MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Vergi Usul Kanunu


07.04.2021 RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK


Hazine ve Maliye Bakanlığından:
 
RAPOR DEĞERLENDİRME KOMİSYONLARININ OLUŞTURULMASI İLE
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
(7 Nisan 2021 tarih ve 31447 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)
 
MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “Maliye Bakanını” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanını” olarak, (b) bendinde yer alan “Maliye Bakanlığını” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığını” olarak, (e) bendinde yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin birinci ve üçüncü fıkralarında yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “grup” ibaresi “daire” olarak değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(4) Başkanlık, Merkezi Rapor Değerlendirme Komisyonunun iş ve işlemlerinin yürütülmesine yardımcı olmak ve Komisyona görüş sunmak üzere yeterli sayıda Vergi Müfettişini raportör olarak görevlendirebilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kararname, tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “kararname, tüzük” ibareleri “Cumhurbaşkanı kararı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kararname, tüzük” ibaresi “Cumhurbaşkanı kararı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Grup” ibareleri “Daire” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanlığınca” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanlığınca” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Maliye Bakanı” ibaresi “Hazine ve Maliye Bakanı” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 10 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 11 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.