MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Kurumlar Vergisi


17.12.2020 Transfer Fiyatiandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/2


T.C.
HAZİNE  ve MALİYE BAKANLIGI
Gelir İdaresi Başkanlığı
 
Transfer Fiyatiandırması Yoluyla Örtülü Kazanç Dağıtımı Hakkında Sirküler/2
 
Konusu  : 2019 hesap dönemi  ile Ocak/2020'de  biten özel hesap dönemine  ilişkin ilk ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine  ilişkin sürenin uzatılması.
Tarihi: 17/12/2020
Sayısı: TF-2/2020-1
 
1. Giriş:
2019 hesap dönemi ile Ocak/2020'de biten özel hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun Gelir İdaresi Başkanlığı Bilgi Transfer Sistemi (BTRANS) aracılığıyla gönderilmesine ilişkin sürenin uzatılınası bu Sirkülerin konusunu oluşturmaktadır.
2. Ülke Bazlı Raporun Verilme  Süresinin  Uzatılması:
Başkanlığımıza    iletilen   talepler    nedeniyle,    24   Şubat   2020   tarihli   ve   2151    sayılı Cumhurbaşkanı  Kararının 6 ncı maddesinin on altıncı fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak;
- 2019 hesap dönemine ilişkin ilk ülke bazlı raporun ve
- Ocak/2020'de  biten özel hesap dönemine  ilişkin 31 Ocak 2021  tarihi sonuna  kadar verilmesi gereken ilk ülke bazlı raporun
BTRANS aracılığıyla gönderilmesine ilişkin süre, 26 Şubat 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.
Öte yandan, Şubat/2020 ve sonraki tarihlerde biten özel hesap dönemleri için hazırlanması gereken ülke bazlı rapor, anılan Kararda belirtildiği gibi, ilgili özel hesap döneminin bitimini takip eden on ikinci ayın sonuna kadar elektronik ortamda sunulacaktır.
Duyurulur.
Bekir BAYRAKDAR
Gelir İdaresi Başkanı