MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Gelir Vergisi


27.07.2019 MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 6)


Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
 
MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİ GENEL TEBLİĞİ
(SIRA NO: 1)’NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TEBLİĞ (SIRA NO: 6)
 
(27 Temmuz 2019 tarih ve 30844 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)
 
MADDE 1– 18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No:1)’nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Diğer maddeleri 1/1/2020 tarihinde,”
MADDE 2– Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3– Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı müştereken yürütür.