MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Vergi Usul Kanunu


31.10.2018 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 483)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 502)


Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
 
VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 483)’NDE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SIRA NO: 502)
 
(31 Ekim 2018 tarih ve 30581 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)
 
MADDE 1 – 30/9/2017 tarihli ve 30196 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ve 5 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “1/10/2018” ibareleri “1/1/2019” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.