MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Vergi Usul Kanunu


27.12.2008 VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 389)


Vergi Usul Kanununun 315 inci maddesinde 5024 sayılı Kanunla (1) yapılan değişiklikle, amortisman oranlarının iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri dikkate alınmak suretiyle Bakanlığımızca belirleneceği hükme bağlanmıştır.
Bu hükme istinaden belirlenen oranlar, iktisadi kıymetlerin kullanıldıkları yerler itibariyle 333 (2) , 339 (3) ve 365 (4) Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ekindeki listelerde gösterilmiş ve uygulamayla ilgili gerekli açıklamalara yer verilmiştir.
Ancak, söz konusu listelerde yer almayan veya faydalı ömür sürelerinde değişiklik yapılması ihtiyacı hasıl olan iktisadi kıymetlere ilişkin olarak, uygulama birliğini sağlamak amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek duyulmuştur.
1. Listeye Yeni Eklenen İktisadi Kıymetler ve Faydalı Ömürleri Değiştirilen İktisadi Kıymetler ile Tebliğ Ekinde Yer Alan Kıymetlere İlişkin Uygulama Esasları
1/1/2004 tarihinden itibaren aktife giren amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ve uygulanacak amortisman oranları, mükellefler tarafından 339 ve 365 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki liste taranmak suretiyle tespit edilmektedir. Listedeki herhangi bir sınıflandırmada yer almayan amortismana tabi iktisadi kıymetlerin faydalı ömür süreleri ve amortisman oranları, mükelleflerce yapılan başvurular üzerine, Vergi Usul Kanununun 5024 sayılı Kanunla değişik 315 inci maddesinin verdiği yetkiye istinaden Bakanlığımızca belirlenmekte olup, belirlenen süre ve oranlar dikkate alınarak amortisman ayırabilecekleri başvuruda bulunan mükelleflere yazı ile duyurulmaktadır.
Yukarıda açıklanan şekilde Bakanlığımızca belirlenen süre ve oranlar, 339 ve 365 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listenin ilgili bölümlerine yerleştirilmek üzere bu Tebliğ ekinde liste olarak yayımlanmaktadır.
Ayrıca anılan liste ile, 339 ve 365 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleriyle değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki bazı iktisadi kıymetlerin faydalı ömürleri ile amortisman oranlarında değişiklik yapılmaktadır.
Öte yandan 333, 339 ve 365 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ekinde yer alan iktisadi kıymetlere ait faydalı ömür süresi ile amortisman oranlarının itibar tarihi ve uygulamaya ilişkin esaslar hakkında sözü edilen Tebliğlerde yapılan açıklamalar, bu Tebliğ ekinde yer alan iktisadi kıymetler hakkında da geçerli bulunmaktadır.
2. Özel Hesap Dönemine Sahip Olanlar
Kendisine özel hesap dönemi tayin edilmiş mükelleflerin, aktiflerinde yer alan iktisadi kıymetlere ilişkin olarak bu Tebliğ ile ilan edilen yeni amortisman sürelerini Tebliğin yayımlandığı tarihten sonraki ilk geçici vergi döneminden itibaren dikkate almaları gerekmektedir. Sözü edilen iktisadi kıymetler için geçmiş hesap dönemlerinde ve içinde bulunulan hesap dönemine ilişkin olarak önceki geçici vergi dönemlerinde ayrılmış olan amortisman tutarları herhangi bir düzeltme işlemine tabi tutulmayacaktır.
Tebliğ olunur.

(1) 30/12/2003 tarih ve 25332 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
(2) 28/04/2004 tarih ve 25446 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
(3) 24/08/2004 tarih ve 25563 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
(4) 30/12/2006 tarih ve 26392 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

No
Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler
Faydalı
Ömür (Yıl)
Normal
Amortisman
Oranı
 
 
1.2.6.
 
Polyester izolasyonlu çadırlar (Taşıyıcı iskeleti ağırlıklı olarak çelik civatalar ile monte edilmiş çelik konstrüksiyondan veya elektro galvanizle kaplanmış demir konstrüksiyondan oluşan çadır niteliğinde inşa edilmiş yapılar)
4
%25,00
 
1.5.
 
 
Gergili membran sistemleri
6
%16,66
 
 
3.14.13.
 
Ticari amaç dışında elektrik ve ısı formları üretimi için kullanılan kojenerasyon sistemleri (Ticari amaçla kullanılan sistemler, sistem bünyesindeki iktisadi kıymetler bazında ayrı ayrı itfa edilecektir.)
10
%10,00
 
3.78.
 
 
Otopark sistemleri
 
 
 
 
3.78.1.
 
Otopark ücretlendirme sistemi
15
%6,66
 
 
3.78.2.
 
Otopark yönlendirme sistemi
10
%10,00
 
3.83.
 
 
Ticari amaçlı kiralanan iş elbiseleri (işçi önlüğü, işçi tulumu, işçi pantolonu ve benzeri)
3
%33,33
 
3.84.
 
 
Muhtelif parçalardan oluşan, parçaları birbirinden ayrı olarak muhafaza edilen ve değişik yerlere kurulması mümkün olan reklam, tanıtım veya benzeri amaçlarla kullanılabilen, üzerinde ses sistemleri veya değişik elektronik sistemler de barındırabilen kule benzeri yapılar ile pilon (hava kapısı) olarak kullanılan plastik maddeden yapılmış şamandıralar
7
%14,28
 
3.85.
 
 
Çift kovalı temizlik arabaları (ıslak paspaslamada kullanılan, pres ile sıkma özelliğine sahip metal-plastik materyallerden mamül tekerlekli temizlik araçları), temizlik malzemelerinin düzenli bir şekilde bulundurulmasında ve taşınmasında kullanılan metal iskeletli tekerlekli arabalar ve bunların benzerleri.
3
%33,33
 
3.86.
 
 
Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar
5
%20,00
 
 
6.10.8.
 
Römorkör
14
%7,14
 
 
6.12.1.
 
Uçak simülatörleri
10
%10,00
 
6.14.
 
 
Sabit ve gezer vinçler, tavan vinçleri
10
%10,00
 
6.17.
 
 
Bahçelerde, dış sahalarda veya çevre düzenlemesi gibi alanlarda atık maddeler, toprak veya malzeme vb. maddelerin taşınmasında kullanılan el arabaları, malzeme taşımada kullanılan ve tekerlekleri sağa sola dönebilen taşıma arabaları ve bunların benzerleri.
3
%33,33
 
 
7.4.10.
 
Meyve bahçelerinde oluşabilecek don riski zararlarının asgariye indirilmesi için kullanılan, plastik malzemeden mamül ve demir direkler üzerine kurulmuş, motor desteğiyle çalışan rüzgar pervaneleri
10
%10,00
 
7.7.
 
 
Atlar
 
 
 
 
7.7.1.
 
Damızlık olarak kullanılmak üzere iktisap edilen atlar (4 yaşından büyük olanlar)
18
%5,55
 
 
7.7.2.
 
Diğerleri (Aktife alındığı dönemde 2 yaşından büyük yarış atları vb.)
10
%10,00
 
 
 
7.14.13.9.
Seralarda kullanılan iklimlendirme sistemleri (Kontrol cihazları, sensörler, ısıtma, havalandırma, gölgeleme, sisleme, nemlendirme, karbondioksit, enjeksiyon makineleri vb.) ve bitki sulama- gübreleme sistemleri (sulama pompaj ve gübre dozaj makinesi vb.) gibi teknolojik ekipmanlar
10
%10,00
 
 
10.1.7.
 
Demir veya çelik inşaat kalıpları
7
%14,28
 
16.1.
 
 
Meyve suyu konsantresi ve pulp üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (evarporatör, ultra filtre makinesi, püre işleme hattı, filtre tanbur ve pastarazatör vb. )
10
%10,00
 
 
20.5.1.
 
Giysi ve diğer bitmiş ürünlerin imalatında kullanılan üç boyutlu vücut tarama ve ölçüm sistemleri
10
%10,00
 
25.13.
 
 
Filtre ve havalandırma sistemleri imalatında kullanılan filter kağıdı pileleme makineleri, plastik kaynak makineleri, çift kompenantlı dozaj miks makineleri, poliüretan conta döküm robotları, ambalajlamada kullanılan shrink makineleri, pistonlu döndürme makineleri, üç köprülü gönyemele makineleri
6
%16,66
 
27.3.
 
 
Plastik enjeksiyonda kullanılan kalıplar
5
%20,00
 
29.2.
 
 
Çimento üretiminde döner fırınlarda kullanılan ateşe dayanıklı harç ve anker tuğlası (spiral ve magnezit ateş tuğlası)
2
%50,00
 
29.3.
 
 
Çimento üretiminde kullanılan hava körükleri (blower), yüksek basınçlı su pompaları, çimento değirmeni ana tahrik redüktörü
10
%10,00
 
31.10.
 
 
Demir ve profil üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
 
 
 
 
31.10.1.
 
Haddeleme işleminde kullanılan profil giriş ve çıkış yollukları
2
%50,00
 
 
31.10.2.
 
Mamülü istenilen boyuta getiren testere bölümüne sevk eden transfer hatları
4
%25,00
 
 
31.10.3.
 
Hammaddenin üretim prosesine uygun haddeleme sıcaklığına ulaşmasını sağlayan fırınlar, hammaddenin fırından stok bölgesine kadar takip ettği üretim peryodundaki elektrikli makineler ve elektronik cihazlar, haddeleme işleminde kullanılan; lopper, maniblatör, maniblatör role yolu ve redüktörlerin, yatakların yağlanmasını sağlayan prosesteki tüm hidrolik ve pnömatik pistonlar ile üretilen mamüllerin standartlara uygunluğunu tespit edilmesini sağlayan laboratuar malzemeleri
5
%20,00
 
 
31.10.4.
 
Sistemin kullandığı elektriğin konpanzasyonu sağalayan panolar, elektrik ve kumanda odalarınının havalandırılmasını, soğutulmasını sağlayan sistemler, mamülün istenilen boyuta getirilmesini sağlayan hareketli testereler
6
%16,66
 
 
31.10.5.
 
Haddeleme işleminde kullanılan ön redüktörler
7
%14,28
 
 
31.10.6.
 
Hammaddenin fırından stok bölgesine kadar takip ettği üretim peryodunda kullanılan elektrikli makineler ve elektronik cihazlara ait elektrik otomasyon sistemleri, sistemin ihtiyacı olan enerjinin dağıtılmasını sağlayan orta gerilim sistemleri ve trafolar, haddeleşme işleminde kullanılan merdane değiştirme sisitemleri, mamulün paketlenmesinde ve stoklanmasında kullanılan taşıma sistemleri, üretim prosesinde kullanılan tüm ekipmanın altyapı sistemleri
10
%10,00
 
 
31.10.7.
 
Haddeleme prosesinde kullanılan merdanelerin işlenmesini ve stoklanmasını sağlayan sistemler, elektrik ve kumanda odalarında yer alan sistemler, haddeleme işlemlerinde kullanılan universal hadde tezgahları, işgücünün ihtiyacını sağlayan sosyal tesislerde kullanılan iktisadi kıymetler (Genel sııflarda sayılanlar hariç)
15
%6,66
 
32.2.
 
 
Madeni eşya ve demir çelik metal ürünleri imalatında mamüllerin elektrostatik toz boya ile boyanmasında kullanılan iktisadi kıymetler, kontinü toz boya tesisleri vb.(Eksenel konveyörlü fırın, eksenel kabin konveyörü, toz boya kabini, toz boya cihazı ve bunların benzerleri)
10
%10,00
 
32.3.
 
 
Cıvata ve somun imalatında soğuk üretim prosesinde kullanılan cıvata ve somun soğuk dövme makineleri
7
%14,28
 
34.3.
 
 
Otomobil ve benzeri araçların saclarının boyanmasında kullanılan iktisadi kıymetler
8
%12,50
 
 
52.7.1.
 
Minilab fotograf baskı makinesi
4
%25,00
57
 
 
 
Araştırma-Geliştirme harcamaları**
5
%20,00
 
66.4.
 
 
Kara kutu ve hız gösterge sistemi
15
%6,66
67.
 
 
 
Biodizel ve gliserin, butil metil ester, izoktil butil metil ester ile rafine yağ üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
 
 
 
67.1.
 
 
Otomatik yoğunlukölçer, parlama noktası tayin cihazı, bakır şerit korozyonu test aparatı, akma bulutlanma test cihazı, iletkenlik ölçüm cihazı, gaz kromotografisi, autosampler, dijital büret, saf su cihazı, nem tayin cihazı, cam tutucu, kinematik vizkozite ölçüm cihazı, mikro karbon kalıntı test cihazı, renk ölçüm cihazı, soğuk filtre tıkanma noktası test cihazı, hassas terazi, pipet seti, santrifiij, rekraktometre, membran filtre, sterilizatör ve benzeri laboratuar cihazları   
5
%20,00
 
67.2.
 
 
Esanjör, karıştırma tankı, deniz suyu reverse osmos sistemi, metanol ölçüm cihazı gibi makineler
5
%20,00
 
67.3.
 
 
Üretim prosesi otomasyon makinesi
7
%14,28
 
67.4.
 
 
Metil alkol tankı, reaktör
8
%12,50
 
67.5.
 
 
Dekantör, statik mikser, buharlaştırıcı rebolier, evaparsyon sistemi, gliserin stok tankı, separatör, kondenser, katalizör hazırlama tankı, kurutma, ara tank, sabunlaştırma tankı, ham asit yağ tankı, gliserin ağartma makinesi, su soğutma kulesi, vakum grubu, atık su artıma tesisi ve aerobik - anaerobik tanklar, kantar, kompresör, degazör gibi makineler
10
%10,00
 
67.6.
 
 
Gliserin işleme kulesi, hammadde ve mamül tankı, buhar kazanı
15
%6,66
(**)
Mükelleflerin 5220 sayılı Kurumlar Vergisi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunlarında yer alan, “mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları” kapsamında işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri araştırma ve geliştirme faaliyetleri neticesinde, gayri maddi hak niteliğinde aktifleştirilmesi gereken bir kıymete ulaşılması halinde, gayrimaddi hakka yönelik olarak yaptıkları araştırma ve geliştirme harcamaları bu sınıf uyarınca itfa edilecektir. Ancak, mezkur Kanunlar kapsamında ar-ge faaliyeti olarak değerlendirilmeyen, mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirmedikleri, dışarıdan hizmet satın alma yoluyla veya benzeri şekilde gerçekleştirdikleri gayri maddi hakka yönelik harcama tutarları, iktisap edilen veya yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan kıymetin niteliğine göre (patent, formül, dizayn, örnek kalıp vb.), 339 ve 365 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listenin "55. Gayri Maddi İktisadi Kıymetler" sınıfı uyarınca itfa edilecektir.


No
Amortismana Tabi İktisadi Kıymetler
Faydalı
Ömür (Yıl)
Normal
Amortisman
Oranı
 
 
1.2.6.
 
Polyester izolasyonlu çadırlar (Taşıyıcı iskeleti ağırlıklı olarak çelik civatalar ile monte edilmiş çelik konstrüksiyondan veya elektro galvanizle kaplanmış demir konstrüksiyondan oluşan çadır niteliğinde inşa edilmiş yapılar)
4
%25,00
 
1.5.
 
 
Gergili membran sistemleri
6
%16,66
 
 
3.14.13.
 
Ticari amaç dışında elektrik ve ısı formları üretimi için kullanılan kojenerasyon sistemleri (Ticari amaçla kullanılan sistemler, sistem bünyesindeki iktisadi kıymetler bazında ayrı ayrı itfa edilecektir.)
10
%10,00
 
3.78.
 
 
Otopark sistemleri
 
 
 
 
3.78.1.
 
Otopark ücretlendirme sistemi
15
%6,66
 
 
3.78.2.
 
Otopark yönlendirme sistemi
10
%10,00
 
3.83.
 
 
Ticari amaçlı kiralanan iş elbiseleri (işçi önlüğü, işçi tulumu, işçi pantolonu ve benzeri)
3
%33,33
 
3.84.
 
 
Muhtelif parçalardan oluşan, parçaları birbirinden ayrı olarak muhafaza edilen ve değişik yerlere kurulması mümkün olan reklam, tanıtım veya benzeri amaçlarla kullanılabilen, üzerinde ses sistemleri veya değişik elektronik sistemler de barındırabilen kule
7
%14,28
 
3.85.
 
 
Çift kovalı temizlik arabaları (ıslak paspaslamada kullanılan, pres ile sıkma özelliğine sahip metal-plastik materyallerden mamül tekerlekli temizlik araçları), temizlik malzemelerinin düzenli bir şekilde bulundurulmasında ve taşınmasında kullanılan meta
3
%33,33
 
3.86.
 
 
Diğer sınıflarda sayılmayan demirbaşlar
5
%20,00
 
 
6.10.8.
 
Römorkör
14
%7,14
 
 
6.12.1.
 
Uçak simülatörleri
10
%10,00
 
6.14.
 
 
Sabit ve gezer vinçler, tavan vinçleri
10
%10,00
 
6.17.
 
 
Bahçelerde, dış sahalarda veya çevre düzenlemesi gibi alanlarda atık maddeler, toprak veya malzeme vb. maddelerin taşınmasında kullanılan el arabaları, malzeme taşımada kullanılan ve tekerlekleri sağa sola dönebilen taşıma arabaları ve bunların benzerleri
3
%33,33
 
 
7.4.10.
 
Meyve bahçelerinde oluşabilecek don riski zararlarının asgariye indirilmesi için kullanılan, plastik malzemeden mamül ve demir direkler üzerine kurulmuş, motor desteğiyle çalışan rüzgar pervaneleri
10
%10,00
 
7.7.
 
 
Atlar
 
 
 
 
7.7.1.
 
Damızlık olarak kullanılmak üzere iktisap edilen atlar (4 yaşından büyük olanlar)
18
%5,55
 
 
7.7.2.
 
Diğerleri (Aktife alındığı dönemde 2 yaşından büyük yarış atları vb.)
10
%10,00
 
 
 
7.14.13.9.
Seralarda kullanılan iklimlendirme sistemleri (Kontrol cihazları, sensörler, ısıtma, havalandırma, gölgeleme, sisleme, nemlendirme, karbondioksit, enjeksiyon makineleri vb.) ve bitki sulama- gübreleme sistemleri (sulama pompaj ve gübre dozaj makinesi vb.)
10
%10,00
 
 
10.1.7.
 
Demir veya çelik inşaat kalıpları
7
%14,28
 
16.1.
 
 
Meyve suyu konsantresi ve pulp üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler (evarporatör, ultra filtre makinesi, püre işleme hattı, filtre tanbur ve pastarazatör vb. )
10
%10,00
 
 
20.5.1.
 
Giysi ve diğer bitmiş ürünlerin imalatında kullanılan üç boyutlu vücut tarama ve ölçüm sistemleri
10
%10,00
 
25.13.
 
 
Filtre ve havalandırma sistemleri imalatında kullanılan filter kağıdı pileleme makineleri, plastik kaynak makineleri, çift kompenantlı dozaj miks makineleri, poliüretan conta döküm robotları, ambalajlamada kullanılan shrink makineleri, pistonlu döndürme m
6
%16,66
 
27.3.
 
 
Plastik enjeksiyonda kullanılan kalıplar
5
%20,00
 
29.2.
 
 
Çimento üretiminde döner fırınlarda kullanılan ateşe dayanıklı harç ve anker tuğlası (spiral ve magnezit ateş tuğlası)
2
%50,00
 
29.3.
 
 
Çimento üretiminde kullanılan hava körükleri (blower), yüksek basınçlı su pompaları, çimento değirmeni ana tahrik redüktörü
10
%10,00
 
31.10.
 
 
Demir ve profil üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
 
 
 
 
31.10.1.
 
Haddeleme işleminde kullanılan profil giriş ve çıkış yollukları
2
%50,00
 
 
31.10.2.
 
Mamülü istenilen boyuta getiren testere bölümüne sevk eden transfer hatları
4
%25,00
 
 
31.10.3.
 
Hammaddenin üretim prosesine uygun haddeleme sıcaklığına ulaşmasını sağlayan fırınlar, hammaddenin fırından stok bölgesine kadar takip ettği üretim peryodundaki elektrikli makineler ve elektronik cihazlar, haddeleme işleminde kullanılan; lopper, maniblatö
5
%20,00
 
 
31.10.4.
 
Sistemin kullandığı elektriğin konpanzasyonu sağalayan panolar, elektrik ve kumanda odalarınının havalandırılmasını, soğutulmasını sağlayan sistemler, mamülün istenilen boyuta getirilmesini sağlayan hareketli testereler
6
%16,66
 
 
31.10.5.
 
Haddeleme işleminde kullanılan ön redüktörler
7
%14,28
 
 
31.10.6.
 
Hammaddenin fırından stok bölgesine kadar takip ettği üretim peryodunda kullanılan elektrikli makineler ve elektronik cihazlara ait elektrik otomasyon sistemleri, sistemin ihtiyacı olan enerjinin dağıtılmasını sağlayan orta gerilim sistemleri ve trafolar,
10
%10,00
 
 
31.10.7.
 
Haddeleme prosesinde kullanılan merdanelerin işlenmesini ve stoklanmasını sağlayan sistemler, elektrik ve kumanda odalarında yer alan sistemler, haddeleme işlemlerinde kullanılan universal hadde tezgahları, işgücünün ihtiyacını sağlayan sosyal tesislerde
15
%6,66
 
32.2.
 
 
Madeni eşya ve demir çelik metal ürünleri imalatında mamüllerin elektrostatik toz boya ile boyanmasında kullanılan iktisadi kıymetler, kontinü toz boya tesisleri vb.(Eksenel konveyörlü fırın, eksenel kabin konveyörü, toz boya kabini, toz boya cihazı ve bu
10
%10,00
 
32.3.
 
 
Cıvata ve somun imalatında soğuk üretim prosesinde kullanılan cıvata ve somun soğuk dövme makineleri
7
%14,28
 
34.3.
 
 
Otomobil ve benzeri araçların saclarının boyanmasında kullanılan iktisadi kıymetler
8
%12,50
 
 
52.7.1.
 
Minilab fotograf baskı makinesi
4
%25,00
57
 
 
 
Araştırma-Geliştirme harcamaları**
 
 
 
66.4.
 
 
Kara kutu ve hız gösterge sistemi
15
%6,66
67.
 
 
 
Biodizel ve gliserin, butil metil ester, izoktil butil metil ester ile rafine yağ üretiminde kullanılan iktisadi kıymetler
 
 
 
67.1.
 
 
Otomatik yoğunluk ölçer, parlama noktası tayin cihazı, bakır şerit korozyonu test aparatı, akma bulutlanma test cihazı, iletkenlik ölçüm cihazı, gaz kromotografisi, autosampler, dijital büret, saf su cihazı, nem tayin cihazı, cam tutucu, kinematik vizkozi
5
%20,00
 
67.2.
 
 
Esanjör, karıştırma tankı, deniz suyu reverse osmos sistemi, metanol ölçüm cihazı gibi makineler
5
%20,00
 
67.3.
 
 
Üretim prosesi otomasyon makinesi
7
%14,28
 
67.4.
 
 
Metil alkol tankı, reaktör
8
%12,50
 
67.5.
 
 
Dekantör, statik mikser, buharlaştırıcı rebolier, evaparsyon sistemi, gliserin stok tankı, separatör, kondenser, katalizör hazırlama tankı, kurutma, ara tank, sabunlaştırma tankı, ham asit yağ tankı, gliserin ağartma makinesi, su soğutma kulesi, vakum gru
10
%10,00
 
67.6.
 
 
Gliserin işleme kulesi, hammadde ve mamül tankı, buhar kazanı
15
%6,66
 
 
(**)
Mükelleflerin 5220 sayılı Kurumlar Vergisi ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunlarında yer alan, “mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri münhasıran yeni teknoloji ve bilgi arayışına yönelik araştırma ve geliştirme harcamaları” kapsamında işletmeleri bünyesinde gerçekleştirdikleri araştırma ve geliştirme faaliyetleri neticesinde, gayri maddi hak niteliğinde aktifleştirilmesi gereken bir kıymete ulaşılması halinde, gayrimaddi hakka yönelik olarak yaptıkları araştırma ve geliştirme harcamaları bu sınıf uyarınca itfa edilecektir. Ancak, mezkur Kanunlar kapsamında Ar-Ge faaliyeti olarak değerlendirilmeyen, mükelleflerin işletmeleri bünyesinde gerçekleştirmedikleri, dışarıdan hizmet satın alma yoluyla veya benzeri şekilde gerçekleştirdikleri gayrimaddi hakka yönelik harcama tutarları, iktisap edilen veya yapılan araştırmalar sonucu ortaya çıkan kıymetin niteliğine göre, (patent, formül, dizayn, örnek kalıp vb.) 339 ve 365 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekindeki listenin “55. Gayrimaddi İktisadi Kıymetler” sınıfı uyarınca itfa edilecektir.