekilde hesaplanacaktır.
ÖRNEK: 1/5/2013 tarihinde 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin (g) bendi kapsamında isteğe bağlı sigortalılığı bulunan (A) Sigortalısı 17/10/2016 tarihinde 6736 sayılı Kanun kapsamında borçlarını peşin ödemek için yapılandırma talebinde bulunmuştur. Başvurusuna istinaden sigortalının 2015 yılı Kasım ayından itibaren olan borçları yapılandırma kapsamına dahil edilecek olup, borcu aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. Dönem/Ay Borç Aslı Gecikme Zammı + Gecikme Cezası Toplam Yİ-ÜFE Toplam 2015/Kasım 254,70 TL 31,87 TL 286,57 TL 26,49 TL 281,19 TL 2015/Aralık 254,70 TL 29,54 TL 284,24 TL 22,52 TL 277,22 TL 2016/Ocak 329,40 TL 34,97 TL 364,37 TL 26,50 TL 355,90 TL 2016/Şubat 329,40 TL 31,79 TL 361,19 TL 21,88 TL 351,28 TL 2016/Mart 329,40 TL 28,64 TL 358,04 TL 16,85 TL 346,25 TL 2016/Nisan 329,40 TL 18,55 TL 347,95 TL 8,63 TL 338,03 TL 32/59 2016/Mayıs 329,40 TL 9,19 TL 338,59 TL 3,98 TL 333,38 TL 2016/Haziran 329,40 TL 7,80 TL 337,20 TL 7,27 TL 336,67 TL TOPLAM 2.485,80 TL 192,35 TL 2.678,15 TL 134,12 TL 2.619,92 TL Alacak aslı : 2.458,80 TL Gecikme cezası ve gecikme zammı yerine hesaplanan TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarı = 134,12 TL Peşin ödeme tercih edilmesi nedeniyle, Yİ-ÜFE tutarından yapılacak indirim: 134,12 x %50 = 67,06 olduğu varsayıldığında, 2.458,80 + 134,12 – 67,06 = 2.552,86 TL tutarındaki alacağın tamamının en geç 02.01.2017 (31.12.2016 tarihi resmi tatil olduğu için) tarihine kadar ödenmesi halinde, Kanunun yayımlandığı tarihinden ödemenin yapıldığı tarihe kadar geçen süre için herhangi bir faiz ya da taksitlendirme farkı alınmayacaktır.
ÖRNEK: 1/5/2013 tarihinde 5510 sayılı ek 5 inci maddesi kapsamında tarım sigortalığı bulunan (B) Sigortalısı 15/9/2016 tarihinde 6736 sayılı Kanun kapsamında borçlarını 6 taksit olacak şekilde ödemek için yapılandırma talebinde bulunmuştur. Başvurusuna istinaden sigortalının 2015 yılı Ağustos ayından itibaren olan borçları yapılandırma kapsamına dahil edilecek olup, borcu aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır. Dönem/Ay Borç Aslı Gecikme Zammı+Gecikme Cezası Toplam Yİ-ÜFE Toplam 2015/Ağustos 322,20 TL 51,16 TL 373,36 TL 4,90 TL 327,10 TL 2015/Eylül 322,20 TL 47,94 TL 370,14 TL 5,54 TL 327,74 TL 2015/Ekim 322,20 TL 44,72 TL 366,92 TL 10,12 TL 332,32 TL 2015/Kasım 322,20 TL 41,73 TL 363,93 TL 11,18 TL 333,38 TL 2015/Aralık 322,20 TL 38,77 TL 360,97 TL 9,41 TL 331,61 TL 2016/Ocak 435,63 TL 48,11 TL 483,74 TL 13,59 TL 449,22 TL 2016/Şubat 435,63 TL 43,90 TL 479,53 TL 11,85 TL 447,48 TL 2016/Mart 435,63 TL 39,71 TL 475,34 TL 9,58 TL 445,21 TL 2016/Nisan 435,63 TL 35,57 TL 471,20 TL 3,14 TL 438,77 TL 2016/Mayıs 435,63 TL 22,89 TL 458,52 TL 1,35 TL 436,98 TL 2016/Haziran 435,63 TL 10,55 TL 446,18 TL 0,44 TL 436,07 TL TOPLAM 4.224,78 TL 425,05 TL 4.649,83 TL 81,09 TL 4.305,87 TL Alacak aslı: 4.224,78 TL TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE tutarı: 81,09 TL Toplam: 4.305,87 TL 6 taksit için taksit farkı:193,76 TL (4.305,87 TL x % 1,045) Ödeme planına esas borç toplamı: 4.305,87 TL +193,76 TL=4.499,63 TL Taksit tutarı: 4.499,63TL / 6 =749,94 TL olarak ödenecektir.
Diğer taraftan, 6736 sayılı Kanun uyarınca yapılan başvuru sırasında, borcun taksitler halinde ödeneceğinin beyan edilmesine rağmen, borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde 2/1/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde, yine peşin ödeme talebinde bulunulmuş gibi kabul edilecektir. Dolayısıyla bu durumda da borçlulardan taksitlendirme farkı alınmayacaktır.
9) 6552 SAYILI KANUNUN İLGİLİ HÜKÜMLERİNE GÖRE 33/59 YAPILANDIRILAN VE ÖDEMELERİ DEVAM EDEN BORÇLARIN YAPILANDIRMA İŞLEMLERİ
6736 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında; “6552 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde,
6552 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanuna göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır.” hükmü yer almaktadır. 6552 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, bütün borçlular(5510-60/g kapsamındaki hususlar ilgili bölümünde açıklanmıştır.) talep etmeleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilecektir.
Bu takdirde, 6552 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılacak, kalan taksitlere ilişkin asıl alacak tutarlarının toplamı 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılacak olan alacak tutarına esas teşkil edecektir.
ÖRNEK: (C) şahsının 2012 yılının 5, 6 ve 7 nci aylarına ilişkin borçları aşağıda belirtildiği şekilde 6552 sayılı Kanuna göre 18 ay süre ile yapılandırıldığı, 6736 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibariyle yapılandırması bozulmadığı (ilk 10 taksitin ödendiği) varsayıldığında;
-Anılan borç 6552 sayılı Kanuna göre ödenmeye devam edilebileceği gibi,
-Talep edilmesi halinde ise henüz tahsil edilmemiş dönemlerin asıllarının 6736 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılacaktır. Borç Asıl Yİ-ÜFE 18 aylık Taksit Farkı Toplam Ödenecek tutar Dönemi Tutar Hesaplanan Tutar 2012/5 50.000 7.915 - - 2012/6 40.000 6.456 - - 2012/7 60.000 9.528 - - . Toplam 150.000 23.899,00 26.084,85-TL 199.983,85 6552 Ödeme Planı Taksit No Ana Para Yi-ÜFE Ye Göre Tutar Taksit Farkı Aylık Taksit Tutarı Ödeme Tarihi 1. taksit 8.333,33 1.327,72 1.449,16 11.110,21 02.02.2015 2. taksit 8.333,33 1.327,72 1.449,16 11.110,21 31.03.2015 3. taksit 8.333,33 1.327,72 1.449,16 11.110,21 01.06.2015 4. taksit 8.333,33 1.327,72 1.449,16 11.110,21 31.07.2015 5. taksit 8.333,33 1.327,72 1.449,16 11.110,21 30.09.2015 6. taksit 8.333,33 1.327,72 1.449,16 11.110,21 30.11.2015 7. taksit 8.333,33 1.327,72 1.449,16 11.110,21 31.01.2016 8. taksit 8.333,33 1.327,72 1.449,16 11.110,21 31.03.2016 9. taksit 8.333,33 1.327,72 1.449,16 11.110,21 31.05.2016 10. taksit 8.333,33 1.327,72 1.449,16 11.110,21 31.07.2016 11. taksit 8.333,33 1.327,72 1.449,16 11.110,21 30.09.2016 12.taksit 8.333,33 1.327,72 1.449,16 11.110,21 30.11.2016 13.taksit 8.333,33 1.327,72 1.449,16 11.110,21 31.01.2017 14.taksit 8.333,33 1.327,72 1.449,16 11.110,21 31.03.2017 15.taksit 8.333,33 1.327,72 1.449,16 11.110,21 31.05.2017 16.taksit 8.333,33 1.327,72 1.449,16 11.110,21 31.07.2017 34/59 17.taksit 8.333,33 1.327,72 1.449,16 11.110,21 30.09.2017 18.taksit 8.333,33 1.327,72 1.449,16 11.110,21 30.11.2017
Bu durumda şayet borçlunun 6552 sayılı Kanuna göre yapılandırılan borcunun kalan taksitlerin ilgili olduğu dönemlerin 6736 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırmasını yazılı talep etmesi halinde ödenen aylık taksit (8.333,33+1.327,72=9.661,05 olup, ödenen 10 taksit toplamı (vade farksız) 9.661,05*10= 96.610,50TL dir.
Ödenen 96.610,50 TL 6552 sayılı Kanun kapsamında mahsup edileceğinden; öncelikle 2012/5 aya ait 50.000Tl asıl ve 7.915 Yi-ÜFE’ye göre hesaplanan tutar olmak üzere 57.915TL mahsup edilecek bu dönem tahsil edilmiş olacaktır. 96.610,50- 57.915= 32.085 TL ise 2012/6 . aya mahsup edilecektir. 2012/Haziran ayı prim aslına: 32.085*40.000/46.456=27.626,14 TL 2012/ Haziran ayı prim Yİ-ÜFE’ye göre hesaplanan tutarı 32.085 -27.626,14 = 4.458,86 TL mahsup edilerek borçlunun 6552 sayılı Kanundan ödediği tutar kadar yararlanması sağlanacaktır.
Sonuç olarak; borçlu işverenin 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılması gereken 2016 yılı Haziran ayına ait 12.373,86 TL ve 2016 Temmuz ayından 60.000TL borç aslı bulunmaktadır.
 6552 sayılı Kanun hükümlerine göre borçları yapılandırılarak taksit ödemeleri devam eden 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılarca 6552 sayılı Kanuna göre kalan yapılandırma taksitleri ile 30/6/2016 tarihine kadar süresinde ödenmeyen prim borçlarını peşin veya taksitle ödemek için bu Kanun kapsamında yeniden yapılandırma talebinde bulunanların, talep tarihleri itibarıyla yapılandırmadan ödediği kadar yararlandırıldıktan sonra kalan borçlar yönünden 5510 sayılı Kanunun Geçici 63 üncü madde hükmü uygulanmadan dönem sonu itibarıyla bu Kanun kapsamında ödenmek üzere peşin veya taksitli yapılandırma borcu hesaplanacaktır.
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalılık statüsünden kaynaklanan borçlarını yapılandırmak için başvuran ve başvuru formunda 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılan ve taksit ödemeleri devam eden borçlarının da 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırmasının talep edilmesi halinde; öncelikle “MOSİP-6552 Yapılandırma” uygulamasından bozma işlemi yapılacaktır. Daha sonra bozma sonucu kalan borç tutarları da dahil olmak üzere kapsama giren tüm borçların “MOSİP-6736 sayılı Kanun Yapılandırma” uygulamasından yapılandırılması gerekmektedir.
10) ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİNİN YERİNE GETİRİLMEMESİ VEYA EKSİK YERİNE GETİRİLMESİ
10.1-İhlal şartları
6736 Sayılı Kanunun; 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası; “Bu madde ile 8 inci madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum hali olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.”
10 uncu maddesinin altıncı fıkrası; “Bu Kanuna göre ödenmesi gereken taksitlerin ilk ikisi süresinde ödenmek koşuluyla, kalan taksitlerden; bir takvim yılında iki veya daha az taksidin, süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının son taksiti izleyen ayın sonuna kadar, gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenmesi şartıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanılır. İlk iki taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin belirtilen şekilde de ödenmemesi veya bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümler saklı kalmak kaydıyla bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilir. Bu hüküm her bir madde ve alacaklı idareler açısından taksitlendirilen alacaklar için ayrı ayrı uygulanır.”,
 Yedinci fıkrası; “Bu Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ve 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında, vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının %10’unu aşmamak şartıyla 5 Türk Lirasına (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler için bu Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmaz.”
Sekizinci fıkrası; “Bu Kanun kapsamına giren alacakların altıncı fıkrada belirtilen şekilde tamamen ödenmemiş olması halinde, bu Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ve 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla borçlular, ödedikleri tutarlar kadar bu Kanun hükümlerinden yararlanırlar.”
 hükümlerini içermektedir.
Söz konusu fıkra hükümlerinin bir arada değerlendirilmesi sonucunda; yapılandırmadan yararlanmak isteyen ve borçlarını taksitler halinde ödeme talebinde bulunan borçluların;
- Taksitlerinin ilk ikisini süresinde ve tam olarak ödememesi,
- İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında 2’den fazla taksitini ödememesi,
- İlk iki taksit süresinde ve tam olarak ödenmekle birlikte bir takvim yılında en fazla iki taksit ödenmeyen veya eksik ödenen taksit tutarlarının yapılandırmanın son taksitini takip eden ay sonuna kadar gecikilen her ay ve kesri için 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranında hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödememesi,
- Çok zor durumda olma hali hariç olmak üzere taksitlerin ödenme süresince tahakkuk eden sigorta primlerinin de bir takvim yılında 2 aydan fazla ödenmemesi,
halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
Taksitlerinin ilk ikisinin süresinde ve tam olarak ödenmemesine ilişkin örnek aşağıda verilmiştir. ÖRNEK: A Limited Şirketi’nce 6736 sayılı Kanun kapsamına giren borcu aşağıda belirtildiği şekilde 6 taksit süreli yapılandırılmıştır. Borç Aslı : 60.000,00-TL Yi-ÜFE tutarı : 25.206,00-TL Taksit Farkı : 3.834,30-TL Toplam Borç :89.040,30-TL Taksit sayısı Ana para Yi-ÜFE Taksit farkı Toplam Son ödeme tarihi 1 10.000,00-TL 4.201,00-TL 639,05-TL 14.840,05-TL 02/01/2017 2 10.000,00-TL 4.201,00-TL 639,05-TL 14.840,05-TL 28/02/2017 3 10.000,00-TL 4.201,00-TL 639,05-TL 14.840,05-TL 02/05/2017 4 10.000,00-TL 4.201,00-TL 639,05-TL 14.840,05-TL 30/06/2017 5 10.000,00-TL 4.201,00-TL 639,05-TL 14.840,05-TL 31/08/2017 6 10.000,00-TL 4.201,00-TL 639,05-TL 14.840,05-TL 31/10/2017 Toplam 60.000,00-TL 25.206,00-TL 3.834,30 -TL 89.040,30-TL
Bu durumda;
a) 1. taksitin en geç 2/1/2017 tarihine kadar ( bu tarih dahil) ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde söz konusu yapılandırma işlemi bozulacağından diğer taksitlerinin yapılandırma kapsamında ödenmesi mümkün bulunmamaktadır.
b) Birinci taksitin en geç 2/1/2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) ödenmiş olması şartı ile 2. taksitin de en geç 28/2/2017 tarihine kadar ( bu tarih dahil) ödenmemesi halinde de yine yapılandırma işlemi bozulacaktır.
Yukarıda belirtilen şartlar arasında vadesinde ödenmesi öngörülen alacakların veya taksit tutarının % 10 unu aşmamak kaydıyla 5 Türk Lirasına kadar (5,00 TL dahil) yapılan eksik ödemeler bu Kanun hükümleri açısından ihlal sayılmamaktadır.
10.2- Ödeme yükümlülüklerinin yasal süresi dışında yerine getirilmesi Kapsama giren borçları için taksitle ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlularca, bir takvim yılı içinde ikiden fazla olmamak kaydıyla, ikişer aylık dönemler itibariyle ödenmesi gereken taksit tutarlarının yasal süresi içinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde, söz konusu taksitler; bahse konu Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına istinaden son taksit süresini izleyen ayın sonu aşılmamak kaydıyla, ödeme vadesinin sona erdiği tarihten itibaren 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte ödenebilecektir. Geç ödeme zammı, her ay ve kesri için aylık olarak ve basit usulde hesap edilecektir.
10.3- Yeniden yapılandırma hakkının kaybedilmesi
 a) Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden
Peşin ödeme yolunu tercih etmiş olan borçlular, 6736 sayılı Kanun uyarınca ödemeleri gereken tutarları, en geç 2/1/2017 tarihine kadar ödememeleri veya aynı tarihe kadar peşin ödeme taleplerini taksitle ödeme talebine dönüştürüp ilk taksit ödemesini de yine en geç 2/1/2017 tarihine kadar yapmamaları halinde yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedeceklerdir.
Hal böyle olmakla birlikte, peşin ödeme başvurusunda bulunan borçluların 6736 sayılı Kanuna göre ödemeleri gereken tutarlar için kısmi ödeme yapmaları halinde, anılan Kanun hükümlerinden ödedikleri tutar kadar yararlandırılacaklardır.
Kanunun yürürlük tarihinden sonra yapılan ödemeler, peşin ödeme yolunun tercih edilmiş olması halinde peşin ödeme tutarına; taksitle ödeme yolunun tercih edilmiş olması halinde ilk taksit tutarına mahsup edilecektir.
ÖRNEK: (BB) Limited Sanayi Ticaret Şirketinin 6736 sayılı Kanunun yayımlandığı tarih itibariyle; 2011/Ocak ayına ait sigorta priminden kaynaklanan 8.000-TL asıl borcun peşin ödeme yolu ile tercih edilmesi halinde ödenecek borç durumu aşağıda belirtildiği şekilde olacaktır. Borç Alacak Yi-ÜFE ye Peşin Ödenmesi Halinde Peşin Ödenmesi halinde Dönemi Aslı Göre Hesaplanan Tutar Yi-ÜFE ye Hesaplanan Tutar Ödenecek toplam Tutar 2011 /1.ay 8.000-TL 2.731,20 TL 1.365,60-TL 9.365,60-TL Borçlunun 2/1/2017 tarihine kadar ödediği tutar 5.000-TL olduğu varsayıldığında; peşin ödenecek tutarın (9.365,60 TL nin) tamamı ödenmediğinden borçlunun yeniden yapılandırma işlemi bozulacak ve peşin ödeme indiriminden yararlanması mümkün olmayacaktır. Bu durumda ödenen 5.000- TL aşağıdaki şekilde mahsup edilecektir. Borç aslına alınacak tutar: 8.000,00x5.000/10.731,20 = 3.727,45-TL Yİ-ÜFE’ye alınacak tutar: 2.731,20x5.000/10.731,20 = 1.272,55-TL
b)Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular yönünden
b.1) Taksit ödeme yükümlülükleri açısından
Taksitle ödeme yolu tercih edilmiş olmasına rağmen ilk iki taksitin süresinde ve tam olarak ödenmesi kaydıyla, bir takvim yılı içinde yasal süresi içinde ödenmemiş veya eksik ödenmiş ikiden fazla taksitin bulunması ya da bir takvim yılında ikiden fazla olmamakla birlikte ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerin en geç son taksiti izleyen ayın sonuna kadar geç ödeme zammı ile birlikte ödenmemesi halinde, ödenmeyen taksitler yönünden 6736 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.
Ödenmeyen, eksik ödenen veya yasal süresi dışında ödenen her bir taksit için bir taksit ihlali gerçekleşmiş olacağından, taksitle ödeme yolunu tercih etmiş borçluların aylık taksit tutarlarını mutlaka süresi içinde ve eksiksiz olarak ödemeleri gerekmektedir.
 ÖRNEK: Kurumumuzda tescilli işyeri bulunan (NC) Limited Şirketinin kapsama giren borçlarını 6 taksitte ödemek üzere başvurduğu ve tarafına ödeme planının tebliğ edildiği, söz konusu işverenin 3. ve 4. taksitlerini süresi dışında ödediği varsayıldığında, bu işverenin 5. taksitini de süresi içinde ödememesi veya eksik ödemesi halinde yapılandırması bozulacaktır.
Diğer taraftan, ödeme vadesi geçmiş taksit borcu bulunan borçlularca yapılan ödemeler;
-Ödemenin yapıldığı dönemde henüz ödeme vadesi sona ermemiş olan taksite,
-Ödemenin yapıldığı dönemde ödeme vadesi sona erecek taksitin bulunmaması halinde ödeme vadesi geçmiş en eski taksite, mahsup edilecektir.
ÖRNEK: Kurumumuzda tescilli işyeri bulunan (SA) Limited Şirketinin kapsama giren borçlarını 6 taksitte ödemek üzere başvurduğu ve tarafına ödeme planının tebliğ edildiği, taksitlendirme farkları da dahil olmak üzere ödeme planının aşağıda belirtildiği gibi olduğu, ilk iki taksiti süresinde ödediği, üçüncü taksiti ödemediği ve 27/5/2017 tarihinde ödeme yaptığı varsayıldığında; Taksit No Taksit Tutarı Son Ödeme Tarihi 1 5198.00 2/1/2017 2 5198.00 28/2/2017 3 5198.00 2/5/2017 4 5198.00 30/6/2017 5 5198.00 31/8/2017 6 5198.00 31/10/2017
Söz konusu ödeme, dördüncü taksitin ödeme dönemi olan; 3/5/2017 - 30/6/2017 dönemi arasına denk geldiğinden dördüncü taksite mahsup edilecektir.
 Dördüncü taksitin ödenmesinin ardından, 13/6/2017 tarihinde başka bir ödeme yapacağı varsayıldığında ise, dördüncü taksitin ödenmiş olması nedeniyle, söz konusu ödeme, en eski taksit olan üçüncü taksite mahsup edilecektir.
b.2) Cari aylara ilişkin primlerin ödeme yükümlülükleri açısından
6736 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında,
“Bu madde ile 8 inci madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.” hükmü yer almaktadır. Buna göre, borçlarını anılan Kanuna göre taksitle ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlularca, ilk taksit ödeme süresinin başladığı ayda ödenmesi gereken primlerden başlanılarak, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin veya işsizlik sigortası primlerinin, çok zor durum hali olmaksızın ödenmemesi veya yasal süresi dışında ödenmesi ya da eksik ödenmesi halinde, kalan taksitler için bahse konu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.
ÖRNEK: İlk taksit ödeme yükümlülüğü 31/12/2016 (Resmi tatile denk gelmesi nedeniyle 2/1/2017) tarihinde sona eren (MD) Limited Şirketinin cari aylara ilişkin sigorta primlerini ödeme yükümlülüğü bir önceki aya (2016/Kasım ayına ait) ilişkin düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden başlamaktadır.
Dolayısıyla bahse konu işveren tarafından 2016/ Kasım ayına ilişkin olarak düzenlenen aylık prim ve hizmet belgesinden dolayı tahakkuk eden sigorta primlerinden başlanılarak bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primi veya işsizlik sigortası primlerinin ödeme yükümlülüğünün çok zor durum hali olmaksızın yerine getirilmemesi veya yasal süresi dışında yerine getirilmesi ya da eksik yerine getirilmesi halinde, taksit ödeme yükümlülükleri düzenli olarak yerine getiriliyor olsa dahi, kalan taksitler için yeniden yapılandırma Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.
Yeniden yapılandırılmış taksitlerle ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getiriliyor olmasına rağmen, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin primlerin çok zor durum hali olmadan, süresi içinde ödenmediğinin veya eksik ödendiğinin tespit edilmesi halinde, 6736 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı, üçüncü cari aya ilişkin primlerin yasal 38/59 ödeme süresinin sona erdiği ayı takip eden aydan başlanılarak kaybedilmiş sayılacaktır.
ÖRNEK: İlk taksit ödeme yükümlülüğü 2/1/2017 tarihinde başlayan (A) Limited Şirketince, çok zor durum hali olmadan 2017/Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta primlerinin yasal süresi dışında ödendiği, 2017/Nisan ayına ilişkin sigorta priminin ise ödenmediğinin tespit edildiği varsayıldığında, bir takvim yılı içinde ikiden fazla cari aya ilişkin sigorta primlerinin ödeme yükümlülüğünün çok zor durum hali olmaksızın yerine getirilmemiş olması halinde, ödeme vadesi 1/6/2017 tarihinden sonra gelen taksitler yönünden, bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.
Cari ay primlerini yasal süresinde ödemeyen borçluların çok zor durumda olup olmadıkları 2011/53 sayılı Genelge doğrultusunda incelenecektir. Anılan Genelgede belirtildiği şekilde, Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilen bilgilere göre, borçlunun çok zor durumda olup olmadığına ilişkin rasyosunun 2 veya altında olması halinde, borçlunun çok zor durumda olduğu kabul edilecektir. Dolayısıyla, cari ay primlerini çok zor durumda bulunmaları nedeniyle ödeyemediği anlaşılan borçlular, kalan taksitlerini 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre ödemeye devam edebileceklerdir. Buna karşın, Mali Durum Bildirim Formunda beyan edilen bilgiler doğrultusunda rasyonun 2,01 veya üzerinde olduğunun anlaşılması halinde, taksit ödeme yükümlülükleri düzenli olarak yerine getiriliyor olsa dahi, kalan taksitler için 6736 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmiş olacaktır.
Borçluların çok zor durumda olup olmadıklarının tespiti sırasında, 2011/53 sayılı Genelgede belirtilen 100.000,00 TL’nin belirlenmesinde, bir takvim yılı içinde süresi içinde ödenmeyen cari aylara ilişkin alacak toplamının 100.000,00 TL’yi aşıp aşmadığına bakılarak yapılacaktır.
Diğer taraftan, çok zor durum halinin tespitine ilişkin Mali Durum Bildirim Formu, ikiden fazla cari ay priminin süresi içinde ödenmediği her bir takvim yılı için ayrı ayrı düzenlenecek olup, bir takvim yılına ilişkin rasyosu 2’nin altında olmasına rağmen, diğer takvim yılına ilişkin rasyosu 2’nin üzerinde olan borçluların, rasyo oranının 2’nin üzerinde olduğu yıllara ilişkin kalan taksitlerini 6736 sayılı Kanun hükümlerine göre ödemeleri mümkün bulunmamaktadır. Bu bağlamda, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirmelerine rağmen, cari aylara ilişkin primler yönünden ödeme yükümlülüklerini bir takvim yılında ikiden fazla yerine getirmeyen borçluların çok zor durumda olmadıkları belirlenmeden yeniden yapılandırma anlaşmaları bozulmayacaktır. Diğer taraftan, 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin ondördüncü fıkrasında, “İl özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlar hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrası ile 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümleri uygulanmaz.”
hükmü yer almaktadır.
Kanunun bu hükmüne istinaden, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı müstakil bütçeli ve kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlara ait kapsama giren borçların yeniden yapılandırılması halinde, yalnızca taksitlerle ilgili ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilip getirilmediğine bakılacaktır. Dolayısıyla, bahse konu borçlular, taksit ödeme yükümlülüklerini yerine getirdikleri takdirde, ikiden fazla cari aylara ilişkin primlerini ödememiş olsalar dahi yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanmaya devam edebileceklerdir.
 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar yönünden emekli keseneği ve kurum karşılıkları ile prim borçları olanlardan;
-Aylıkları ayın 15’inde peşin ödenenlerin, 2016/Aralık ayına ait prim borçlarının ödeme süresi Aralık ayı içinde sona erdiğinden, bu kapsamda cari ay prim ödeme yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği Aralık ayına ilişkin prim borçlarından,
 - Aylıkları çalıştıktan sonra ödenenlerin, 2016/Kasım ayına ait prim borçlarının ödeme 39/59 süresi Aralık ayı içinde sona erdiğinden, bu kapsamda cari ay prim ödeme yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediği Kasım ayına ilişkin prim borçlarından
başlanılarak kontrol edilecektir.
Diğer taraftan, primini kendisi ödeyen sigortalılar, 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki işverenler ile genel sağlık sigortalılarının cari ay primlerinin ödenmemesi durumunda çok zor durum bildirimi için yazılı beyanda bulunmaları yeterli olacaktır.
 b.3) Taksit tutarının %10’u aşılmamak şartıyla 5 liraya kadar yapılmış eksik ödemeler
6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin yedinci fıkrasına istinaden, taksit tutarının % 10’unu aşmamak kaydıyla 5 liraya (bu tutar dahil) kadar yapılmış eksik ödemeler için, yeniden yapılandırma Kanun hükümleri ihlal edilmiş sayılmayacaktır.
Diğer taraftan, taksit tutarının %10’unu aşmamak kaydıyla 5 liraya kadar eksik ödenmiş tutarlar, yapılandırma süreci içerisinde ödenmek istendiği takdirde, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı üzerinden hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.
Bu tutarlar son taksiti takip eden ay sonuna kadar ödenmediği takdirde, borçlular yapılandırma hükümlerinden ödedikleri tutar kadar yararlandırılacak ve kalan borç cari usul ve esaslar çerçevesinde tahsil edilecektir.
 11) YENİDEN YAPILANDIRMA HAKKININ KAYBEDİLMESİ HALİNDE BAKİYE ALACAKLARIN HESAPLANMASI
Kapsama giren borçları 6736 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış olan borçluların, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, anılan Kanunda öngörülen hükümlerden ödedikleri tutar kadar yararlanacaklardır.
ÖRNEK: (A) Limited şirketinin kapsama giren borçlarının; Not: Veriler varsayım niteliklidir. Alacağın Dönemi Alacak Aslı K. Yür. T. İt. Yİ-ÜFE Toplam 2012/Haziran 5.368.00 1583.99 6.951.99 2014/Mart 5.487.00 893.73 6.380.73 2015/Kasım 6.384.00 271.20 6.655.20 Toplam 17.239.00 2.748.92 19.987.92 Ödeme Planının ise; Taksit No Taksit Tutarı Taksitlendirme Farkı Toplam Son Ödeme 1 3.331.32 166.57 3497.89 2/1/2017 2 3.331.32 166.57 3497.89 28/2/2017 3 3.331.32 166.57 3497.89 2/5/2017 4 3.331.32 166.57 3497.89 30/6/2017 5 3.331.32 166.57 3497.89 31/8/2017 6 3.331.32 166.57 3497.89 31/10/2017 Toplam 19.987.92 999.42 20.987.34
şeklinde olduğu ve birinci taksitini ödemesine rağmen diğer taksitlerini ödememesi nedeniyle, ödenmeyen taksitler yönünden yapılandırma Kanunu hükümlerinden yararlanma hakkını kaybettiği varsayıldığında;
Birinci taksit için ödenen (taksitlendirme farkı dikkate alınmaksızın, borç aslı ve Yİ- ÜFE tutarından oluşan olan) 3.331,32 TL’nin; -3.331,32 X 17.239,00 / 19.987,92 = 2.873,17 TL’si 2012/Haziran ayına ilişkin prim aslına, -3.331,32 X 2.748,92 / 19.987,92= 458,15 TL’si 2012/Haziran ayına ilişkin 40/59 primin gecikme zammına mahsup edilecektir.
-Bu durumda, 2012/Haziran ayına ilişkin 5.368,00 TL tutarındaki primin 2.873.17 TL sinin fer’ileri ile birlikte tahsil edildiği kabul edilecektir.
Dolayısıyla, 2012/Haziran ayına ilişkin 5.368,00 - 2.873,17 = 2.494,83 TL tutarındaki prim ile 2014/Mart ayına ilişkin 5.487,00 TL ve 2015/Kasım ayına ilişkin 6.384,00 TL tutarındaki primler 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.
12) 5510 SAYILI KANUNUN 60 INCI MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (g) BENDİ KAPSAMINDAKİ GENEL SAĞLIK SİGORTALILARI İÇİN YAPILACAK İŞLEMLER
12.1- Genel sağlık sigortalılarının gelir testi işlemleri
6736 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin yedinci fıkrasında;
“5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılmış olup da gelir testine hiç başvurmayanlardan bu maddenin yayımını takip eden aybaşından itibaren dört ay içinde gelir testine başvuran kişilerin genel sağlık sigortası primleri, gelir testi sonucunun tescil edildiği gelir testi seviyesinden daha düşük olması şartıyla yapılan gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilir.”
hükmü yer almaktadır.
Bu hüküm uyarınca, 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortası tescili yapılanlardan, gelir testine hiç başvurmayanların, 6736 sayılı Kanunun Resmi Gazete’de yayımlandığı 19/8/2016 tarihini takip eden aybaşından itibaren dört ay içerisinde “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı (Ek-1)” formu tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın (31/12/2016 tarihi Cumartesi gününe rastladığından, 2/1/2017 Pazartesi günü mesai bitimine kadar) yerleşim yerindeki sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına gelir testi başvurusunda bulunmaları gerekmektedir. Süresi içinde gelir testi başvurusunda bulunanların gelir testi sonucunda tespit edilen gelir seviyesinin, tescil edildikleri gelir seviyesinden daha düşük olması koşuluyla genel sağlık sigortası tescili, gelir testi sonucuna göre tescil başlangıç tarihinden itibaren güncellenecek ve belirlenen gelir seviyesine göre primleri tahakkuk ettirilecektir.
 Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tescil edilen sigortalılara “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı (Ek-1)” formu tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın, 7 nci fıkra kapsamında, süresi içinde ilk defa gelir testine gidenlerin;
- Gelir testi sonucu (g-2) gelir seviyesinden düşük ise ilk tescil başlangıç tarihi itibarıyla (g-1,c-1) gelir seviyesi üzerinden;
- Gelir testi sonucu (g-2) çıkması halinde ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren (g-2) gelir seviyesi üzerinden,
- Gelir testi sonucu (g-3) çıkması halinde ise ilk tescil başlangıç tarihi ile gelir testi sonuç tarihi arasında (g-2), gelir testi sonuç tarihi itibariyle (g-3) gelir seviyesi üzerinden,
tescil güncelleme işlemi yapılacaktır.
Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tescil edilen sigortalılardan, gelir testi yaptırmak istemediğine dair yazılı beyanına istinaden genel sağlık sigortası primleri (g-3) gelir seviyesinden tahakkuk ettirilen sigortalıların 6736 sayılı Kanunun 8 inci maddesi kapsamında gelir testi talebinde bulunmaları halinde, 17/1/2012 tarihli ve 2012/2 sayılı Genelge hükümleri uygulanacaktır.
ÖRNEK: 15/5/2014-1/10/2014 tarihleri arasında ve 3/5/2015 tarihi itibariyle Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında zorunlu genel sağlık sigortalısı olan ve “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı” formu tebliğ edilmediği anlaşılan kişinin 5/9/2016 tarihinde ilk defa gelir testi yaptırmak için sosyal yardımlaşma ve 41/59 dayanışma vakfına başvuruda bulunduğu, vakıf tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde aile içerisinde kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte birinden az (60/c-1 gelir seviyesinde) tespit edildiği varsayıldığında, kişiye ait tescil kaydı tescil başlangıç tarihi olan 15/5/2014 tarihinden itibaren (60/c-1) gelir seviyesine göre güncellenecek ve genel sağlık sigortası primleri bu gelir seviyesi üzerinden tahakkuk ettirilecektir. ÖRNEK: 8/2/2014 tarihinde Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında zorunlu genel sağlık sigortalısı olan ve “Gelir Testine Müracaat Bildirim Tebligatı” formu tebliğ edilmesine karşın gelir testine başvurmayan kişinin, ilk defa 2/12/2016 tarihinde gelir testi için sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfına başvuruda bulunduğu ve gelir tespiti sonucunda gelir seviyesinin asgari ücretin iki katından fazla (60/g-3) olduğunun tespit edildiği varsayıldığında, tescil kaydı gelir testi sonuç tarihine kadar (60/g-2) gelir seviyesinde kalacak olup, sonuç tarihinden itibaren (60/g-3) seviyesine göre güncellenerek genel sağlık sigortası primleri bu gelir seviyesi üzerinden tahakkuk ettirilecektir.
12.2- Genel sağlık sigortası prim borçlarının yapılandırılması, peşin veya taksitler halinde ödenmesi 6736 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin sekizinci fıkrasında;
“2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin olup bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahakkuk ettiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan prim borcu aslının peşin veya oniki ayda eşit aylık taksitler halinde ödenmesi durumunda son taksit ödeme tarihine kadar sosyal güvenlik mevzuatına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edilmez. Bu fıkra kapsamında olup bu madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından itibaren beş ay içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna başvuruda bulunmaları, ilk taksiti veya peşin ödenmesinin istenmesi halinde prim borcunun tamamını bu maddenin yayımlandığı tarihi izleyen aybaşından itibaren altı ay içinde ödemeleri gerekir.”
hükmü yer almaktadır.
Anılan hüküm gereği; 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin genel sağlık sigortası prim borcu bulunanlar; 31/1/2017 tarihi mesai bitimine kadar yerleşim yerlerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunmaları şartıyla en geç 28/2/2017 (dahil) tarihine kadar, 12 ayda eşit aylık taksitle ödeme talebinde bulunmaları halinde ilk taksiti, peşin ödeme talebinde bulunmaları halinde ise prim borcu aslının tamamını herhangi bir faiz uygulanmadan ödeyebilecektir.
Ayrıca, peşin ödeme tercih edilmiş olmasına rağmen 28/2/2017 tarihine kadar başvuruda bulunulması halinde peşin ödeme başvuruları, 12 taksit sayısına göre taksitlendirilebilecektir.
ÖRNEK: 9/6/2013-18/12/2014 tarihleri arasında ve 13/4/2015 tarihinden itibaren 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalının gelir testi sonucuna göre (g-3) seviyesinden tahakkuk eden, 2016 yılı Haziran ayı ve önceki aylara ilişkin birikmiş prim borcu aslı toplamının 9.328,36-TL tutarında olduğu varsayıldığında sigortalı, en geç 31/1/2017 tarihine kadar talepte bulunması ve talebinde peşin ödemeyi tercih etmiş ise borç aslının tamamını, taksitli ödemeyi tercih etmiş ise ilk taksiti en geç 28/2/2017 (dahil) tarihine kadar ödemesi ve kalan 11 taksitin de ilgili sürelerinde ödenip bitirilmesi halinde, gecikme cezası ve gecikme zammının tahsilinden vazgeçilecektir.
ÖRNEK: 5/11/2012 tarihinde 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında tescil edilen sigortalının 30/6/2016 öncesine ilişkin genel sağlık sigortası prim borcu aslının 3.000,00-TL olduğu ve sigortalının 31/1/2017 tarihine kadar peşin ödeme talebinde bulunduğu varsayıldığında, sigortalının prim borcu aslının tamamını en geç 28/2/2017 (dahil) tarihine kadar ödemesi gerekmekte olup, bu sürede ödememesi halinde yapılandırma hakkını kaybedecektir.
6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin altıncı fıkrasına istinaden taksit ödeme yükümlülüğü;
- 5510 sayılı Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılık statüsünden kaynaklanan alacaklar yönünden ilk taksit ödeme yükümlülüğü 28/2/2017 (dahil) tarihinde sona ermektedir. İlk taksitin bu sürede ödenmemesi durumunda yapılandırma, anılan Kanun hükmü gereğince bozulacaktır.
- 2016 Haziran ayı ve öncesine ilişkin genel sağlık sigortası prim borçları için prim borcu aslını 12 ayda eşit aylık taksitle ödeme talebinde bulunan sigortalıların, ilk iki taksiti süresinde ve tam ödemesi gerekmektedir. Ayrıca, bir takvim yılında en fazla iki taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde söz konusu tutarın 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesine göre hesaplanacak geç ödeme zammı ile birlikte son taksiti izleyen ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Buna göre, birinci taksitin süresinde ödenip, ikinci taksitin son ödeme tarihi olan 31/3/2017 (dahil) tarihine kadar ödenmemesi durumunda da yapılandırma bozulacaktır.
- Bir takvim yılında ikiden fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde de bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilecektir.
- 6736 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında;
“Bu madde ile 8 inci madde hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan borçlular, taksit ödeme süresince tahakkuk eden sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını kaybederler.”
hükmü yer almaktadır.
Söz konusu hüküm gereği, bu kanun kapsamında yapılandırmadan yararlananlar, taksit ödeme süresince tahakkuk eden (cari ay) sigorta primlerini çok zor durum olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde yapılandırmaları bozulacaktır.
12.3- 5510 sayılı Kanunun Geçici 60 ıncı maddesinin (d) bendi kapsamında yapılandırması devam edenlerin borçlarının yeniden yapılandırılması
6736 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrasında;
“6552 sayılı Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılan ve bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla anılan Kanun kapsamında ödemeleri devam eden alacaklar açısından, borçlular talep etmeleri halinde bu Kanun hükümlerinden yararlanabilir. Bu takdirde, 6552 sayılı Kanun kapsamında ödenen taksitler için yapılandırma hükümleri geçerli sayılır, bu şekilde ödenmiş taksit tutarlarına tecil tarihi ile ödeme tarihi arasında geçen süre için anılan Kanuna göre tercih edilen taksit süresine uygun katsayı uygulanır, kalan taksit tutarlarına konu alacaklar vadesinde ödenmemiş alacak kabul edilerek bu Kanunun ilgili hükümlerine göre yapılandırılır.”
hükmü yer almaktadır.
Anılan hüküm gereği; Kanunun Geçici 60 ıncı maddesi kapsamında 2014 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin Kanunun 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki prim borçları için yapılandırma hakkından yararlananlardan, Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihi itibarıyla yapılandırması devam edenler, 31/1/2017 tarihi mesai bitimine kadar yerleşim yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvuruda bulunarak kalan taksit tutarlarını gecikme cezası ve gecikme zammı uygulanmaksızın peşin veya 12 ayda eşit aylık taksitler halinde ödeyebilecektir. Söz konusu kişilerden 6552 sayılı Kanun kapsamında yapılandırması devam edenlerin iki veya daha az ödenmemiş olan taksitleri, 6736 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin birinci fıkrası kapsamında ödenmemiş alacak kabul edilerek yapılandırılacaktır.
ÖRNEK: 2014 yılı Nisan ayı ve öncesine ilişkin 2.800,00-TL genel sağlık sigortası prim borcunu 21/10/2015 tarihinde 6552 sayılı Kanun kapsamında (5510 sayılı Kanunun Geçici 60 ıncı maddesi) 18 taksitle ödeme talebinde bulunan ve 19/8/2016 tarihi itibarıyla yapılandırması devam eden sigortalı, 11/9/2016 tarihinde talepte bulunarak yapılandırmasının kalan taksitlerini Kanunun 8 inci maddesinin sekizinci fıkrası kapsamında taksitle ödeme talebinde bulunduğu varsayıldığında, Geçici 60 ıncı madde kapsamındaki yapılandırmadan 43/59 kalan on üç taksitine ilişkin prim aslı borcuna gecikme cezası ve zammı hesaplanmaksızın 12 taksitle ödeyebilecektir.
13) DİĞER USUL VE ESASLAR
 13.1- Ödeme planlarının ilgililere tebliği
6736 sayılı Kanun uyarınca yapılacak başvurulara istinaden hazırlanan ödeme planları, imza karşılığı elden verilecek veya başvuru formunda beyan edilen adrese 7201 sayılı Tebligat Kanununa göre gönderilmek suretiyle ilgililere tebliğ edilecektir.
Hal böyle olmakla birlikte ödeme planları oluşturulduktan sonra ödenecek tutarlar banka ekranlarına yansıtılacağından, ödeme planları tebliğ edilememiş borçluların her ne kadar ödeme planları taraflarına ulaşmamış olsa bile banka kanalıyla ödeme yapmaları mümkün olacaktır.
Diğer taraftan, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamındaki sigortalılardan kaynaklanan borçlara ilişkin başvuruların e-Sigorta kanalıyla yapılması halinde, yapılandırma işlemi tamamlanmasını müteakip ödeme planları da e-Sigorta kanalıyla ilgililer tarafından görüntülenebilecek olup, bu şekilde bildirilecek olan ödeme planları ayrıca 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilmeyecektir.
 13.2- Bozulması gereken yeniden yapılandırma/taksitlendirme anlaşmaları
Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların 6736 sayılı Kanuna göre ödeyecekleri tutarların hesaplanması sırasında, gerek 6183 sayılı Kanunun ve gerekse de diğer yapılandırma kanunları gereğince borçları tecil ve taksitlendirilen veya yapılandırılan ancak ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle bozulması gereken bir ödeme planının bulunduğunun anlaşılması halinde, bu Kanuna göre ödenecek tutar, ödeme planının bozulmasının ardından hesaplanacaktır.
13.3- Tahsilinden vazgeçilen alacaklar
6736 Kanunun 11 inci maddesinin dördüncü fıkrasında; “5510 sayılı Kanun kapsamından çıkarılan işyerlerine ilişkin olup işyerine ait borcun tamamının ödeme süresi 31/12/2014 veya önceki bir tarihe ilişkin olduğu halde ödenmemiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ve idari para cezası asılları toplamı 50 Türk Lirasını aşmayan alacaklar ile tutarına bakılmaksızın bu alacaklara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer’ilerinin ve aslı ödenmiş olan fer’i alacaklardan tutarı 100 Türk Lirasını aşmayanların tahsilinden vazgeçilir.”
hükmü yer almaktadır.
Kanunun bu hükmüne istinaden, 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılan işyerlerine ilişkin olup, ödeme vadesi 31/12/2014 ve öncesinde sona ermiş;
-Sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası alacak asıllarının toplamının 50,00 TL’yi aşmaması halinde bu tutarlar ve bunlara uygulanan tutarı ne olursa olsun tüm fer’iler
-Aslı ödenmiş alacakların fer’ilerinin toplamının Kanunun yürürlük tarihi 19/8/2016 itibariyle 100,00 TL’yi aşmaması halinde bu alacaklar ters kayıt oluşturulmak suretiyle terkin edilecektir.
Dolayısıyla, ihale konusu ve özel nitelikteki inşaat işyerleri hariç olmak üzere yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulan işyerlerinin, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulan tarih itibariyle 5510 sayılı Kanun kapsamından çıkartılmış olması ve kapsama giren alacakların, yukarıda belirtilen sınırların altında olması halinde, söz konusu alacaklar Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğünce terkin edilecektir.
13.4- Ödeme süresi mücbir sebep nedeniyle ertelenmiş olan borçlar
5510 sayılı Kanunun 91 inci maddesinin birinci fıkrasına istinaden; “Yangın, su baskını, sel, kuraklık, yer kayması, deprem gibi afetlerle ağır hastalık, ağır kaza, tutukluluk ve sabotaj gibi nedenlerle ticari veya ekonomik kayıplara uğrayan işverenler, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile bu Kanuna göre primlerini kendileri ödeyen sigortalılar, bu durumu belgelemeleri kaydıyla vakanın veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren üç ay içinde talepte bulunmaları ve prim ödeme aczine düştüklerinin, yapılacak inceleme sonucu anlaşılması halinde, yukarıda belirtilen vaka veya afet tarihinden önce ödeme süresi dolmuş mevcut Kuruma olan borçlar ile vaka veya afetin meydana geldiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar tahakkuk edecek Kuruma olan borçları, vaka veya afetin meydana geldiği tarihten itibaren bir yıla kadar Kurumca ertelenebilir. …”
Üçüncü fıkrasında ise; “Yetkili makamlarca genel hayatı etkilediğine dair karar verilen vaka, afet veya mücbir sebep hallerinde, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahalde doğrudan veya dolaylı olarak zarar gören işverenlerle sigortalı ve hak sahiplerince bu Kanuna göre Kuruma verilmesi gereken her türlü bilgi ve belge ile yapılması gereken başvuruların, ödenmesi gereken primlerin ve diğer Kurum alacaklarının ödeme sürelerini bu Kanundaki sürelere bağlı olmaksızın, genel hayatın etkilendiği bölge, il, ilçe veya mahaldeki şartları ve gelişmeleri göz önünde tutarak belirlemeye ve ertelemeye Kurum yetkilidir.”
6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin Onsekizinci fıkrasında ise; “Bu Kanunun yayımı tarihi itibarıyla 213 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre mücbir sebep hali ilan edilmiş ve devam eden yerlerdeki vergi dairelerinde mükellefiyet kaydı bulunan mükellefler ile Sosyal Güvenlik Kurumunca mücbir sebep hali nedeniyle belge verme süresi ve prim ödemelerinin ertelendiği yerlerdeki kayıtlı işveren, sigortalı ve diğer prim ödeme yükümlülerinin, bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde beyan ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartıyla Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, mücbir sebep hali süresi içerisinde ödenmesi gereken taksitleri, mücbir sebep halinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere 6 ay içinde ödenir.”
Yirminci fıkrasında ise; “Bu maddenin onyedinci fıkrası hükümlerine göre mücbir sebep nedeniyle ödeme süresi uzatılan taksitler ile onsekizinci fıkra hükümlerine göre ödeme süresi uzatılan taksitler için altıncı fıkrada yer alan taksitlerden ilk ikisinin süresinde ödenmesi şartı aranmaz.”
hükümleri yer almaktadır.
Bu bağlamda, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçluların, 6736 sayılı Kanun kapsamına giren ve ödeme süresi 5510 sayılı Kanunun (değişik) 91 inci maddesi ve yönetim kurulu kararları gereği 30/6/2016 ve öncesi dönemlere ait ertelenmiş olan borçların da bulunması halinde, erteleme süresine ilişkin Yİ-ÜFE hesaplanmayacaktır. Erteleme kapsamına giren ve erteleme süresinin başladığı tarihten önce kesinleşmiş borçlar için yasal ödeme süresinin sona erdiği tarihten ertelemenin başlangıç tarihine kadar Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplama yapılacaktır.
Borçluların erteleme süresine ait borçlar için 6736 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanabilmesi için erteleme sürelerine ait prim belgelerinin başvuru tarihinin son gününe kadar verilmesi gerekmektedir.
Mücbir sebep hali nedeniyle belge verme süresi ve prim ödemelerinin ertelendiği yerlerdeki kayıtlı işveren, sigortalı ve diğer prim ödeme yükümlülerinin, bu Kanunda öngörülen süre ve şekilde beyan ve bildirim yükümlülüklerini yerine getirmeleri şartıyla Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerden, mücbir sebep hali süresi içerisinde ödenmesi gereken taksitler, mücbir sebep halinin bitim tarihini takip eden aydan başlamak üzere 6 ay içinde ödenebilecek olup bu dönem için geç ödeme zammı alınmayacaktır.
Terör nedeniyle bu Kanun kapsamına giren borçlarını ötelemiş olan borçluların, 2016/Haziran ve önceki dönemlere ilişkin borçlarını yapılandırmaları halinde; ilk taksitin, son ödeme tarihi olan 2/1/2017 tarihini takip eden aydan itibaren 31/7/2017 tarihine kadar ödenmesi halinde yasal süresinde ödenmiş sayılacaktır. Ancak bu borçluların erteleme dönemine denk gelmeyen ikinci taksiti süresinde ödemeleri gerekmektedir.
Borçlularca peşin ödeme yolunu tercih edilmiş olması halinde erteleme yapılmayıp borçlarını en geç 2/1/2017 tarihinde ödemeleri gerekmektedir.
Diğer taraftan, prim borçları ertelenmiş işveren ve sigortalılarımızın, erteleme süresinin 45/59 bitiş tarihinin ilk taksit ödeme süresinden sonraki bir tarihe isabet ediyor olması halinde, erteleme süresinin sona erdiği tarihten önceki ödemelerinin son ödeme süresi ertelemenin bitiş tarihine çekilecektir.
13.5- Adi ortaklıklar ile apartman kapıcılığı işyerlerine ilişkin borçların yeniden yapılandırılması
6098 sayılı Borçlar Kanununun 625 inci maddesinde;
"Yönetim, sözleşme veya kararla yalnızca bir veya birden çok ortağa ya da üçüncü bir kişiye bırakılmış olmadıkça, bütün ortaklar ortaklığı yönetme hakkına sahiptir.
Ortaklık, ortakların tümü veya birkaçı tarafından yönetilmekte ise, bunlardan her biri, diğerleri katılmaksızın işlem yapabilir; ancak ortaklığı yönetmeye yetkili olan her ortak, tamamlanmasından önce işleme itiraz etmek suretiyle, bu işlemin yapılmasını engelleyebilir.
Ortaklığa genel yetkili bir temsilci atanması ve ortaklığın olağan dışı işlerinin yürütülmesi için, bütün ortakların oybirliği gereklidir. Ancak, gecikmesinde sakınca olan hallerde, bu konuda yönetici ortaklardan her biri yetkilidir."
hükmü yer almaktadır.
Buna göre, adi ortaklıklarda, ortaklardan her biri, ortaklığa ait borcun tamamından sorumlu olduğundan, adi ortaklardan bir veya birkaçının ortaklığın Kuruma olan borçlarından kendi hisselerine karşılık gelen kısmını ödemek amacıyla yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, Borçlar Kanununun yukarıda belirtilen hükmü uyarınca, adi ortaklığı oluşturan ortakların kendi hisselerine düşen kısmı değil, adi ortaklığın kapsama giren borcunun tamamı 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılacaktır.
634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununda yer alan kat malikleri kurulunun tüzel kişiliği haiz olduğunu gösteren herhangi bir hüküm anılan Kanunda yer almadığından, bahis konusu kurulu, onu teşkil eden maliklerin dışında, tüzel (hükmî) kişiliği haiz saymaya imkan bulunmamaktadır.
Bu nedenle, kat malikleri kurulunca borçlarını 6736 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırmak amacıyla başvuruda bulunmaları halinde, kat malikleri kuruluna ait borçların tamamı yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.
Bununla birlikte her bir kat malikinin kendi hissesine düşen borcunu yapılandırmak istemesi halinde bu talepler de manuel olarak hesaplanmak suretiyle kabul edilebilecektir.
13.6- İşyerinin devri veya intikali halinde devir eden ve devir alan işverenler ile işyeri kendisine intikal eden işverenlerin, üst düzey yöneticilerinin ve limited şirket ortaklarının sorumlu oldukları borçlar 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına istinaden, sigortalının çalıştırıldığı işyeri aktif veya pasifi ile birlikte devralınır veya intikal eder ya da başka bir işyerine katılır veya birleşirse, eski işverenin Kuruma olan prim, gecikme cezası, gecikme zammı ve diğer ferilerinden oluşan borçlarından, aynı zamanda yeni işveren de müştereken ve müteselsilen sorumludur.
Buna göre, işyerinin devri veya intikali durumunda, yeni işveren, eski işverenin borçlarından dolayı müştereken ve müteselsilen sorumlu tutulmakta; işyerini devreden işverenin ise, devir tarihine kadar olan borçlardan dolayı sorumluluğu devam etmektedir.
Dolayısıyla, işyerini devir alan ya da kendisine intikal eden işverenlerin, 6736 sayılı Kanuna göre peşin veya taksitle ödeme başvurusunda bulunmaları halinde, devir veya intikal tarihinden sonraki borçlarla birlikte, devir veya intikal tarihinden önceki borçlar da kapsama dahil edilecektir.
İşyerini devreden işverenlerin, 6736 sayılı Kanuna göre başvuruda bulunmaları halinde ise yalnızca devir tarihinden önceki kapsama giren borçlar, peşin veya taksitler halinde ödenecektir.
Diğer taraftan,
-5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesinin yirminci fıkrasına göre, Kurumun sigorta primleri ve diğer alacakları, haklı bir sebep olmaksızın anılan Kanunda belirtilen sürelerde ödenmez ise kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlileri, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcileri Kuruma karşı işverenleri ile birlikte müştereken ve müteselsilen,
 -6183 sayılı Kanunun 35 inci maddesine göre ise, limited şirket ortakları, şirketten tahsil imkanı bulunmayan Kurum alacağından sermaye hisseleri oranında doğrudan doğruya,
sorumlu tutulmuşlardır.
Bu nedenle, kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlilerinin, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcilerinin veya limited şirket ortaklarının görev yaptıkları veya ortaklık sıfatlarının devam ettiği sürelerden kaynaklanan borçları için 6736 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunmaları halinde, yalnızca kapsama giren ve sorumlu oldukları borçlar peşin veya taksitle ödenebilecektir.
Ancak, gerek işyerini devir eden işverenlerin, gerekse kamu idarelerinin tahakkuk ve tediye ile görevli kamu görevlilerinin, tüzel kişiliği haiz diğer işverenlerin şirket yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere üst düzeydeki yönetici veya yetkilileri ile kanuni temsilcilerinin veya limited şirket ortaklarının sorumlu oldukları dönemlere ilişkin borçları için 6736 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunmaları halinde, söz konusu işlemler manuel olarak yapılacaktır.
13.7- Alt işverenlerin borçları
5510 sayılı Kanunun 12 nci maddesine göre, alt işverenlerin Kurumumuza olan borçlarından, alt işveren ile birlikte asıl işveren de sorumlu tutulmuştur.
Dolayısıyla, alt işvereni bulunan işverenlerin, 6736 sayılı Kanun kapsamına giren borçları için başvuruda bulunmaları halinde, asıl işverenin borçlarının yanı sıra alt işverenlerin borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.
Diğer taraftan, asıl işveren tarafından 6736 sayılı Kanuna istinaden yapılacak başvuru sırasında, varsa alt işverenin borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dahil edileceğinden, asıl işverenden, daha sonraki bir tarihte anılan Kanuna istinaden başvuruda bulunulmayacağına dair alt işverenlerden alınmış bir örneği Ek:5/a’ da yer alan taahhütnamenin getirilmesi istenilecektir.
Buna karşın, asıl işverenin başvurusundan önce alt işverenin kendi borcu için 6736 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunması halinde, başvuruda bulunan alt işverenin kapsama giren borcu anılan Kanuna istinaden peşin veya taksitle ödenebilecek, ancak Kurumla ihtilaf yaratmayacağına ilişkin asıl işverenden alınmış bir örneği Ek:5/b’ de yer alan taahhütnamenin getirilmesi alt işverenden istenecektir.
Hal böyle olmakla birlikte, gerek asıl işverenlerin, gerekse alt işverenlerin 6736 sayılı Kanuna istinaden başvuruda bulunmaları ve asıl işverenlerin, alt işverenlerden; alt işverenlerin ise asıl işverenlerden taahhütname alamamaları halinde,
-Asıl işverenlerin borçları, alt işverenlerin borçları da dahil edilerek elektronik ortamda,
-Alt işverenlerin borçları ise, yalnızca kendi borçlarını kapsayacak şekilde manuel ortamda yapılandırılacaktır.
Ancak, bu durumda, gerek asıl işverenin, gerekse alt işverenin kapsama giren borçlarını ödemesi halinde, alt işverenin borçları mükerrer tahsil edilmiş olacağından, mükerrer tahsil edilmiş olan tutarlar asıl işverenlerin varsa borçlarına mahsup edilecek, borcunun bulunmaması halinde ise faizsiz olarak iade edilecektir.
13.8- Yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle incelemeye sevk edilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden dolayı tahakkuk eden alacaklar
Bilindiği gibi, İşveren Uygulama Tebliğinin 2.2 Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin Kuruma Verilmesi başlıklı bölümünün üçüncü fıkrasında, “Yasal süresi dışında verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin Yönetmeliğin 103 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen açıklamalar uyarınca incelemeye sevk edilmesi ve işverenlerce inceleme sonucu beklenilmeksizin tahakkuk eden primlerin gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte ödenmek istenilmesi halinde, incelemeye sevk edilen aylık prim ve hizmet belgelerinin tahakkuk kısmı, inceleme sonucu beklenilmeksizin işleme alınacak, hizmet kısmı (sigortalıların yer aldığı bölüm) ise yapılacak incelemenin ardından uygun görülmesi halinde işleme alınacaktır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.
Bu bağlamda, 2016/Haziran ve önceki aylara ilişkin olup yasal süresi geçirildikten sonra Kurumumuza verilen ve doğruluğunun tespiti amacıyla incelemeye sevk edilen aylık prim ve hizmet belgelerinin Kanun yürürlük tarihi ve önceki bir tarihte Kuruma verilmiş olması ve bahse konu işverenlerin yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuş olmaları halinde, söz konusu prim belgelerinin tahakkuk işlemleri yapılarak, oluşan prim borçları yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir. Söz konusu prim belgelerinin hizmet kısmı ise yapılacak incelemenin ardından uygun görülmesi halinde işleme alınacaktır.
Ayrıca söz konusu prim belgelerinin tahakkuk işlemleri yapılarak, oluşan idari para cezaları ilgililere tebliğ edilecek ve kesinleşmiş idari para cezası borçları da yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.
Buna karşın, defter tutmakla yükümlü bulunmayan işverenlerce, söz konusu üç aylık süre geçirildikten sonra Kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinin doğruluğu fiilen yapılan denetimler sonucunda tespit edilmediği sürece, söz konusu prim belgeleri işleme alınmayarak işyeri dosyasında muhafaza edilecek ve durum bir yazı ile ilgililere bildirilecektir.
13.9- Yersiz yararlanılan sigorta primi teşvik, destek ve indirimlere ilişkin kayıtların düzeltilmesinden sonra yapılandırma işlemlerine başlanılması
5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan alacakların yapılandırma işlemlerinden önce, 2016/Haziran ve önceki aylara ilişkin olmak üzere, sigorta primi teşvik, indirim ve desteklerden yersiz yararlanmaya ilişkin hatalı kayıtlar ünitelerimizce re’sen düzeltildikten sonra yapılandırma işlemleri yerine getirilecek, dolayısıyla yersiz yararlanma kayıtlarına ilişkin tahakkuk işlemleri yapılmak suretiyle, ortaya çıkacak fark primler de yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.
13.10- Sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılması Bilindiği üzere, halen uygulamada olan sigorta primi teşviklerinden (4857 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi ve 4447 sayılı Kanunun 50 nci maddesinde öngörülen teşvikler hariç) yararlanılabilmesi için yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borcunun bulunmaması veya bulunmakla birlikte bu borçların 6183 sayılı Kanun veya çeşitli kanunlar uyarınca taksitlendirilmiş veya yapılandırılmış olması, ayrıca taksitlendirme ve yapılandırma işleminin de bozulmamış olması gerekmektedir.
Bu bağlamda, 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde, başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması, yapılandırmaya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, sigorta primi teşvik, indirim ve desteklerden yararlanılması mümkün olacaktır. ÖRNEK : (A) Anonim Şirketinin 6736 sayılı Kanun kapsamında 9/9/2016 tarihinde yeniden yapılandırma başvurusunda bulunduğu ve yapılandırma kapsamına girmeyen 2016/Temmuz ayına ilişkin prim borcunun bulunduğu varsayıldığında, anılan işverenin 2016/Ağustos ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesini, 05510 kanun numarasını seçmek suretiyle göndermesi mümkün bulunmamaktadır.
Kurumumuza olan borçları 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış işverenlerin yapılandırma kapsamındaki ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemiş olmaları nedeniyle, yapılandırma işleminin bozulduğu durumlarda, bozma koşulunun oluştuğu aydan itibaren, bahse konu borçlar ödenmediği sürece sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanılması mümkün olmadığı gibi, bozma koşulunun oluştuğu aydan itibaren sigorta primi teşvik, destek ve indirimden yararlanmak üzere kanun numarası ile verilen belgeler için iptal nitelikte, kanun numarası seçilmeksizin asıl/ek nitelikte aylık prim ve hizmet belgesi ünitelerimizce re’sen düzeltilerek, yersiz karşılanan prim tutarları gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte tahsil edilecektir.
Diğer taraftan, gerek peşin ödeme, gerekse taksitle ödemek üzere 6736 sayılı Kanun kapsamında Kurumumuza olan borçları yapılandırılmış işverenlerin, 2/1/2017 tarihine kadar peşin ya da ilk taksiti ödememeleri halinde, 6736 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 19/8/2016 tarihinden 2/1/2017 tarihine kadar borcu olmasına rağmen yararlandığı sigorta primi teşvik, destek ve indirimler de gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte geri alınacaktır.
Ayrıca 5510 sayılı Kanunun ek 9 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin Kuruma prim ve idari para cezası borcu olması halinde bu borçların 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılması durumunda başvuruda bulunulan tarihten itibaren, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş başkaca borçların bulunmaması, yapılandırmaya ilişkin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi kaydıyla, sigorta primi teşvik, indirim ve desteklerden yararlandırılması mümkün olacaktır.
13.11- Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmaması gerektiği halde yararlanan işverenlerle ilgili yapılacak işlemler
İşverenlere Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara Dair Tebliğ uyarınca, işverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için 2008/Ekim ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerinden başlanılarak, aylık prim ve hizmet belgesinin Kuruma verilmesi gereken yasal sürenin son günü itibariyle, Türkiye genelinde kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili ve alt işveren olarak işlem gördüğü işyerlerinden kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı ile gerçek kişi olması halinde ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim ve buna ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçları toplamı, aylık asgari ücretin brüt tutarından fazla olan işverenler, aylık prim ve hizmet belgelerini, 05084, 85084, 05615, 85615, 55225, 25225, 05746,15746, 25510, 16322, 26322, 46486, 56486 veya 66486 kanun numaralarını seçmek suretiyle düzenleyerek Kuruma göndermişler ise, bu işverenlerden, yapılacak bir ay süreli tebligat ile muaccel olan borçlarının tamamının, yazının tebliğinden itibaren bir aylık süre içinde ödenmesinin istenilmesi gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen kanun numaraları seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgelerinin Kuruma gönderilmesi gereken yasal sürenin son günü itibariyle, yasal ödeme süresi geçmiş borçları toplamı aylık asgari ücretin brüt tutarı üzerinde olan borçlulara, bahse konu borçların bir aylık süre içinde ödenmesi hususunda yapılan tebligat üzerine bir aylık sürenin son gününün yapılandırma başvuru süresi içinde olması ve söz konusu borçların yapılandırma kapsamında tamamen ödenmesi kaydıyla bahse konu sigorta prim teşvik ve desteklerden de usulüne uygun yararlanmış olduğu kabul edilecektir.
Buna karşın, bahse konu borçların bir aylık süre içinde ödenmesi hususunda yapılan tebligat üzerine bir aylık sürenin son gününe kadar yapılandırma başvuru süresi içinde başvuruda bulunulmaması ya da bir aylık süre içinde bu borçların ödenmemiş olması halinde bahse konu sigorta prim teşvik ve desteklerden yersiz yararlandığı kabul edilerek yersiz yararlanmış olduğu teşvik ve destekler geri alınacaktır.
Diğer taraftan, kapsama giren borçların 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmış olması nedeniyle, devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanan işverenlerin, ödeme yükümlülüklerini yerine getirmemeleri nedeniyle, yapılandırma hükümlerinden yararlanma hakkını kaybetmeleri halinde, bakiye alacakların 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin ikinci fıkrasına göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammı ile birlikte bir aylık süre içinde ödenmesi hususu ilgililere 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecektir.
Borçların bir aylık süre içinde ödenmesi halinde devlet yardımı, teşvik ve desteklerden usulüne uygun olarak yararlanıldığı kabul edilerek herhangi bir işlem yapılmayacaktır.
13.12- Devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanmak amacıyla düzenlenecek yazılar
5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin altıncı fıkrasına göre, devlet yardımı, teşvik ve 49/59 desteklerden yararlanabilmek için, işverenlerden yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığına (aylık brüt asgari ücrete kadar olan borçlar hariç) veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına dair belgenin istenilmesi zorunludur.
Anılan Kanun hükmüne göre, Devlet yardımı, teşvik ve desteklerin verilmesinden önce, işverenin Türkiye genelinde kendi adına tescil edilmiş işyerleri ile ortak, üst düzey yönetici, işveren vekili ve alt işveren olarak işlem gördüğü işyerlerinden, işverenin gerçek kişi olması halinde, ayrıca kendi sigortalılığından kaynaklanan yasal ödeme süresi geçmiş prim borçları ile idari para cezası borçlarının olup olmadığı sorgulanmaktadır.
İşverenlerin, Devlet yardımları ile teşvik ve desteklerden yararlanabilmeleri için; Türkiye genelinde yazının verildiği tarih itibarıyla muaccel borçlarının bulunmaması veya borçlarının tecil ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olması gerekmektedir.
 Buna göre, 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan işverenlerin devlet yardımı, teşvik ve desteklerden yararlanabilmesi amacıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının olup olmadığının sorgulanması sırasında;
- Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırma kapsamına girmeyen yasal ödeme süresi geçmiş borçlarının bulunmaması (aylık brüt asgari ücrete kadar olan borçlar hariç) ve 6736 sayılı Kanun kapsamında yeniden yapılandırılmış olan borçlarının tamamını ödemeleri,
-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara, yapılandırılmış olan borçlara ilişkin ilk taksitin ödenmiş olması ve yapılandırma kapsamına girmeyen borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin toplamının aylık brüt asgari ücret tutarı ve altında olması,
kaydıyla yasal ödeme süresi geçmiş prim ve idari para cezası borçlarının bulunmadığı kabul edilecektir.
13.13- İhalelere katılabilmek, hak ediş ödemesi veya yapı kullanma izin belgesi/teminat iadesi alabilmek amacıyla yapılan başvurulara istinaden düzenlenecek yazılar
a) İhalelere katılabilmek amacıyla düzenlenecek yazılar
Bilindiği üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “İhaleye Katılımda Yeterlilik Kuralları” başlıklı 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (c) bendinde, Türkiye’nin veya kendi ülkesinin mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu bulunan isteklilerin ihale dışında bırakılacağı hükme bağlanmıştır.
Kamu İhale Genel Tebliğinde ise, ihaleye katılacak olan isteklilerin, ihale tarihi itibariyle;
I- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının,
 (a) bendi kapsamında gerek kendi adına çalıştırdığı, gerekse ortağı veya işveren vekili ya da üst düzey yönetici olduğu şirketlerde çalıştırılan sigortalılardan dolayı sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 3 katını aşmayan,
 (b) bendi kapsamında (gerçek kişi işverenlerin) kendi sigortalılığından dolayı (Genel Sağlı Sigorta primi de dahil), sigorta primine esas aylık kazanç alt sınırının 3 katını aşmayan,
(c) bendi kapsamında çalıştırdığı sigortalılardan dolayı, sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 3 katını aşmayan,
yasal ödeme süresi geçmiş prim ve prime ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının,
II-Kendisinden iş alan alt işverenlerin kendi adlarına çalıştırdıkları ve 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamına giren sigortalılardan dolayı, sigorta primine esas aylık kazanç üst sınırının 6 katını aşmayan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının,
III- 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tecil ve taksitlendirilmiş ya da çeşitli kanunlar gereğince yeniden yapılandırılmış olan yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi ve işsizlik sigortası primi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının,
IV-Tasarrufa teşvik kesintisi ve katkı tutarları, konut edindirme yardımı, idari para cezası, özel işlem vergisi, eğitime katkı payı ve damga vergisi ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının,
kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olarak değerlendirilmeyeceği öngörülmüştür.
Buna göre, ihalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığına ilişkin yazı talep eden işverenlerin, 6736 sayılı Kanun uyarınca 19/8/2016 tarihi itibariyle hesaplanan borçları ile 6736 sayılı Kanun kapsamına girmeyen ve ihale tarihi itibariyle hesaplanan borçlarının toplamının yukarıda belirtilen limitlerin üzerinde olması halinde;
-Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlulara, 6736 sayılı Kanun uyarınca yeniden yapılandırılmış olan borçlarının (idari para cezası borçları hariç) tamamını ödedikleri tarih itibariyle 6736 sayılı Kanun kapsamına girmeyen muaccel borçların toplamının yukarıda belirtilen limitlerin altında olması kaydıyla,
-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlulara, 6736 sayılı Kanun kapsamına girmeyen muaccel borçları ile yapılandırılmış olan borçlarından (idari para cezası borçları hariç) ilk taksitin ödenmiş olması ve vadesi geçtiği halde ihale tarihi itibariyle ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksitlerinin toplamının yukarıda belirtilen limitlerin altında olması ve anılan Kanun hükümlerinden yararlanma hakkının devam etmesi kaydıyla,
 - İhalelere katılmak amacıyla kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olup olmadığına ilişkin yazı talep eden işverenlerin, 19/8/2016 tarihi itibarıyla hesaplanan borçları ile anılan Kanun kapsamına girmeyen borçlarının ihale tarihi itibariyle toplamının yukarıda belirtilen limitlerin altında olması halinde, ihale tarihi itibariyle bu Kanun hükümlerinden yararlanma hakkı kaybedilmediği takdirde, kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcunun bulunmadığı yönünde yazılar verilecektir.
b)Hakediş ödemelerine ilişkin düzenlenecek yazılar
Bilindiği üzere, 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin ikinci fıkrasına göre işverenlerin hakedişleri, Kuruma idari para cezası, prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması kaydıyla ödenmektedir.
Bu bağlamda, idarelerce, işverenlerin muaccel borcunun olup olmadığının manuel veya elektronik ortamda sorgulandığı durumlarda, yeniden yapılandırılan borçlardan dolayı;
 -Peşin ödeme yolunu tercih eden borçlular için; yapılandırma kapsamına giren borçların tamamının ödenmesi ve kapsama girmeyen muaccel borçlarının da bulunmaması kaydıyla,
-Taksitle ödeme yolunu tercih eden borçlular için; vadesi geçtiği halde ödenmemiş veya eksik ödenmiş taksiti ile kapsama girmeyen muaccel borcunun bulunmaması kaydıyla, Hak ediş ödemesine esas borcu yoktur yazıları verilecektir.
c)Yapı kullanım izin belgesi/teminat iadesi alabilmek amacıyla yapılan başvurulara ilişkin düzenlenecek yazılar 5510 sayılı Kanunun 90 ıncı maddesinin;
-İkinci fıkrasına istinaden, işverenlerin kesin teminatları, ihale konusu işle ilgili olarak Kurumumuza borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra iade edilmektedir.
-Dördüncü fıkrasına istinaden, geçici iskan veya yapı kullanım izin belgeleri, yapılan inşaat dolayısıyla Kurumumuza borçlarının bulunmadığının tespit edilmesinden sonra verilmektedir.
6736 sayılı Kanun kapsamına giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek üzere başvuruda bulunmuş olan ihale konusu işyeri ve özel nitelikteki inşaat işyeri işverenlerinin, kapsama giren borçları ile birlikte kapsama girmeyen diğer borçlarının tamamını ödemeleri kaydıyla ilişiksizlik belgesi/teminat iadesi yazısı verilecektir. Ancak, taksitleri düzenli olarak ödense dahi, kapsama giren ve girmeyen borçların tamamı ödenmediği sürece söz konusu yazılar verilmeyecektir.
Geçici kabulü noksansız olarak yapılmış ihale konusu işler veya bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar için, gerek yapılandırma kapsamına giren, gerekse girmeyen borçlarını karşılayacak miktarda, bankalar ve özel finans kurumlarından alınmış teminat mektuplarının ya da Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetlerinin veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin teminat olarak verilmesi halinde, yapılandırılmış olan borçların ödenmesi beklenilmeden ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı verilebilecektir.
Süresiz ve kesin banka teminat mektubu veya Devlet iç borçlanma senetleri ya da bu senetler yerine düzenlenen belgeleri teminat olarak vererek yapılandırma başvurusunda bulunan ve ilişiksizlik belgesi/teminat iade yazısı talep eden işverenlerin ödeme yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi nedeniyle 6736 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanma hakkını kaybedilebileceği göz önüne alınarak, talep edilen taksit süresi de dikkate alınarak ilave teminat alınacaktır.
Bu şekilde yapılacak olan başvurular sırasında alınacak olan teminat tutarı ise; kapsama giren ve girmeyen borç asıllarına ilişiksizlik belgesinin verileceği tarihe kadar 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre hesaplanacak toplam borç üzerinden;
(Taksit süresi)x(Taksitlendirme başvurusunda bulunulan tarihten önceki ay için gerçekleşmiş DİBS oranı) = (İlave teminat oranı) (İlave teminat tutarı) = (Toplam borç tutarı) x (İlave teminat oranı) / (100) (Alınacak toplam teminat) = (Toplam borç tutarı) + (İlave teminat tutarı) formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.
13.14- Kapsama giren borçlar nedeniyle taşınır ve taşınmaz mallara konulan hacizler ile alınan teminatlar
 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin onbirinci fıkrasında; “Bu Kanuna göre ödenecek alacaklarla ilgili olarak, tatbik edilen hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılır ve buna isabet eden teminatlar iade edilir….” hükmü yer almaktadır.
Buna göre, yapılandırma başvurusunda bulunulması halinde kapsama giren alacaklarla ilgili tatbik edilen hacizler, yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, söz konusu ödemelere isabet eden tutardaki teminatlar ise iade edilecektir.
Bu bağlamda, kapsama giren borçlarını peşin veya taksitler halinde ödemek amacıyla başvuruda bulunan borçlular hakkında tatbik edilmiş olan hak ve alacak hacizleri ile taşınır ve taşınmaz mal hacizleri hakkında aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılacaktır.
a) Hak ve alacak hacizlerinin kaldırılması
Kurumumuza olan borçlarından dolayı üçüncü kişilerdeki hak ve alacaklarına (maaş, aylık, gelir, kira, mevduat, istihkak, hakediş vb.) 6183 sayılı Kanunun 79 uncu maddesine göre haciz konulmuş olan borçluların söz konusu borçları için yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde üçüncü kişiler nezdindeki hak ve alacaklar üzerine konulan hacizler;
-Peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde borcun tamamının ödenmesinin,
-Taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk taksitin ödenmesinin ardından ödemeler nispetinde kaldırılacaktır. Bu şekilde haciz kaldırmalarda ilk taksitin ödendiği tarihe kadar haczedilmiş paraları Kurum hesaplarına aktarılması sağlanacaktır.
Hal böyle olmakla birlikte hak ve alacaklar üzerine konulmuş olan hacizlerin kaldırılmasından önce üçüncü kişiler tarafından Kurum hesaplarına yatırılan paralar,
-Kanunun yürürlük tarihinden önce yatırılmış ise cari usul ve esaslara göre,
-Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında yatırılmış ise peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara, mahsup edilecektir. Kanunun yürürlük tarihinden önce haczedilip bu tarihten sonra Kurum hesaplarına aktarılan tutarın yapılandırılan alacak tutarından fazla olması halinde ise söz konusu paralar varsa kapsama girmeyen diğer alacaklara mahsup edilecek, kapsama girmeyen borcun bulunmaması halinde ise ilgililere iade edilecektir.
Ayrıca, Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında gerek borçlularca gerekse üçüncü kişilerce icra takip dosyasına yapılan her türlü cebri tahsilatlar peşin veya taksitler halinde ödenecek tutarlara mahsup edilecektir.
b) Taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin kaldırılması ve satışların durdurulması
6736 Kanun kapsamına giren alacaklardan dolayı daha önce taşınır ve taşınmaz mallar üzerine haciz tatbik edilmiş ise hacze konu malın birden fazla olması ve her birinin değerinin ayrı ayrı belirlenebilir nitelikte ya da ayrı ayrı tescile konu olması şartıyla haczin devam edeceği malın değerinin en az yapılandırma öncesindeki toplam borç tutarını karşılaması ve borçlu tarafından yazılı olarak talep edilmesi kaydıyla daha önce konulmuş hacizler yapılan ödemeler nispetinde kaldırılacak, alınmış teminatlar ise yine yapılan ödemeler nispetinde iade edilecektir.
Buna göre, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizler;
-Yapılandırma başvuru sırasında peşin ödeme yolunun tercih edilmesi halinde yapılandırılan borcun tamamının ödenmesinin ardından,
-Başvuru sırasında taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ilk taksit tutarının ödenmesi, hacze konu olup yapılandırma kapsamına girmeyen başka bir borcun bulunmaması ve borçlu tarafından talep edilmesi kaydıyla yapılandırma öncesi toplam borç miktarı kadar (kalan asıl alacak + gecikme cezası + gecikme zammı) hacizler baki kalmak kaydıyla,
kaldırılacaktır.
Bu durumdaki hacizlerin kaldırılabilmesi için Kurum haczinin devam edeceği taşınır ve taşınmaz malın satış kabiliyetinin bulunması ve Kurum alacağının tahsilini güçleştirecek ipotek, haciz vb. gibi takyidatların bulunmamasına dikkat edilecektir. Ünitelerimiz Kurum haczinin devam edeceği taşınır/taşınmaz malları belirlemeye yetkilidir.
Daha önce borçlunun malları üzerine haciz uygulanmış ise hacizli mallar teminat yerine geçeceğinden borçlunun teminat değişikliğini talep etmesi halinde değişiklik tarihine kadar aksatılan taksitler ile cari ay primlerinin ödenmiş olması ve yapılandırılmış borç haricinde başkaca borcun bulunmaması ya da yapılandırma dışında olan borcun da tecil ve taksitlendirilmiş olması şartıyla haczin kaldırılması istenilen taşınır ve/veya taşınmazın niteliğinde ve değerinde veya paraya çevrilmesi daha kolay başka bir teminat ile değiştirilmesi mümkün bulunmaktadır.
Buna göre;
-Yapılandırma öncesi haczedilen malların değeri borç tutarından fazla ise yeni verilecek teminatın değeri en az borç aslı ile yapılandırmanın bozulması halinde hesaplanacak gecikme cezası ve gecikme zammı toplamı kadar,
-Yapılandırma öncesi haczedilen malın değeri borç tutarından düşük ise yeni verilecek teminatın değeri en az daha önce haczedilmiş olan malın değeri kadar, ancak teminat değişikliği yapıldığı tarihte yapılan ödemeler sonucu kalan borç miktarı (asıl, gecikme cezası, gecikme zammı toplamı) daha önce haczedilmiş malın değerinin altına düşmesi halinde ise verilecek teminatın değeri kalan borç toplamı (asıl, gecikme cezası, gecikme zammı toplamı) kadar,
olması gerekmektedir.
Ayrıca, yapılandırılan alacaklara ilişkin taksit ödemelerinin devamı sırasında, taşınır ve taşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin ödemeler nispetinde kaldırılmasının talep edilmesi halinde kalan borç miktarı tespit edilirken kalan alacak aslı ile 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine göre hesaplanan gecikme cezası ve gecikme zammının toplamı dikkate alınarak aksatılan taksitler ile cari ay primlerinin ödenmiş olması ve yapılandırılmış borç haricinde başkaca borcun bulunmaması ya da yapılandırma dışında olan borcun da tecil ve taksitlendirilmiş olması gerekmektedir.
Borçlunun teminat değişikliği ile ödemeler nispetinde hacizlerin kaldırılmasına ilişkin talepler alacaklı ünitece değerlendirilecektir.
Yapılandırma talebinde bulunan borçluların, bu borçları için takip haciz ve satış işlemleri durdurulacaktır.
Yapılandırma talebine istinaden haciz ve satış işlemleri durdurulduğundan;
Yapılandırma öncesi trafik tescil kayıtları üzerine yakalama şerhi konulmuş olan ancak henüz trafikten men edilmemiş araçlar üzerindeki Kurum haczinin baki kalması kaydıyla, yakalama şerhlerinin kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulması,
-Yapılandırma öncesi haczedilmiş ve trafikten men edilerek otoparkta çekilmiş araçlar üzerindeki yakalamaların kaldırılması için yapılandırma başvurusunda bulunulmuş ve yediemin ücretinin ödenmiş olması gerekmektedir.
Öte yandan, yapılandırma talebinde bulunmayanların borçları ile yapılandırma talebinde bulunanların yapılandırma kapsamı dışındaki borçları hakkında 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre icra takip işlemlerine devam edilecektir.
c) Hacze konu malların borçlu tarafından satışının talep edilmesi
6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin onbirinci fıkrasında, “… Bu Kanuna göre ödenecek alacaklar nedeniyle tatbik edilen hacizlere konu mallar, borçlunun talebi halinde 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre alacaklı tahsil dairesince satılabilir. Bu talep, Kanun kapsamında ödenmesi gereken tutarların Kanun hükümlerine göre ödenmesine engel teşkil etmez.” hükmü yer almaktadır.
Buna göre, yapılandırma başvurusunda bulunan borçlunun talebi halinde kapsama giren alacaklarla ilgili tatbik edilen hacizlere konu malların cebri satışına yönelik Ek:6’ da bulunan muvafakatname alınarak 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre satılabilecektir. Bu talep, Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksit tutarlarının ödenmesine engel teşkil etmeyecektir.
d) 6183 sayılı Kanun gereğince takip edilen alacaklara ilişkin yapılan takip masrafları
Yapılandırma kapsamına giren dönemler için ilgililer aleyhine 6183 sayılı Kanun gereğince yapılmış olan takip masrafları peşin ödeme sırasında, taksitle ödeme yolunun tercih edilmesi halinde ise ilk ödeme sırasında tahsil edilecektir.
Ödeme planı oluşturulduktan sonra masraf girişi/düzeltilmesi yapılamayacağından yapılandırma işlemleri yapılmadan önce tüm takip masraflarının sisteme girilmesi gerekmektedir.
13.15- 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, Ek 5 inci ve Ek 6 ncı maddeleri ile 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamındaki sigortalılar ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilerin genel sağlık sigortasından yararlanma şartları
Kanunun 8 inci maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi, 60 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi, ek 5 inci ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanlar; bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları halinde yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır.
Borçlarını yapılandırmak için başvuruda bulunan borçluların taksit ödeme süresince tahakkuk eden cari aya ilişkin sigorta primlerini çok zor durum hali olmaksızın bir takvim yılında ikiden fazla vadesinde ödememeleri ya da eksik ödemeleri halinde, belirtilen madde hükümlerine göre yapılandırılan borçlarına ilişkin kalan taksitlerini ödeme haklarını yitirenler sağlık hizmetlerinden yararlanma haklarını kaybedeceklerdir.
Yapılandırma taksitlerinin ödendiği süre içerisinde sigortalılar sağlık hak sahipliğine müstahak olacaktır. Cari döneme ait yapılandırma taksitinin ödenmesi gereken son güne kadar ödenmemesi sonucu yapılandırmanın bozulması halinde, söz konusu kişiler yapılandırmanın bozulduğu tarihe kadar Kurum sağlık yardımlarına müstahak olacaktır.
13.16- Kapsama giren alacaklar dolayısıyla açılan davalardan feragat edilmesi 6736 sayılı Kanunun, 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında; “ Bu madde ile 8 inci madde hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, bu maddelerde belirtilen şartların yanı sıra dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri ve kanun yollarına başvurmamaları şarttır.” ,
10 uncu maddesinin onüçüncü fıkrası “ a) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve ilgili maddeler uyarınca dava açmamaları veya açılan davalardan vazgeçmeleri gereken borçluların, bu Kanun hükümlerinden yararlanabilmeleri için ilgili maddelerde belirlenen başvuru sürelerinde, yazılı olarak bu iradelerini belirtmeleri şarttır. Borçlularca, Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere davadan vazgeçilmesi halinde idarece de ihtilaflar sürdürülmez.
 b) Davadan vazgeçme dilekçeleri ilgili tahsil dairesine verilir ve bu dilekçelerin tahsil dairelerine verildiği tarih, ilgili yargı merciine verildiği tarih sayılarak dilekçeler ilgili yargı merciine gönderilir. Maliye Bakanlığına bağlı tahsil dairelerince tahsili gerektiği halde tahakkuku diğer kamu idarelerince yapılan alacaklara ilişkin ilgili kamu idaresi aleyhine açılmış davalardan vazgeçme dilekçelerinin verileceği idari mercii belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.
c) Bu Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunan ve açtıkları davalardan vazgeçen borçluların bu ihtilaflarıyla ilgili olarak karar tarihine bakılmaksızın bu Kanunun yayımlandığı tarihten sonra tebliğ edilen kararlar uyarınca işlem yapılmaz.
ç) Bu Kanun hükümlerinden yararlanılmak üzere vazgeçilen davalarda verilen kararlar ile hükmedilen yargılama gideri, avukatlık ücreti ve fer’ileri talep edilmez ve bu alacaklar için icra takibi yapılamaz. Vazgeçme tarihinden önce ödenmiş olan yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri geri alınmaz.” hükümleri yer almaktadır.
Buna göre, 6736 sayılı Kanunda öngörülen hükümlerden yararlanmak üzere e-Sigorta kanalıyla veya diğer yollarla başvuran borçluların, kapsama giren borçları nedeniyle dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri veya kanun yollarına başvurmamaları şarttır.
Dolayısıyla, kapsama giren borçları ile ilgili dava açmış veya Kanun yoluna başvurmuş olan borçluların yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmaları halinde, borçlarını peşin veya taksitler yoluyla ödeyebilmeleri için açılmış davalardan feragat ettiklerine dair örneği Ek:7/a’ da yer alan dilekçeyi bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine vermeleri gerekmektedir. Söz konusu dilekçelerin, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine verildiği tarih, yargı merciine verildiği tarih kabul edilecek olup, ilgili sosyal güvenlik il müdürlüğünce/sosyal güvenlik merkezince, bu dilekçeler örneği Ek:7/b’ de yer alan matbu form ile yargı merciine intikal ettirilecektir.
Ayrıca borçlularca yapılandırma başvurusundan önce yargı merciine davadan feragat dilekçesi verilmiş ise söz konusu dilekçenin mahkemeden onaylı bir örneğinin ilgili üniteye verilmesi halinde yapılandırma işlemleri yapılacaktır.
Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan borçlularca davadan vazgeçilmemesi halinde, dava konusu hangi alacak türü ile ilgili ise o alacak türü ile ilgili borçlar yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmeyecektir. Bu durumda, yalnızca dava konusu olmayan diğer alacak türleri yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilecektir.
ÖRNEK: Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunan (A) Limited Şirketinin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları nedeniyle Kurum aleyhine idare mahkemesi nezdinde dava açmış olduğu ve yeniden yapılandırma başvurusu sırasında davadan vazgeçildiğine ilişkin taahhütnamenin verilmemiş olduğu varsayıldığında, anılan işverenin eksik işçilikten kaynaklanan prim borçları dışında kapsama giren borçları 6736 sayılı Kanun uyarınca peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir. Davadan vazgeçildiğine dair taahhütnamenin veya mahkemeden alınacak davadan vazgeçildiğine ilişkin onaylı dilekçenin/yazının Kuruma verilmemesi halinde davadan vazgeçilmediği kabul edilerek, dava konusu alacak türü yeniden yapılandırma kapsamına alınmayacak ve durum 7201 sayılı Kanuna göre tebliğ edilecek bir yazı ile ilgililere bildirilecektir. Davadan vazgeçildiğine dair taahhütname verilmemiş olmasına rağmen, dava konusu alacak türünün de sehven yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmiş olması halinde dava konusu alacak türüne ilişkin yeniden yapılandırma kapsamında ödenen paralar cari usul ve esaslara göre mahsup edilecektir.
Diğer taraftan, yeniden yapılandırma başvurusunun ardından davadan feragat ettiklerine dair dilekçe ile müracaat eden borçlular hakkında Kanunun yürürlük tarihi ve sonrasında tebliğ edilen yargı kararları uyarınca işlem yapılmayacağı gibi yargılama gideri ve vekalet ücreti talebinde de bulunulamayacaktır.
Öte yandan, kapsama giren borçlarla ilgili olarak yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulan tarihten önce açılmış herhangi bir dava bulunmamasına rağmen gerek yeniden yapılandırma sürecinin devam ettiği sürelerde gerekse yeniden yapılandırma sürecinin sona ermesinin ardından kapsama giren borçlar dolayısıyla dava açılması halinde yeniden yapılandırma hükümlerinden yararlanılması mümkün olamayacak, dava süreci ile ilgili işlemler hukuk servislerince ivedilikle ilgili servislere bildirilecektir.
Bu bakımdan, yeniden yapılandırma başvurusunda bulunulan tarihten sonra kapsama giren borçlar dolayısıyla dava açılması halinde bu Kanun hükümlerine göre yapılan ödemeler cari usullere göre mahsup edilerek yeniden yapılandırılması iptal edilecektir.
Yeniden yapılandırma başvurusunda bulunmuş olan borçlular tarafından, Kurum aleyhine açılmış olan davalarla ilgili olarak Kurum tarafından temyize başvurulmuş olması halinde, yine davadan vazgeçildiğine dair taahhütnamenin Kuruma verilmesi gerekmektedir. Aksi halde dava konusu alacak türü ile ilgili borçlar yeniden yapılandırma kapsamına dahil edilmeyerek, varsa kapsama giren diğer alacak türleri peşin veya taksitler halinde ödenebilecektir.
13.17- Red ve iade edilmeyecek alacaklar
6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin onaltıncı fıkrası; “Bu Kanun kapsamına giren alacaklara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce tahsil edilmiş olan tutarlar, bu Kanun kapsamında tahsil edilen tutarlar ile bu maddenin dokuzuncu fıkrası kapsamında yapılan tecile ilişkin olarak 6183 sayılı Kanun veya diğer kanunlar uyarınca ödenen faizlerin bu Kanun hükümlerine dayanılarak red ve iadesi yapılmaz. Ancak, bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında olup dava konusu edilen tarhiyatlara karşılık bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce ödeme yapılmış olması halinde, ödenen bu tutarlar, vergi mahkemesinde esasa ilişkin olarak hiç karar verilmemiş veya verilen kararın bozulması nedeniyle yeniden karar verilmek üzere mahkemesine iade edilmiş davalara konu alacaklar için bu maddeden yararlanılmak üzere yapılan başvurular ile vergi mahkemesince verilmiş terkin kararları üzerine red ve iade edilebilir.” hükmü yer almaktadır.
Buna göre, kapsama giren alacaklar için, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce tahsil edilmiş tutarlar ile 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesine istinaden tahsil edilmiş tecil faizlerinin ilgililere iade edilmesi mümkün bulunmamaktadır.
13.18- Borçların kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi 6736 sayılı Kanuna göre yeniden yapılandırılan alacakların bankalar kanalıyla ödenmesi mümkün olduğu gibi, kredi kartı veya banka kartı ile ödenmesi de mümkün bulunmaktadır.
Bu amaçla, www.sgk.gov.tr adresinden, “E-SGK”/“Kart ile Prim ödeme” seçenekleri işaretlenerek erişilen ekran vasıtasıyla e-devlet şifresi ile ödeme yapılabilecektir.
13.19- Sosyal güvenlik il müdürlüklerinde/sosyal güvenlik merkezlerinde koordinasyonun sağlanması 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalıştırılan sigortalılardan kaynaklanan alacaklar için 6736 sayılı Kanuna istinaden gerek eSigorta kanalıyla, gerekse elden veya posta yoluyla yapılan başvurular üzerine, başvuru formları prim tahakkuk ve tahsilat servislerine intikal ettirilecektir.
Bu durumda;
- İhale konusu işler ile özel nitelikteki inşaat işlerine ilişkin (mahiyet kodu 4 ile başlayan) işyerlerinin borçlarının icraya intikal ettirilip ettirilmediği üzerinde durulmaksızın yeniden yapılandırma işlemleri prim tahakkuk ve tahsilat servislerince,
- Bahse konu sigortalılık statüsünden kaynaklanan diğer alacaklar yönünden ise; başvuruda bulunan borçlular aleyhine icra takibine geçilmiş ve icra takibine geçilmiş olan borçlar tahsil edilmemiş veya kısmen tahsil edilmiş ise başvuru formları icra takip, haciz ve satış servislerine gönderilecek olup, yeniden yapılandırma işlemleri icra takip, haciz ve satış servislerince,
- Ancak icra takip, haciz ve satış servisleri olmayan sosyal güvenlik merkezlerindeki işyerlerinin yapılandırma işlemleri o sosyal güvenlik merkezlerindeki prim tahakkuk ve tahsilat servislerince,
- Başvuruda bulunan borçluların kapsama giren borçlarından icra takibine konu borcun bulunmaması halinde, yeniden yapılandırma işlemleri prim tahakkuk ve tahsilat servislerince,
yapılacaktır.
 Hal böyle olmakla birlikte, prim tahakkuk ve tahsilat servisleri ile icra takip, haciz ve satış servislerinin iş yoğunlukları göz önüne alınarak, gerektiğinde yoğun olan servislerin yükünün azaltılması amacıyla başvuru işlemlerinin diğer servislere yönlendirilmesi için il müdürünce gerekli önlemler alınacak ve servisler arasında gerekli koordinasyon sağlanacaktır.
Borçlu aleyhine icra takibine geçilmiş olması nedeniyle başvuru formunun icra servislerine gönderileceği durumlarda, işyeri dosyasındaki belgelerden takibe konu borç dolayısıyla açılmış bir davanın bulunduğunun anlaşılması halinde davadan feragat edildiğine dair bir dilekçenin alınması amacıyla başvuru formunun yanı sıra açılmış davaya ilişkin belgelerin bir fotokopisi de icra servisine intikal ettirilecektir.
Diğer taraftan, 6736 sayılı Kanun kapsamına giren Kurumumuz alacaklarının yeniden yapılandırılması amacıyla yapılacak başvurular sırasında, ilgili servislerde görevli personelin etkin ve verimli bir şekilde çalışması amacıyla gerekli iş bölümü ve koordinasyon il müdürünce yapılacak, sigortalılarımızın ve işverenlerimizin yeniden yapılandırma başvuruları sırasında ilgili birime yönlendirilmeleri amacıyla bilgilendirme masaları oluşturulacaktır.
Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
6736 SAYILI KANUN KAPSAMINDA UYGULANAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN GENELGENİN EKLER LİSTESİ SIRA NO AÇIKLAMA EK FORM NO 1 5510 s. K 4/1a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin prim, işsizlik primi, eksik işçilik primi, sosyal güvenlik destek primi, idari para cezası, Damga Vergisi, Özel İşlem Vergisi, Eğitime Katkı Payı, borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek:1/a 2 5510 s. K. 4/1b kapsamındaki sigortalıların prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek:1/b 3 5510 s. K. 4/1c kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin emekli keseneği ve kurum karşılığı ile prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek:1/c 4 5510 s. K. 4/1c kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin fiili hizmet süresi zammı ve itibari hizmet süresi borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek:1/ç 5 5510 s. K. 4/1c kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin idari para cezası borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek:1/d 6 5510 s. K. 4/1c kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin ek karşılık prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek:1/e 7 5510 s. K. 4/1a, 4/1b ve 1/10/2008 öncesi için 4/1c kapsamında aylık alanların sosyal güvenlik destek primi borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek: 1/f 8 5510 s. K. 4/1c kapsamında aylık alanların 1/10/2008 tarihi sonrası sosyal güvenlik destek primi borçlarının 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek: 1/g 9 Primini kendisi ödeyen sigortalıların borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu [5510/4/1a İsteğe bağlı sigortalılık (506/Mülga85); (4/1a) Topluluk (Avukat/Noter - 506/mülga 86); Yurt dışı topluluk (5510/5/g); Kısmi süreli çalışanların eksik günlerinin isteğe bağlı ödeyenler; 5510/Ek:5 ; Ek:6; 2925 s. K. kapsamındaki Tarım sigortalıları] Ek:1/h 10 5510 s.K. Ek:9. Maddesi kapsamında 10 günden fazla sigortalı çalıştıran işverenlerin borçlarının yapılandırılmasına ilişkin başvuru formu Ek:1/ı 11 5510 s. K. 60/1(g) kapsamındaki sigortalıların Genel Sağlık Sigortası prim borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek:1/i 12 5326 sayılı Kabahatler Kanuna göre tarımsal kesinti sorumlularına idari para cezası borçlarının yapılandırılmasına dair başvuru formu Ek:1/j 13 TEFE/ÜFE/Yİ-ÜFE Aylık değişim oranlarını gösterir liste Ek:2 14 6736 sayılı Kanuna göre ödenecek eksik işçilik prim borcunun işverene bildirim formu Ek:3 15 Belediye Konsolide Tablosu Ek:4 16 Alt işverenin başvurusu üzerine asıl işverenin muvafakati Ek:5/a 17 Asıl işverence yapılan başvuruya istinaden alt işveren olarak başvuruda bulunmayacağına dair dilekçe Ek:5/b 18 Cebri satış muvafakatnamesi Ek:6 19 Kapsama giren borçlar dolayısıyla açılan davadan vazgeçildiğine dair taahhütname Ek:7/a 20 Davadan vazgeçme taahhütlerinin ilgili mahkemeye intikaline ilişkin üst yazı Ek:7/b