MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Diğer Mevzuat >> Diğer Kanunlar


16.08.2018 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN DOKÜMANLARDAKİ DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI (BDS 720) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO:34’ÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI TEBLİĞİ NO: 81


Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DENETLENMİŞ FİNANSAL TABLOLARI İÇEREN
DOKÜMANLARDAKİ DİĞER BİLGİLERE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI
(BDS 720) HAKKINDA TEBLİĞ TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI
TEBLİĞİ NO:34’ÜN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA
DAİR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI
TEBLİĞİ NO: 81
(16 Ağustos 2018 tarih ve 30511 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)
 
MADDE 1 – 14/3/2014 tarihli ve 28941 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetçinin Denetlenmiş Finansal Tabloları İçeren Dokümanlardaki Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları (BDS 720) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği No:34 yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanı yürütür.