MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Diğer Vergi Kanunları


28.10.2020 6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GEÇİCİ 13 ÜNCÜ MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


Ticaret Bakanlığından:
 
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN GEÇİCİ 13 ÜNCÜ MADDESİNİN
UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR
HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
 
(28 Ekim 2020 tarih ve 31288 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)
 
MADDE 1 – 17/5/2020 tarihli ve 31130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 13 üncü Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “30/9/2020” ibaresi “31/12/2020” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesinin başlığı “Kar payı ve kar payı avansı dağıtımına ilişkin istisnalar” olarak değiştirilmiş, aynı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentleri ile ikinci fıkrasında yer alan “kar payı” ibareleri “kar payı veya kar payı avansı” olarak değiştirilmiş ve aynı maddenin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde yer alan “kar payının” ibareleri “kar payının veya kar payı avansının” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “kar payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi” ibaresi “kar payı dağıtımlarının genel kurulda görüşülebilmesi veya kar payı avansı dağıtımı yapılabilmesi” olarak değiştirilmiş, aynı fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alan “kar payı” ibareleri “kar payı veya kar payı avansı” olarak değiştirilmiş ve aynı fıkranın (b) bendinde yer alan “kar payının” ibaresi “kar payının veya kar payı avansının” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.