MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Kurumlar Vergisi


03.10.2018 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 50


T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Gelir İdaresi Başkanlığı
 
5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 50
 
Konusu: Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı
Tarihi: 03/10/2018                     
Sayısı: KVK-50 / 2018-4 / Yatırım İndirimi – 36
İlgili olduğu maddeler: Vergi Usul Kanunu Mükerrer Madde 298, Kurumlar Vergisi Kanunu Madde 32/A, Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 69.
İlgili olduğu kazanç türleri: Ticari Kazanç, Zirai Kazanç
 
213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına istinaden yıllık olarak hesaplanan ve Bakanlığımızca ilan edilen yeniden değerleme oranına, vergi kanunlarından kaynaklanan nedenlerden dolayı geçici vergi dönemlerinde de ihtiyaç duyulmaktadır.
2018 yılı üçüncü geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı % 14,03 (yüzde ondört virgül sıfır üç) olarak tespit edilmiştir.
 Duyurulur.
Necmi KESKİNSOY
Gelir İdaresi Başkan V.