MEVZUAT

 

Sosyal Sigortalar Mevzuat Arivi >> Sosyal Gvenlik Konular >> Dier Sosyal Gvenlik Konular


16.06.2011 SOSYAL SGORTA LEMLER YNETMELNDE DEKLK YAPILMASINA DAR YNETMELK


Sosyal Gvenlik Kurumu Bakanlndan:
SOSYAL SGORTA LEMLER YNETMELNDE DEKLK
YAPILMASINA DAR YNETMELK
(16 Haziran 2011 tarih ve 27966 sayl Resmi Gazetede yaynlanmtr.)
MADDE 1 12/5/2010 tarihli ve 27579 sayl Resmî Gazetede yaymlanan Sosyal Sigorta lemleri Ynetmeliinin 9 uncu maddesinin;
a) kinci fkrasna aadaki bentler eklenmitir.
g) Kanunun 4 nc maddesi ile istee bal sigortallk hkmleri ve 506 sayl Kanunun geici 20 nci maddesi kapsamnda sigortal olmayan, kendi sigortallklarndan dolay bu kanunlara gre gelir veya aylk almayan ve 18 yan doldurmu olanlardan; tarm veya orman ilerinde hizmet akdiyle sreksiz olarak alanlar.
) Ticari taksi, dolmu ve benzeri nitelikteki ehir ii toplu tama arac iyerlerinde ksmi sreli i szlemesiyle bir veya birden fazla kii tarafndan altrlan ve altklar kii yannda ay ierisinde alma saati sresine gre hesaplanan alma gn says 10 gnden az olacak ekilde alanlar.
h) Kanunun 4 nc maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen ve Kltr ve Turizm Bakanlnca belirlenecek alanlarda ksmi sreli i szlemesiyle bir veya birden fazla kii tarafndan altrlan ve altklar kii yannda ay ierisinde alma saati sresine gre hesaplanan alma gn says 10 gnden az olacak ekilde alanlar.
b) nc fkrasnn (b) bendinde geen zorunlu ibaresi yrrlkten kaldrlm, i kazas ve meslek hastal sigortas ibaresinden sonra gelmek zere , bunlardan bakmakla ykml olunan kii durumunda olmayanlar hakknda ayrca genel salk sigortas ibaresi, () bendine i kazas ve meslek hastal ibaresinden sonra gelmek zere , bunlardan bakmakla ykml olunan kii durumunda olmayanlar hakknda ayrca genel salk sigortas ibaresi eklenmitir.
MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 10 uncu maddesinin birinci fkrasnn () bendinde yer alan, Kanunun 4 nc maddesi birinci fkrasnn (b) bendinin (1) ve (3) numaral alt bentleri ibaresi, Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendieklinde, () bendinde yer alan Kamu idareleri ibaresi, Kamu idarelerinde ve Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamnda saylanlareklinde deitirilmi ve (h) bendine muafiyet belgesiyle belgeleyenler ibaresinden sonra gelmek zere ile 65 yan dolduranlardan talepte bulunanlar ibaresi eklenmitir.
MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 11 inci maddesinin;
a) Birinci ve altnc fkralarnda geen zorunlu ibareleri yrrlkten kaldrlmtr. 
b) Drdnc fkrasnn (a) ve () bentleri aadaki ekilde deitirilmitir.
a) Ticari kazan veya serbest meslek kazanc nedeniyle gerek veya basit usulde gelir vergisi mkellefi olanlarn sigortallklar, bu mkellefiyetlerinin balang tarihi itibaryla balar ve vergi mkellefiyeti ileminin tesis tarihinden itibaren iki ay gememek zere vergi mkellefinin ie balama ilemlerinin tekemml ettirildii tarihten itibaren vergi dairelerince,
) Ky ve mahalle muhtarlarnn sigortallklar, muhtar seildikleri tarih itibaryla balar ve muhtar seildiklerine ilikin mazbatalarn ilgili seim kurulundan aldklar tarihten itibaren il veya ile mlki amirliklerince,
MADDE 4 Ayn Ynetmeliin 14 nc maddesinin;
a) kinci fkrasnn; (a) ve (m) bentleri aadaki ekilde, (), (h), (i) ve (l) bentlerinde yer alan tarihte ibareleri tarihten bir gn ncesinden itibareneklinde deitirilmi, (k) bendine muafiyetin balang tarihi itibariyle ibaresinden sonra gelmek zere yahut 65 yan doldurmas nedeniyle talepte bulunduu tarihten itibaren ibaresi eklenmitir.
a) Ticari kazan veya serbest meslek kazanc nedeniyle gerek veya basit usulde gelir vergisi mkellefi olanlarn sigortallklar, bu mkellefiyetlerinin sona erdii tarih itibaryla sona erer ve vergi mkellefiyeti terk ileminin tesis tarihinden itibaren iki ay gememek zere vergi mkellefinin ii brakma ilemlerinin tekemml ettirildii tarihten itibaren vergi dairelerince ve sigortallarca,
m) 6132 sayl Kanuna tabi jokey ve antrenrlerin sigortallklar, lisanslar yenilenmeyenler iin lisansl olduklar yln sonunda sona erer ve bu tarih Trkiye Jokey Kulb ve sigortallarca,
b) Drdnc fkrasnn (b) bendinde geen zorunlu ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.
c) Ayn maddeye aadaki fkralar eklenmitir.
(9) Sigortalnn Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortallk statleri ile (c) bendinde yer alan sigortallk statsne ayn anda tabi olacak ekilde Kanun kapsamna girmesi halinde ncelikle (c) bendi kapsamnda, (a) ve (b) bentlerinde yer alan sigortallk statlerine tabi olacak ekilde Kanun kapsamna girmesi halinde ise (a) bendi kapsamnda sigortal saylr.
(10) Sigortallk hallerinin akmas nedeniyle Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamndaki sigortall esas alnanlar, yazl talepte bulunmak ve Kanunun 82 nci maddesine gre belirlenen prime esas kazan alt snr ve st snrna ilikin hkmler sakl olmak kaydyla, esas alnmayan (b) bendi kapsamndaki sigortallndan dolay talep tarihinden itibaren prim deyebilirler. Bu fkra hkmlerine gre deme talebinde bulunulduu halde ait olduu ay izleyen ayn sonuna kadar (b) bendi statsnde primlerini demeyenlerin deme hakk der. Bu ekilde denen primler; i kazas ve meslek hastal sigortasndan salanan haklar ynnden, 4 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendi kapsamnda sigortallk statsnde, ksa vadeli sigorta kollarndan salanan dier yardmlar ile uzun vadeli sigorta kollarndan salanan yardmlar ynnden ise 4 nc maddenin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda sigortallk statsnde deerlendirilir.
(11) Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (4) numaral alt bendi ile ayn maddenin birinci fkrasnn (b) bendindeki dier sigortallk statlerine ayn anda tabi olacak ekilde allmas durumunda, (b) bendinin (4) numaral alt bendi dndaki dier sigortallk durumu dikkate alnr.
(12) Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi kapsamnda saylanlar, kendilerine ait veya ortak olduklar iyerlerinden dolay, Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda sigortal olamayacaklarndan bu durumda olanlar hakknda dokuzuncu ve onuncu fkralarda yer alan hkmler uygulanmaz.
MADDE 5 Ayn Ynetmeliin 35 inci maddesinin birinci fkrasna aadaki bent eklenmitir.
c) (a) bendi kapsamnda tarm veya orman ilerinde hizmet akdiyle sreksiz olarak alan sigortallarn i kazas geirmesi halinde, kendileri veya iverenleri tarafndan kazann olduu yerdeki yetkili kolluk kuvvetlerine derhal, Kuruma da en ge i gn iinde,
MADDE 6 Ayn Ynetmeliin 36 nc maddesinin nc fkrasna aadaki bent eklenmitir.
c) (a) bendi kapsamnda tarm veya orman ilerinde hizmet akdiyle sreksiz olarak alan ve meslek hastalna tutulduunu renen sigortallarn kendileri veya bu durum kendisine bildirilen iverenleri tarafndan,
MADDE 7 Ayn Ynetmeliin 40 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki bentler ile ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.
d) Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ve ayn bendin (1), (2) ve (4) numaral alt bentleri kapsamndaki sigortal kadnn, erken doum yapmas halinde doumdan nce kullanamadaltrlamayacak sreler ile istei ve hekimin onayyla douma hafta kalncaya kadar almas durumunda, doum sonrasna ilave edilen her gn iin,
e) Kanunun ek 5 inci maddesinde yer alan tarm ve orman ilerinde sreksiz alan sigortallarn i kazas ve meslek hastal sigorta kollarndan salanan yardmlardan yararlanabilmeleri iin i kazasnn olduu tarihten en az on gn nce tescil edilmi olmalar ve sigortallklarnn sona ermemi olmas, bu Kanuna gre i kazas veya meslek hastalndan dolay geici i gremezlik denei,
(13) Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentleri kapsamndaki sigortallk hallerinin akmas nedeniyle 4 nc maddenin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamndaki sigortall esas alnanlardan (b) bendi kapsamnda prim demek isteyen sigortallarn, i kazas geirmesinin ya da meslek hastalna tutulmasnn (b) bendi kapsamnda iken olduunun tespiti halinde i kazas ve meslek hastal sigortasndan salanan haklar ynnden 4 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendi kapsamnda, hastalk ve analk sigortasndan salanan haklar ynnden 4 nc maddenin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda, i kazas ve meslek hastalnn (a) bendi kapsamnda alrken olduunun belirlenmesi halinde ise ksa vadeli sigorta kollarndan salanan tm haklar ynnden 4 nc maddenin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda deerlendirilir.
MADDE 8 Ayn Ynetmeliin 66 nc maddesinin;
a) kinci fkrasnda yer alan gnlk kazancn %32si ibaresinden sonra gelmek zere ,(i) bendi kapsamnda borlanlacak srelere ilikin genel salk sigortas primlerinin denmi olmas halinde, genel salk sigortas primi denmi bu srelere ilikin borlanma tutarnn % 20si ibaresi, drdnc fkrasnn (b) bendindeki (c) bendine gre, ibaresinden sonra gelmek zere (i) bendine gre borlananlar ise 4 nc maddenin birinci fkrasnn (a) bendine gre, ibaresi eklenmitir.
b) Ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.
(11) 5510 sayl Kanunun 41 inci maddesine gre yaplan borlanmalarda aylk balanmam olmasartyla borlanma tutarnn tamam sigortalnn talebi halinde bir defaya mahsus olmak zere iade edilir.
MADDE 9 Ayn Ynetmeliin 70 inci maddesinin drdnc fkrasnda yer alan belirlenen yan zerinde olanlarla ibaresi yrrlkten kaldrlmtr.
MADDE 10 Ayn Ynetmeliin 88 inci maddesinin birinci fkrasnda yer alan Trk iileri ibaresinden sonra gelmek zere hakknda ibaresi eklenmitir.
MADDE 11 Ayn Ynetmeliin 92 nci maddesinin birinci fkrasna aadaki cmle eklenmitir.
Trkiyede ikamet etmekteyken sosyal gvenlik szlemesi olmayan lkelerde bulunan Trk vatandalarndan istee bal sigortal olmak iin talepte bulunanlarn istee bal sigortallk giri bildirgesinde beyan etmi olduklar Trkiyedeki adresi ikamet adresi olarak esas alnr.
MADDE 12 Ayn Ynetmeliin 94 nc maddesinin altnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.
(6) Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda ay iinde 30 gnden az alan veya tam gn almayan sigortallarn ayn ay iinde istee bal sigortaya prim deyebilmeleri iin ayrca belge istenmez. Bu sigortallardan 4857 sayl Kanuna gre ksmi sreli i szlemesi ile alanlarn istekleri halinde isizlik sigortas primlerinin sigortal ve iveren hissesi oranndaki isizlik sigortas primi alnr. stee bal sigortallardan isizlik sigortas primini deyenlerin, isizlik sigortas primini ait olduu ay takip eden ayn sonuna kadar dememeleri halinde, o aya ait isizlik sigortas primi deme hakk der.
MADDE 13 Ayn Ynetmeliin 95 inci maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi aadaki ekilde deitirilmitir.
a) stee bal sigortalln sona erdirme talebinde bulunanlarn dilekelerinin Kurum kaytlarna intikal ettii aya ait prim borcu bulunmamas halinde talep tarihinden, talepte bulunulan aya ait prim borcu bulunmas halinde ise talep tarihinden nceki primi denmi ayn sonundan,
MADDE 14 Ayn Ynetmeliin 96 nc maddesinin birinci fkrasna aadaki cmle eklenmitir.
Ancak ay ierisinde Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda 30 gnden az almas bulunanlardan aylk alma sresini istee bal sigorta primi demek suretiyle 30 gne tamamlayanlar ile Kanunun 5 inci maddesinin birinci fkrasnn (g) bendine tabi olanlarn bu sreleri (a) bendi kapsamnda sigortallk sresi olarak deerlendirilir.
MADDE 15 Ayn Ynetmeliin 97 nci maddesinin nc fkrasndan sonra gelmek zere aadaki fkralar eklenmitir.
 (4) Kanunun 4 nc maddesi ile istee bal sigortallk hkmleri ve 506 sayl Kanunun geici 20 nci maddesi kapsamnda sigortal olmayan, kendi sigortallklarndan dolay bu kanunlara gre gelir veya aylk almayan ve 18 yan doldurmu olanlardan; kamu idarelerinde alanlar hari olmak zere tarm veya orman ilerinde hizmet akdiyle sreksiz olarak alanlarn prime esas kazanlar Kanunun 82 nci maddesinin alt ve st snrlar arasnda olmak kaydyla kendilerince belirlenir.
(5) Ticari taksi, dolmu ve benzeri nitelikteki toplu tama arac iyerleri ile Kanunun 4 nc maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen Kltr ve Turizm Bakanlnca belirlenecek alanlarda ksmi sreli i szlemesi ile bir veya birden fazla kii tarafndan altrlan ve altklar kii yannda ay ierisinde alma saati sresine gre hesaplanan alma gn says 10 gnden az olan kiilerin, 30 gn zerinden prime esas kazanlar Kanunun 82 nci maddesinin alt ve st snrlar arasnda olmak kaydyla kendilerince belirlenir.
(6) 1/3/2011 tarihinden itibaren bu maddenin drdnc ve beinci fkralarnda belirtilen sigortallardan, 2011 yl iin Kanunun 82 nci maddesine gre belirlenen prime esas gnlk kazan alt snrnn on sekiz katzerinden balanlarak, takip eden her yl iin bir puan artrlmak suretiyle otuz katn gememek zere prim alnr.
MADDE 16 Ayn Ynetmeliin 102 nci maddesinin;
a) Birinci fkrasnda yer alan ile yine rnei Ek-9/Bde bulunan aylk fiilî hizmet sresi zamm prim belgesini, ibaresi , rnei Ek-9/Bde yer alan aylk fiilî hizmet sresi zamm prim belgesi ve Ek-9/B1de yer alan yllk fiilî hizmet sresi zamm prim belgesi ile rnei Ek-9/C ve Ek-9/C1de yer alan yllk itibari hizmet sresi prim belgesini,eklinde, sigortalyaltrmaya son verdii durumda ibaresi sigortalaltrmad takdirde ve 15 gn ibaresi onbe gneklinde deitirilmitir.
b) kinci fkrasnda yer alan ve aylk fiili hizmet sresi zamm prim belgesini, ibaresi , aylk/yllk fiili hizmet sresi zamm prim belgesini ve yllk itibari hizmet sresi prim belgesini,eklinde deitirilmitir.
c) nc fkrasnda yer alan Kurumca karlacak teblide belirtilecek ibaresi Bu maddenin birinci fkras uyarnca ibaresi eklinde deitirilmi ve ayn fkraya (a) bendinde yer alan geriye ynelik olarak ibaresinden sonra gelmek zere denmesine karar verilen cret farklarna ilikin ibaresi ile aadaki bent eklenmitir.
) 24/11/2004 tarihli ve 5258 sayl Aile Hekimlii Pilot Uygulamas Hakknda Kanun hkmlerine gre szlemeli olarak altrlandan, Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi kapsamnda sigortal olan ve her ayn 1i ila 30u arasndaki maademeleri allan ay sonularnn il salk mdrlklerine bildiriminden itibaren onbe gn iinde yaplan aile hekimleri ve aile sal elemanlarna ait aylk prim ve hizmet belgeleri, maademelerinin yaplmas gereken tarihten,
) Onuncu ve onbirinci fkralar yrrlkten kaldrlmtr.
d) Ondrdnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.
(14) Genel bteye dahil dairelerin, zel bteli idarelerin, dner sermayelerin, fonlarn, belediyelerin, il zel idarelerinin, belediyeler ve il zel idareleri tarafndan kurulan birlik ve iletmelerin, bteden yardm alan kurulular ile zel kanunla kurulmu dier kamu kurum, kurul, st kurul ve kurulularn, kamu iktisadi teebbslerinin ve bunlarn bal ortaklklar ile messese ve iletmelerinde ve sermayesinin %50'sinden fazlas kamuya ait olan dier ortaklklarnn, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulularnn ve st kurulularnn, sendikalarn, vakflarn, 5411 sayl Bankaclk Kanunu kapsamndaki kurulularn iyerleri ve toplu i szlemesi yaplan iyerleri ile 50 ve zerinde sigortalnn altrld aylara ilikin zel sektr iyerlerinde eksik gn bildirim nedenlerinin aylk prim ve hizmet belgesinde belirtilmesi yeterlidir. Bu iyerleri iin ayrca eksik gn bildirim formu ile eki belgeler aranmaz.
e) Onbeinci fkrasnda yer alan 15 ibaresi onbeeklinde deitirilmitir.
f) Onaltnc fkras aadaki ekilde deitirilmitir.
(16) Kamu idarelerinde i akdi askya alnanlar ile Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi kapsamnda sigortal olanlardan ilgili kanunlar uyarnca aylksz izinli saylanlar hari olmak zere yalnzca genel salk sigortasna tabi olanlar iin aylk prim ve hizmet belgesi verilmez. Yalnzca genel salk sigortasna tabi olanlardan aylk prim ve hizmet belgesi verilmesi gerekmeyenler iin genel salk sigortas priminin alnmasna esas tahakkuk ilemi Kurumca yaplr.
MADDE 17 Ayn Ynetmeliin 108 inci maddesinin;
a) Drdnc fkrasna aadaki bent eklenmitir.
) 5258 sayl Aile Hekimlii Pilot Uygulamas Hakknda Kanun hkmlerine gre szlemeli olarak altrlandan, Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (c) bendi kapsamnda sigortal olan ve her ayn 1i ila 30u arasndaki maademeleri allan ay sonularnn il salk mdrlklerine bildiriminden itibaren onbe gn iinde yaplan aile hekimleri ve aile sal elemanlarnn primleri, maademelerinin yaplmas gereken tarihten,
b) Ayn maddeye aadaki fkra eklenmitir.
(12) Bu maddede belirtilen prim deme ykmlleri adna nc kiiler tarafndan yaplan demeler de kabul edilir. Bu durum prim deme ykmlsn deitirmez ve nc kiiler lehine bir hak dourmaz.
MADDE 18 Ayn Ynetmeliin 111 inci maddesinin nc fkrasnda yer alan karlacak bir genelge ile aklanr ibaresi zel nitelikteki inaat iyerlerinin asgari iilik uygulamasnda esas alnreklinde deitirilmitir.
MADDE 19 Ayn Ynetmelie aadaki ek 1 inci ve ek 2 nci maddeler eklenmitir.
Tarm veya orman ilerinde hizmet akdiyle sreksiz olarak alanlarn sigortall
EK MADDE 1 (1) Kamu idarelerinin tarm veya orman ilerinde hizmet akdiyle sreksiz olarak altrlanlar hari olmak zere, Kanunun 4 nc maddesi ile istee bal sigortallk hkmleri ve 506 sayl Kanunun geici 20 nci maddesi kapsamnda sigortal olmayan, kendi sigortallklarndan dolay bu kanunlara gre gelir veya aylk almayan ve 18 yan doldurmu olanlardan; tarm veya orman ilerinde hizmet akdiyle sreksiz olarak alanlar, rnei Kurumca hazrlanan ve Kurumca belirlenen ilgili muhtarlk, birlik, kurulu, il veya ile tarm mdrlkleri tarafndan usulne uygun olarak dzenlenip onaylanm belgeleri ile talepte bulunduklar tarihten itibaren sigortal saylrlar.
(2) Bu madde kapsamndaki sigortallk; Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasna istinaden sigortal olarak almaya balayanlarn almaya baladklar tarihten, sigortallklarn sona erdirme talebinde bulunanlarn talep tarihinden, prim borcu bulunanlardan talepte bulunanlarn primi denmi son gnden, gelir ya da aylk talebinde bulunanlarn ayla hak kazanm olmak artyla talep tarihinden, len sigortalnn ise lm tarihinden itibaren sona erer.
(3) Bu madde kapsamndaki sigortallarn Kanunun 4 nc maddesi kapsamnda almaya balamalar halinde, ek 5 inci madde kapsamndaki sigortallklaralmaya baladklar tarihten bir gn nce sona erer. Kanunun 4 nc maddesi kapsamndaki almann sona ermesi halinde, bu madde kapsamndaki almasnn devam etmesi kaydyla almann sona erdii tarihi takip eden gnden itibaren ek 5 inci madde kapsamndaki sigortallklar kendiliinden balar.
(4) Tarm veya orman ilerinde hizmet akdiyle sreksiz olarak alanlar, Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda sigortal saylrlar. Bunlar hakknda ksa vadeli sigorta kollar bakmndan yalnzca i kazas ve meslek hastal sigortas, uzun vadeli sigorta kollar ynnden malullk, yallk ve lm sigortas ile genel salk sigortas hkmleri uygulanr.
(5) Bu madde hkmlerine tabi sigortallarn srekli i gremezlik geliri ya da malullk, yallk ve lm sigortalarndan aylk balanabilmesi iin prim ve prime ilikin her trl borlarnn denmi olmasart aranr.
(6) Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamndaki sigortallar, 82 nci maddeye gre belirlenen prime esas kazancn alt ve st snr arasnda olmak kaydyla sigortal tarafndan belirlenen gnlk kazancn otuz katnn % 34,5i orannda prim derler. Bunun % 20si malûllk, yallk ve lm sigortalar, % 12,5i genel salk sigortas, % 2si i kazas ve meslek hastalklar sigortas primidir.
(7) Bu madde kapsamndaki sigortallarn primlerinin ylda bir veya birden fazla dnem halinde denmesini ve deme tarihlerini belirlemeye Kurum yetkilidir.
(8) Bu madde kapsamndaki sigortallar ile ilgili olarak bu maddede aksine hkm bulunmamas kaydyla Kanunun ilgili hkmleri uygulanr.
Ksmi sreli alan ofr ve sanatlarn sigortallklar
EK MADDE 2 (1) Ticari taksi, dolmu ve benzeri nitelikteki ehir ii toplu tama arac iyerleri ile Kanunun 4 nc maddesinin ikinci fkrasnn (b) bendinde belirtilen ve Kltr ve Turizm Bakanlnca belirlenecek alanlarda ksmi sreli i szlemesiyle bir veya birden fazla kii tarafndan altrlan ve altklar kii yannda ay ierisinde alma saati sresine gre hesaplanan alma gn says 10 gnden az olan kiilerin sigortallklar, bu madde kapsamnda kendileri tarafndan 30 gn zerinden prim demeleri suretiyle salanr.
(2) Kanunun ek 6 nc maddesi kapsamnda sigorta hak ve ykmllkleri; kendilerince veya kendilerini altranlar tarafndan ya da bunlarn ye olduklar meslek odas, birlik veya benzeri kurulularca bildirimin Kuruma yapld tarihten itibaren balar, birinci fkrada belirtilen ekildeki alma durumlarnn son bulmasndan itibaren sona erer.
(3) Kanunun ek 6 nc maddesi kapsamndaki sigortallar hakknda; malûllk, yallk ve lm sigortalar ile genel salk sigortas ve istekleri halinde isizlik sigortas hkmleri uygulanr. Bu sigortallar, 82 nci maddeye gre belirlenen prime esas kazan alt ve st snr arasnda olmak zere kendileri tarafndan belirlenecek gnlk kazancn otuz katnn % 32,5i orannda prim derler. Bu prim orannn % 20si malûllk, yallk ve lm sigortalar, % 12,5i genel salk sigortas primidir. sizlik sigortasna tabi olmay isteyenlerin, sigortal ve iveren hissesi oranndaki isizlik sigortas primini ait olduu ay takip eden ayn sonuna kadar dememeleri halinde, o aya ait isizlik sigortas primini deme haklar der.
(4) Bu madde kapsamnda denen primler, Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda sigortallk olarak deerlendirilir.
(5) Kanunun ek 6 nc maddesi kapsamnda tam sreli alma ile uzun vadeli sigorta kollarna tabi olan sigortallar ile 506 sayl Kanunun geici 20 nci maddesi kapsamndaki sigortallar ve kendi sigortallklarndan dolay gelir veya aylk almakta olanlar, birinci fkrada belirtilen alma durumlar nedeniyle ayrca sigortal olmazlar.
(6) Kurum, bu madde kapsamndaki sigortallarn Kanunun dier hkmlerine gre uzun vadeli sigorta kollarna tabi olma durumlarn dikkate alarak prim deme gn saylarn ve prim deme srelerini belirlemeye, bu sigortallaraltranlara ve altranlarn bal olduu meslek odas, birlik veya benzeri kurululara Kurumca belirlenecek sre iinde bu sigortallarn ie balama ve iten ayrllarn bildirmeleri, bu madde veya bu Kanunun uzun vadeli sigorta kollarn ihtiva eden sigortallk statleri kapsamnda sigortallk kontrolnden sonra altrlmalar, altrldklar sre ierisinde sigortallklarnn devam edip etmedii ve Kurumca verilecek sigortallk belgelerinin periyodik kontroln salama hususunda zorunluluk getirmeye yetkilidir.
(7) Kanunun ek 6 nc maddesi kapsamnda bulunan sigortallaraltranlar ile bunlarn ye olduu meslek odas, birlik veya benzeri kurululara bu madde uyarnca getirilecek bildirim ve kontrol ykmllklerinin yerine getirilmemesi halinde 102 nci madde uyarnca idari para cezas uygulanr.
(8) Kanunun ek 6 nc maddesi kapsamndaki sigortallar ile ilgili olarak, bu maddede aksine hkm bulunmamas kaydyla Kanunun ilgili hkmleri uygulanr.
MADDE 20 Ayn Ynetmeliin geici 6 nc maddesinin beinci fkras aadaki ekilde deitirilmitir.
(5) 1479 ve 2926 sayl kanunlara gre aylk almakta olanlarla Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi kapsamnda almalar nedeniyle geici 2 nci maddeye gre aylk balanacaklara aylk balamaya esas tm hizmetleri dikkate alnmak kaydyla on yl sreyle hastalk sigortas ve genel salk sigortas veya genel salk sigortas primi dememi olanlardan, hastalk sigortas, salk sigortas ve genel salk sigortas primi kesilmi olan sreler dlmek kaydyla, aylklarnn % 10u orannda ve 10 yl tamamlayacak sreyle genel salk sigortas primi kesilir. 10 yldan az hastalk, salk ve genel salk sigortas primi denmi birden fazla dosyadan aylk almas halinde aylk miktar yksek olan dosyadan salk kesintisi yaplr. Kendi sigortall nedeniyle alnan gelir/aylk veya 4 nc maddenin birinci fkrasnn (b) bendi kapsam dndaki statlerden balanan gelir/aylk nedeniyle genel salk sigortals saylanlardan ayrca salk primi kesintisi yaplmaz. Hem gelir hem aylk alanlardan ald gelir nedeniyle genel salk sigortals saylanlardan salk kesintisi yaplmaz. 25/2/2011 tarihinden nce yaplan kesintiler iade edilmez.
MADDE 21 Ayn Ynetmeliin geici 15 inci maddesine aadaki fkralar eklenmitir.
(3) Personel mevzuatna gre alm olduklar disiplin cezas sonucu 23/4/1999 tarihi ile 14/2/2005 tarihleri arasnda memuriyetleri sona erenlerden, 22/6/2006 tarihli ve 5525 sayl Kanun uyarnca haklarnda verilmi disiplin cezalar btn sonular ile ortadan kaldrlanlarn, Kanunun yrrlk tarihinden itibaren 30/6/2011 tarihine kadar Kuruma mracaatlar halinde, grevlerinden ayrldklar tarih ile greve baladklar tarih arasndaki prim veya kesenek denmemi sreleri, grevlerinden ayrldklar derece ve kademelerine prim veya kesenek denmemi veya borlanmak istedikleri srenin her ylna bir derece ve her ylna bir kademe verilmek ve renim durumlar itibaryla 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 36 nc maddesindeki ykselebilecekleri dereceleri gememek zere tespit edilecek derece, kademe ve ek gstergeleri ile emekli keseneine esas ayln hesabna ait tm unsurlarn toplamnn mracaat tarihinde yrrlkte olan katsay ile arpm sonucu bulunacak tutarlar esas alnarak, yine o tarihteki kesenek ve karlk oranlar borlandrlmak suretiyle hizmetten saylr. Bundan doacak bor tutarnn tamam 31/12/2014 tarihine kadar kendileri tarafndan eit taksitlerle veya defaten denir.
(4) 5434 sayl Kanuna tabi almakta iken 1402 sayl Skynetim Kanunu uyarnca kurulan skynetim mahkemelerinin grev alanna giren sular nedeniyle yakalanan veya tutuklananlardan, Trk Silahl Kuvvetlerinin ynetime elkoyduu 12 Eyll 1980 tarihinden itibaren haklarnda kovuturmaya yer olmadna veya beraatlerine karar verilenlerin, herhangi bir nedenle hizmet saylmayan gzaltnda veya tutuklulukta geen sreleri, kendileri veya hak sahiplerinin bu durumlarn belgeleyerek 25/8/2011 tarihine kadar talepte bulunmas kaydyla, gzaltna alnd veya tutukland tarihteki emeklilik keseneine esas aylk derece ve kademesinin talep tarihindeki katsaylar ve emeklilik keseneine esas ayln hesabna ait dier unsurlar ile kesenek ve karlk oranlar esas alnmak suretiyle hesaplanacak borlanma tutarnn borcun tebli tarihinden itibaren alt ay ierisinde kendilerince veya hak sahiplerince denmesi halinde hizmet srelerine eklenir. Borlanlan sreler 5434 sayl T.C. Emekli Sand Kanununun geici 205 inci maddesine gre ya tespitinde dikkate alnmaz. 25/2/2011 tarihine kadar, kendi sigortallklarndan dolay sosyal gvenlik kanunlarna gre gelir veya aylk balanm olanlar ile bu kapsamdaki srelerin tamam herhangi bir ekilde sigortallk hizmeti olarak deerlendirilmi olanlar bu madde uyarnca borlanamazlar. Sosyal gvenlik kanunlarna gre gelir veya aylk balanmayan ya da toptan deme yaplmak suretiyle hizmetleri tasfiye edilenlerden borlanacaklar bu sreler ile birlikte emekli veya yallk aylna veya gelire hak kazanacak olanlara, gemie ynelik aylk ve farkdenmez. Bu madde kapsamnda borlandrlan sreler emekli ikramiyesi hesabnda dikkate alnmaz.
MADDE 22 Ayn Ynetmelie aadaki geici maddeler eklenmitir.
akan sigortallk statlerinin deerlendirilmesi
GEC MADDE 24 (1) Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) ve (b) bentlerindeki sigortallk hallerinden birden fazlasna ayn anda tabi olunmas halinde 1/3/2011 tarihine kadar nce balayan sigortallk stats dikkate alnr, 1/3/2011 tarihinden itibaren ise bu Ynetmeliin 14 nc maddesinin dokuzuncu, onuncu, onbirinci ve onikinci fkralarnda yer alan hkmler uygulanr.
Vergiden muaf kadn istee bal sigortallar
GEC MADDE 25 (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayl Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fkrasnn (6) numaral bendinde belirtilen ileri, hizmet akdiyle herhangi bir iverene tabi olmakszn srekli ve kazan getirici nitelikte yaptklarn vergi dairelerinden alacaklar yazlar ile belgeleyen ya da denetim ve kontrolle grevli memurlar tarafndan yaplan denetim sonucu bu kapsamda olduklar tespit edilen kadnlardan istee bal sigortaya mracaat edenler ile istee bal sigortallklar devam edenlerden bu madde uyarnca talepte bulunanlar; 2008 yl iin 82 nci maddeye gre belirlenen prime esas gnlk kazan alt snrnn onbe katzerinden balanlarak, takip eden her yl iin bir puan arttrlmak suretiyle otuz katn gememek zere malullk, yallk ve lm sigortalar ile genel salk sigortas primi derler.
Tarmsal faaliyette bulunanlarn ya haddi
GEC MADDE 26 (1) 5510 sayl Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendinin (4) numaral alt bendi kapsamnda sigortal olanlardan 1/10/2008 tarihi ile 24/2/2011 tarihi arasnda 65 yan dolduranlarn 25/2/2011 tarihinden itibaren bir yl ierisinde mracaat etmeleri halinde sigortallklar, 1/10/2008 tarihi ile 24/2/2011 tarihi arasnda kalmak kaydyla sigortallnn sonlandrlmasna ilikin dilekelerinde belirttikleri tarih itibariyle sona erer.
Uzman ve usta retici borlanma sreleri
GEC MADDE 27 (1) Milli Eitim Bakanlna bal her derece ve trdeki rgn ve yaygn eitim kurumlarnda ek ders creti karlnda ilgili mevzuaterevesinde uzman ve usta retici olarak altrlanlar, bu durumlarn milli eitim il veya ile mdrlklerinden alnacak belgelerle bu almalarn belgelemeleri kaydyla, 25/2/2011 tarihinden nceki bu kapsamdaki almalarndan dolay ay ierisinde otuz gnden eksik kalan srelerini 41 inci madde esaslarna gre kendileri veya hak sahipleri tarafndan borlanabilirler. Borlanlan bu sreler 4 nc maddenin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda sigortallk sresi saylr.
1402 sayl Skynetim Kanununa gre tutukluluk ve gzaltnda geen srelerin borlandrlmas
GEC MADDE 28 (1) 13/5/1971 tarihli ve 1402 sayl Skynetim Kanunu uyarnca kurulan skynetim mahkemelerinin grev alanna giren sular nedeniyle yakalanan veya tutuklananlardan, Trk Silahl Kuvvetlerinin ynetime elkoyduu 12 Eyll 1980 tarihinden itibaren haklarnda kovuturmaya yer olmadna veya beraatlerine karar verilenlerin, gzaltnda veya tutuklulukta geen sreleri iin kendilerinin ya da hak sahiplerinin bu durumlarn belgeleyerek 25/8/2011 tarihine kadar talepte bulunmas kaydyla, gzaltnda veya tutuklulukta geen sreleri, talep tarihinde 82 nci maddeye gre belirlenen prime esas gnlk kazan alt snrnn % 32si zerinden hesaplanacak primlerinin; bu durumlarndan dolay dava ap tazminat alanlarn borcun tebli tarihinden itibaren alt ay ierisinde kendilerince veya hak sahiplerince, tazminat almam olanlarn ise Hazinece denmesi suretiyle borlandrlr. Bu ekilde borlanlan sreler Kanunun drdnc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendi kapsamnda prim deme gn says olarak deerlendirilir. Ancak, sigortallk balang tarihinden nceki borlanlan sreler sigortallk balang tarihini geriye gtrmez.
(2) Birinci fkraya gre borlanma yapacaklardan Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (a) bendine tabi hizmeti bulunmayanlarn tescil ilemleri Kurumca resen yaplr.
(3) 25/2/2011 tarihine kadar, kendi sigortalklarndan dolay sosyal gvenlik kanunlarna gre gelir veya aylk balanm olanlar ile bu kapsamdaki srelerin tamam herhangi bir ekilde sigortallk hizmeti olarak deerlendirilmi olanlar bu madde uyarnca borlanamazlar. Sosyal gvenlik kanunlarna gre gelir veya aylk balanmayan ya da toptan deme yaplmak suretiyle hizmetleri tasfiye edilenlerden borlanacaklar bu sreler ile birlikte emekli veya yallk aylna veya gelire hak kazanacak olanlara, gemie ynelik aylk ve farkdenmez. Bu madde kapsamnda borlandrlan sreler emekli ikramiyesi hesabnda dikkate alnmaz. 
1/5/2008 ila 30/9/2008 tarihleri arasnda 2925 sayl Kanuna tabi sigortallar
GEC MADDE 29 (1) 1/5/2008 ila 30/9/2008 tarihleri arasnda 2925 sayl Kanuna tabi sigortal olanlar hakknda, 1/3/2011 tarihinden itibaren 5510 sayl Kanunun ek 5 inci maddesi hkmleri uygulanr.
MADDE 23 Ayn Ynetmeliin Ek-4, Ek-4A, Ek-5, Ek-5A, Ek-8 ile Ek-9 Aklamalar ksm ekteki ekilde deitirilmitir.
MADDE 24 Bu Ynetmeliin;
a) 2 nci maddesinde yer alan Kanunun 4 nc maddesinin birinci fkrasnn (b) bendi, ibaresi ile belgesiyle belgeleyenler ile 65 yan dolduranlardan talepte bulunanlar, ibaresi, 3 nc maddesinin (b) bendi, 4 nc maddesinin (a) bendi ile 8 inci maddesinin (b) bendi 1/10/2008 tarihinden itibaren geerli olmak zere yaym tarihinde,
b) 7 nci maddesinde yer alan (d) bendi, 8 inci maddesinin (a) bendi, 12 nci, 16 nc maddesinin () ve (d) bentleri, 20 nci maddesi, 21 inci maddesi, 22 nci maddesinde yer alan geici 25 inci ve geici 27 nci maddeleri 25/2/2011 tarihinden itibaren geerli olmak zere yaym tarihinde,
c) 1 inci maddesi, 2 nci maddesinde yer alan Kamu idarelerinde ve Kanunun ek 5 inci maddesi kapsamnda saylanlar ibaresi, 3 nc maddesinin (a) bendi, 4 nc maddesinin (b) ve (c) bentleri, 5 inci ve 6 nc maddeleri, 7 nci maddesi ile eklenen (e) bendi ile onnc fkra, 15 inci maddesi, 16 nc maddesinin (f) bendi, 19 uncu maddesi ile 22 nci maddesinde yer alan geici 29 uncu maddesi, 23 nc maddesinde yer alan Ek-9 Aklamalar ksm 1/3/2011 tarihinden itibaren geerli olmak zere yaym tarihinde,
) Dier hkmleri yaym tarihinde,
yrrle girer.
             MADDE 25 Bu Ynetmelik hkmlerini Sosyal Gvenlik Kurumu Bakan yrtr.
 
Ynetmeliin Yaymland Resmî Gazete'nin
Tarihi
Says
12/5/2010
27579
Ynetmelikte Deiiklik Yapan Ynetmeliklerin Yaymland Resmî Gazete'nin
Tarihi
Says
1
12/10/2010
27727
2
28/10/2010
27742
3
2/3/2011
27862