MEVZUAT

 

Mali Mevzuat Arşivi >> Mali Konular >> Vergi >> Diğer Vergi Kanunları


31.12.2020 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ


Kamu İhale Kurumundan:
 
KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ
 
(31 Aralık 2020 tarih ve 31351 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.)
 
MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kamu İhale Genel Tebliğinin 21 inci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Madde 21 – 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendi
21.1. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin (ı) bendi ile ilgili olarak, “31/12/2020 tarihli ve 31351 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci Maddesinin (I) Bendi Kapsamında Yapılacak Başvurulara İlişkin Tebliğ” açıklamaları dikkate alınır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 30.9.2 nci maddesinin son cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Tebliğin eki Ek-O.2 yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 4 – Bu Tebliğ 1/1/2021 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.