MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Vergi Usul Kanunu


04.09.2021 –– 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67 nci Maddesinde Yer Alan Tevkifat Oranları Hakkında Karar (Karar Sayısı: 4454)


193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı Kanunun mezkûr maddesi gereğince karar verilmiştir. 3 Eylül 2021 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI 3/9/2021 TARİHLİ VE 4454 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ KARAR MADDE 1– 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının; a) (a) bendinin (1) numaralı alt bendinde yer alan; 1) “hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile” ibaresi “hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar,” şeklinde, 2) “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için” ibaresi “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için” şeklinde, b) (ç) bendinde yer alan; 1) “hisse senedi yoğun fonların katılma belgelerinden elde edilen kazançlar ile” ibaresi “hisse senedi yoğun fonların katılma paylarından elde edilen kazançlar,” şeklinde, 2) “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar için” ibaresi “altına dayalı kira sertifikalarından elde edilen kazançlar ile iki yıldan fazla süreyle elde tutulan girişim sermayesi yatırım fonu ve gayrimenkul yatırım fonu katılma paylarından elde edilen kazançlar için” şeklinde, değiştirilmiştir. MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer. MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.