MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Kurumlar Vergisi


03.07.2018 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 49


T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 49
 
Konusu: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi: 03/07/2018
Sayısı: KVK-49 / 2018-3 / Yatırım İndirimi - 35
İlgili olduğu maddeler:  Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298, Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/Z, Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69
İlgili olduğu kazanç türleri: Ticari Kazanç, Zirai Kazanç
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
2018 yılı ikinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 8,69 (yüzde sekiz virgül altmışdokuz) olarak tespit edilmiştir.