MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Diğer Vergi Kanunları


03.03.2020 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SERİ: A SIRA NO: 12)


Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:
 
TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ SERİ: A SIRA NO: 1’DE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
(SERİ: A SIRA NO: 12)
 
(3 Mart 2020 tarih ve 31057 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)
 
MADDE 1 – 30/6/2007 tarihli ve 26568 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’in Birinci Kısım, İkinci Bölümünün “V. Amme Alacağı Ödenmeden Yapılmayacak İşlemler ile İşlem Yapanların Sorumlulukları” başlıklı bölümünün 2 ve 4 numaralı alt bölümlerinde yer alan “2.000,-” ibareleri “5.000,-” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.                              
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.